UYUŞTURUCU SATMA SUÇU NEDİR?

UYUŞTURUCU SATMA SUÇU NEDİR?

UYUŞTURUCU SATMA SUÇU,  UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU TCK M.188

Bu başlıkta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Kamu Sağlığına Karşı Suçlar başlıklı Üçüncü Bölümünde, m.188 hükmünde düzenlenen “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu” detaylı şekilde incelenecektir.

Uyuşturucu maddeler, bireylerin sağlığını doğrudan etkilemekte ve toplum sağlığını da yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçunda korunan hukuki değer, kamunun sağlığı ve güvenliği olduğundan işbu düzenleme, gerek ulusal gerek uluslararası mevzuatta yerini almıştır.

Türk Ceza Kanunu m.191 hükmünde düzenlenen ve halk arasında, “Uyuşturucu Kullanma Suçu” olarak bilinen “Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Ya Da Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanmak” başlıklı suç tipi işbu yazımızda incelenmemiş olup https://temizerhukuk.com/uyusturucu-kullanmanin-cezasi-ne-kadar/ yazımızda detaylı şekilde ele alınmıştır.

Keyifli okumalar dileriz.

UYUŞTURUCU MADDELER NELERDİR?

Öncelikle mevzuat hükümlerinde, uyuşturucu madde kavramına ilişkin belirli bir tanımın mevcut olmadığını söyleyebiliriz. Ancak günlük hayatta ve Yargıtay kararlarında uyuşturucu maddelerin belirli niteliklere göre sınıflandırılmış olduğunu da görmekteyiz. Örneğin;

·         Doğal Nitelikli Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler olarak anılan; Esrar, Eroin, Morfin, Kokain, Afyon, Crack, Marihuana…

·         Sentetik Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeler olarak anılan; Depresant (Yatıştırıcılar), Hallüsinojen (Hayal Gördürücüler), Simulant (Uyarıcılar), Uçucu veya Çözücü Maddeler

Söz konusu uyuşturucu maddelerden günlük hayatta insanlar tarafından sıklıkla kullanılan veya ticareti yapılanlar ise Esrar, Eroin Morfin, Kokain olarak sayılabilir.

Bu kapsamda Yargıtay, kararlarını verirken ele geçirilen maddelerin uyuşturucu veya uyarıcı maddeler olup olmadığının anlaşılabilmesi adına bilirkişi raporlarından yararlanılması gerektiğini ifade etmekte ve buna uygun kararlar vermektedir.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU NEDİR?

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” başlıklı 188. maddesinde düzenlenmektedir.

Halk arasında, “Uyuşturucu Madde Satma Suçu” olarak da bilinen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu, TCK m.188 hükmü uyarınca;

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde imali, ithali, ihracı veya ülke içerisinde; satılması, satışa arz edilmesi,başkalarına verilmesi,sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması,  “satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması şeklindeki seçimlik hareketlerden bir veya birkaçı ile işlenebilen bir suç olarak açılanabilir.

Ayrıca işbu seçimlik hareketlerden herhangi birinin yapılmış olması, suçun oluşumu ve tamamlanması için yeterli olup birden fazla seçimlik hareketin yapılmış olması halinde ise birden fazla suçun oluştuğu söylenemeyecek yine tek bir suç oluşacaktır. Söz konusu hususu şöyle açıklayabiliriz; Fiil tekliğini koruyacak yani fail tarafından birden fazla seçimlik hareket yapılmış olsa dahi tek bir suç işlenmiş olacaktır. Örneğin, uyuşturucu madde satımı yapan fail, uyuşturucu maddeyi Adana’dan İstanbul’a nakleder ise ilgili hüküm gereğince bir kere cezalandırılacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçu teşkil edecek fiilin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği hususunda bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla işbu suçun serbest hareketli bir suç olduğu söylenebilecektir.

Uyuşturucu Madde Satma Suçunun oluşabilmesi bakımından, söz konusu seçimlik hareketlerin gerçekleştirilmesinde failin kastının “kullanma” olmaması gerektiği Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay kararlarında defaatle belirtilmektedir.

Zira, failin kastının uyuşturucu madde kullanmak olduğunun anlaşılması halinde TCK m.188 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu gündeme gelmeyecek; TCK m.191 hükmünde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Kullanma” suçu gündeme gelecek ve failin cezası işbu hüküm uyarınca belirlenecektir. Detaylı bilgi için bkz. https://temizerhukuk.com/uyusturucu-kullanmanin-cezasi-ne-kadar/

 • Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu:

Uyuşturucu Madde İmal Etme, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bir maddenin veya uyuşturucu yahut uyarıcı maddenin belirli bazı işlemlerden (damıtma, elektroliz, flotasyon, tepkimeye sokulması vs.) geçirilerek bir başka nitelikteki uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi işlemidir.

Şayet söz konusu maddeye veya uyuşturucu maddeye uygulanan işlemler, maddelerin niteliğini değiştirmez ise işbu suçun oluştuğundan bahsedilemeyecektir. Yargıtay da kararlarında, uyuşturucu maddenin niteliğini değiştirmeyen işlemleri imalat olarak değerlendirmemiştir. Örneğin, Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin vermiş olduğu bir karara göre, kenevir maddesine belli bazı işlemler uygulanması neticesinde, aynı nitelikteki esrar maddesine dönüştürülmesini uyuşturucu madde imalatı olarak kabul etmemiştir;

Kenevirin sapçık ve yapraklarını kurutup, ufalayarak toz haline getirdiği ve bunlardan net 1229 gram esrar elde ettiği anlaşılan sanığın eyleminin “ticaret amacı ile uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliği yanlış değerlendirilerek TCK’nın 188/3 maddesi yerine TCK’nın 188/1. maddesi (uyuşturucu imali) gereğince hüküm kurulması, BOZMA nedenidir.”

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçunun meydana gelebilmesi bakımından bu kapsamda kullanılan yer ve aletlerin, uyuşturucu imalatına elverişli olması ve yakalanan maddeler bakımından imalattan bahsedilip bahsedilemeyeceği hususunda Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerekmektedir.

 • Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu:

İhraç kavramı ile anlaşılması gereken; eşyaların, gümrük kapısından geçmesi fiilidir. Bu kapsamda Uyuşturucu Madde İhraç Etme ise yurtiçinde bulunan uyuşturucu maddenin; kara, hava veya deniz veya posta ya da kargo yolu ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak sınır kapılarından veya başka bir suretle yurt dışına çıkarılması işlemidir.

İşbu suçun icra hareketi, gümrük kontrollerinde gümrük memuruna yapılan beyanlar ile başlamaktadır. Fail tarafından ihracı gerçekleştirilecek uyuşturucu madde, eğer gümrük kontrolleri sırasında yakalanır ise söz konusu suç tamamlanamadığından Uyuşturucu Madde İhraç Etmeye Teşebbüs Suçu oluşacaktır.

Bununla birlikte ihraç edilecek uyuşturucu madde, gümrükten geçirilmek üzere taşınırken henüz “gümrük alanına” ulaşmadan yakalanırsa bu durumda Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçundan değil, Uyuşturucu Madde Nakletme veya Bulundurma Suçundan bahsedilecektir.

Ayrıca eğer fail, gümrük alanına gelmeden önce söz konusu uyuşturucu maddeyi ihraç etmekten kendi özgür iradesiyle vazgeçerse bu durumda da yine Uyuşturucu Madde İhraç Etmeye Teşebbüs Suçu oluşacak ancak fail hakkında TCK m.192 hükmünde yer verilen; etkin pişmanlık, gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanarak işbu suç kapsamında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir. Ancak fail, TCK m.188/3 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu Madde Bulundurma veya Nakletme suçlarından birisi ile cezalandırılacaktır.

Burada bir diğer önem arz eden husus ise uyuşturucu madde ihracı, ihraç edileceği ülke açısından da suç teşkil etmekte ve failin yakalanması neticesinde işbu yabancı ülkede yargılanarak ceza alması durumunda, TCK m.188/2 hükmü uyarınca “mahsup” gündeme gelmektedir.

 • Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu:

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde gümrük kapılarından veya başkaca bir suretle yurt dışından ülke içerisine kara, hava, deniz yolları aracılığı ile girdirilmesi halinde Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu meydana gelecektir.

İşbu suç tipi ile uyuşturucu madde ticareti suçları içerisinde uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Şayet failin, söz konusu uyuşturucu maddenin bir ülkeden bir başka ülkeye ihracını sağlamak üzere Türkiye’yi transit geçiş olarak kullanması halinde işbu fiili, Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçunu oluşturmayacak, Uyuşturucu Madde Nakletme veya Sevk Etme suçlarından birisine vücut verecektir.

 • Uyuşturucu Madde Sevk Etme Suçu:

Uyuşturucu maddeyi sevk etme, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bizzat maliki ya da zilyedi tarafından bir bedel karşılığında kargo, otobüs, taksi vs. aracılığıyla ülke içerisinde yakın veya uzak olması önem arz etmeksizin bir yerden başka bir yere, bir kişiye gönderilmesi işlemi olarak açıklanabilir.

 • Uyuşturucu Madde Nakletme Suçu:

Uyuşturucu madde nakletme, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin maliki veya zilyedi tarafından bir yerden bir başka yere veya kişiye, bizzat kendisi veya kendisine bağlı olarak çalışan kişiler tarafından götürülmesi, nakledilmesi işlemidir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletme ve sevk etme birbirinden farklı işlemler olup nakletme halinde, nakleden failin uyuşturucu veya uyarıcı maddenin maliki veya zilyedi olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira nakleden fail, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bizzat yahut çalışanları aracılığı ile götüren kişidir. Bu kapsamda Yargıtay ve Ceza Genel Kurul kararlarında da belirtildiği üzere failin naklettiği malın, uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu bilmesi suçun oluşumu için yeterli addedilmektedir.

Ayrıca Yargıtay kararlarında benimsenen görüş doğrultusunda, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nakledilmesi işlemi, bir bedel karşılığında yapılabileceği gibi bedelsiz de yapılabilmektedir.

Şayet fail, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin naklini bir başkası için değil, kendi ihtiyacı için gerçekleştirmekte ve eğer nakledilen uyuşturucu madde miktarı, kullanım miktarı sınırları içerisinde kalmakta ise faile verilecek cezanın, Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu uyarınca belirlenmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. https://temizerhukuk.com/uyusturucu-kullanmanin-cezasi-ne-kadar/

 • Uyuşturucu Madde Kabul Etme Suçu:

Uyuşturucu maddeyi kabul etme; fail tarafından bir başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddenin zilyetliğinin herhangi bir bedel ödenmeksizin veya karşılık olmaksızın alınması işlemidir. Şayet bir bedel karşılığında alınması halinde Uyuşturucu Madde Satın Alma Suçu gündeme gelecektir.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme Suçunun meydana gelebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı maddenin, failin, fiili hakimiyet alanına geçmesi gerekmektedir.

 • Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu:

Uyuşturucu madde bulundurma; fail tarafından, kendisine veya bir başkasına ait uyuşturucu yahut uyarıcı madde üzerinde tasarrufta bulunabilecek şekilde, ruhsatsız ve ruhsata aykırı olarak failin fiili hakimiyeti altında tutulması, bulundurulması işlemidir.

Yargıtay ve Ceza Genel Kurulu tarafından verilen kararlar uyarınca; Fail tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde satıldığı, satışa arz edildiği, başkalarına verildiği, sevk edildiği, nakledildiği, depolandığı veya satın alındığı belirlenemeyen ancak uyuşturucu maddelerin kişisel kullanım sınırlarının üzerinde bir miktar ile yakalanan faillerin, TCK m.188/3 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kabul Etme veya Bulundurma suçlarından birinden ceza alması gerekmektedir.

Uyuşturucu madde Bulundurma Suçunun gündeme gelebilmesi için failin, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak amacıyla bulundurmaması gerekmektedir. Zira aksi halde Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu gündeme gelecektir.

 • Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz Etme veya Satın Alma Suçu:

Uyuşturucu madde satma; Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemi olarak açıklanabilir.

Uyuşturucu Madde Satma Suçunun gerçekleşebilmesi bakımından tarafların alım – satım hususlarında anlaşmış olması yeterli olmayıp söz konusu uyuşturucu veya uyarıcı madde zilyetliği veya mülkiyetinin satıcı tarafından alıcıya devredilmiş olması gerekmektedir.

Yargıtay, uyuşturucu madde satma suçunun oluşumu bakımından uyuşturucu veya uyarıcı madde miktarının bir önemi bulunmadığını belirten kararlar vermektedir. Örneğin fail, 2 gram eroin maddesi satarken yakalansa dahi yine Uyuşturucu Madde Satma Suçundan cezalandırılacaktır.

uyuşturucu madde satma

 

Ayrıca, uyuşturucu Madde Satma Suçunun meydana gelebilmesi için fail üzerinde veya fiili hakimiyeti alında bulunan bir yerde yakalanan maddenin, uyuşturucu ve uyarıcı madde olup olmadığının ve satma fiiline elverişli olup olmadığının bilirkişilerce yapılacak bir inceleme ile belirlenmesi gerekmektedir.

Uyuşturucu maddeyi satışa arz etme; Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı aşamasına henüz gelinmemiş olup fail tarafından uyuşturucu veya uyarıcı maddenin satışı bakımından tüm hazırlık hareketleri, işbu suçun oluşmasına vücut verecektir.

Örneğin, uyuşturucu maddeyi depolamak suretiyle satış işlemi için alıcı müşteri arama, işbu müşteriyle pazarlık yapma veya kaporo alma gibi fiiller Uyuşturucu Madde Satışa Arz Etme Suçunu oluşturacaktır.

Uyuşturucu madde satın alma; Fail tarafından, uyuşturucu maddenin ticari bir amaç gözetilmesi yani bir bedel ödemek suretiyle satın alınması işlemidir.

Ceza Genel Kurulu tarafından verilen bir kararda uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma işlemi şu şekilde ifade edilmiştir;

Uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde tasarruf edebilme hakkının bir bedel veya başka bir değer karşılığında elde edilmesi”

Şayet, failin söz konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak amacıyla satın almış olduğu anlaşılır ise Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu gündeme gelecektir.

 • Uyuşturucu Maddenin Başkalarına Verilmesi Suçu: (Temin Etme Suçu)

Uyuşturucu maddenin başkalarına verilmesi, günlük hayatta kullanılan şekilde temini; Fail tarafından zilyedi veya maliki bulunduğu uyuşturucu veya uyarıcı maddenin, satış amacı olmaksızın ve herhangi bir bedel ödemeksizin bir başkasına verilmesi işlemidir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin başkalarına temini işleminde, verilen kişilerin yakınlık dereceleri (anne, baba, sevgili, akraba, arkadaş vb.) önem arz etmemektedir.

Ayrıca işbu suç kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi alan kişinin, hangi amaçla aldığının bir önemi bulunmamakta ve dolayısıyla uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi alan kişi; satmak, kullanmak, arkadaşına vermek veya başkaca bir amaçla almış olsa da işbu suç oluşmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki; Kullanmak amacıyla bulundurulan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin, bir başkasına ikram edilerek birlikte kullanılması halinde, failin kastı “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bir başkasına vermek” olmadığından, TCK m.191 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunu oluşturacaktır.

 • Uyuşturucu Madde Depolama Suçu:

Uyuşturucu maddenin depolanması, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir yerde tutulması işlemini ifade etmektedir.

Uyuşturucu madde depolama suçundaki amaç, fail tarafından bir başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddenin herhangi bir yerde tutulması veya gizlenmesidir. Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin saklandığı, depolandığı yerin bir öneminin bulunmadığını söyleyebiliriz.

TCK m.188 hükmünde yazılı suçlar, bunlardan ibaret olup işbu suçların ortak özelliği ise KULLANMAK DIŞINDA BAŞKA BİR AMAÇLA” gerçekleştirilmeleri gerektiğidir. Aksi halde TCK m.191 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu oluşacaktır. Detaylı bilgi için bkz. https://temizerhukuk.com/uyusturucu-kullanmanin-cezasi-ne-kadar/

 

uyuşturucu madde ticareti suçunun unsurları nelerdir?

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?

 • Fail:

Uyuşturucu madde ticareti suçunun faili herkes olabilir. Kanun koyucu işbu suçun faili bakımından herhangi bir özellik aramamıştır.

Ancak, işbu suçun faili kural olarak herkes olabilirse de kanunda nitelikli unsur olarak belli bazı kimseler tarafından işlenilmesi halinde örneğin, bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, faile verilecek cezanın artırılacağı şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

“Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

 • Mağdur:

Uyuşturucu madde satma suçunun mağduru, ulusal veya uluslararası alanda tüm insanlıktır.

 • Suçun Konusu:

Uyuşturucu madde ticareti suçunun hukuki konusu, uyuşturucu veya uyarıcı etkisi bulunan ve bağımlılık oluşturabilen tüm maddelerdir.

 • Fiil:

Uyuşturucu Madde Satma Suçunun tek bir fiili bulunmamaktadır. TCK m.188 hükmünde sayılı işbu suçun meydana gelmesine olanak sağlayan fiiller;

imali, ithali, ihracı, satılması, satışa arz edilmesi,başkalarına verilmesi,sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması,  “satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması

şeklindeki seçimlik hareketlerden oluşmaktadır. Söz konusu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmiş olması suçun oluşumu bakımından yeterlidir.

      Manevi Unsur:

Türk Ceza Hukuku bağlamında manevi unsur, fail ile işlenen suç arasındaki bağı ifade etmekte olup işbu suçun kasten mi taksirle mi işlenmiş olduğunu belirtmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, kasten işlenen suçlardan olup taksirli hali Kanun’da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla failin, işbu suça konu maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunu bilmesi ve söz konusu seçimlik hareketleri isteyerek yapması gereklidir. Aksi halde, faile ceza verilmesi yoluna gidilemeyecektir.

      Nitelikli Unsurlar:

Uyuşturucu Madde Satma Suçunun düzenlendiği TCK m.188 hükmünde, suçun temel şekline ilave olarak cezayı ağırlaştırıcı ve hafifletici birden fazla nitelikli unsura yer verilmiş olup bunlar;

Ağırlaştırıcı Nedenler; (TCK m.188/3 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.)

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevleri, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
 • Tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Korunan Hukuki Değer:

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinde korunan hukuki yarar, kamunun sağlığı ve güvenliğidir.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU CEZASI NEDİR?

Uyuşturucu madde satma suçunun cezası, suç teşkil eden fiile göre değişiklik göstermekte olup TCK m.188 hükmü uyarınca;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezasıile cezalandırılır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezasıile cezalandırılır.
 • Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri, imal,ithal veya ihraç eden fail, 20 ila 30 yıl arasında hapis ve 000 ila 20.000 gün karşılığı adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri, satanbaşkalarına verendepolayansatın alan veya bulunduran fail, 8 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1.000 ila 20.000 gün karşılığı adlî para cezası ile cezalandırılmaktadır.

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VEYA TİCARETİ SUÇUNUN NİTELİKLİ HALİNİN CEZASI

Ağırlaştırıcı Nedenler;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen yahut satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan faile verilecek hapis cezası, on beş yıldan az olamaz.
 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun; 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı ve bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat artırılacağı TCK m.188 hükmünde düzenlenmiştir.
 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun; Tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Söz konusu kimseler, uyuşturucu madde ticareti suçunu daha kolay işleme potansiyeline sahip olduklarından ötürü Kanun’da ağırlaştırıcı neden sayılan nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin; Eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun; Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • İndirim Hali;

Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi, resmi makamların iznine veya satışı, yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan maddeler bakımından işbu suçun işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar indirilebileceği düzenlenmiştir.

Kanun koyucu söz konusu hükmü, yasadışı üretilen maddelere kıyasla izne tabi olarak üretilen maddelerin ticaretinin kamuya daha az zararlı olacağı kanaatine ulaşarak bu durumu hafifletici sebep olarak düzenleme yoluna gitmiştir.

 

suçun özel görünüş şekilleri

SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ

 • Teşebbüs:

TCK m.35 hükmünde düzenlenen suça teşebbüs halinde, uyuşturucu madde ticareti suçu işleyen şüpheli veya fail, işbu suçu tamamlamak kastıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan sebepler dolayısıyla suçu tamamlayamamaktadır.

Teşebbüs halinde, suç failine tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir.

Uyuşturucu madde ticareti suçu bakımından; TCK m.188/3 ve m.188/7 hükmünde düzenlenen satmak, satışa arz etmek, başkasına vermek, sevk etmek, depolamak, kabul etmek, satın almak, bulundurmak fiillerinde hareket ile birlikte netice gerçekleşeceğinden teşebbüs mümkün olmayacaktır. Şayet icra hareketleri bölünebilmekte ise teşebbüs mümkün olacaktır.

 • İştirak:

Uyuşturucu madde ticareti suçunda, iştirak herhangi bir özellik göstermemekte yani iştirakin her hali mümkün olabilmektedir.

 • İçtima:

Suçların içtimaı, TCK m.43 ve m.44 fiillerinde düzenlenmiş olup bir kişinin birden fazla Türk Ceza Kanunu hükmünü ihlal etmesi halinde yine tek bir suçtan cezalandırılması olarak

“İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.”

Uyuşturucu Madde Ticareti kapsamında, TCK m.188 hükmünde tanımlanan suçun seçimlik hareketlerinden birinin veya birkaçının işlenmesi suçun tekliğini etkilemeyecektir.

Ancak, imal veya ithal edilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkasına verilmesi, kabul edilmesi gibi durumlarda gerçek içtima kuralları uygulanması yani failin işlediği her fiilden ayrı ayrı cezalandırılması gerekmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

TCK m.192 hükmü uyarınca; uyuşturucu madde ticareti suçunda etkin pişmanlık hükümleri, şartlarının birlikte gerçekleşmesi kaydıyla uygulanabilecektir.

Şartları;

 • Fail, TCK m.188 hükmünde düzenlenen suçlardan birisini işlemiş olmalıdır.
 • Haber verme işlemi, bizzat fail tarafından yapılmalıdır.
 • Haber verme işleminin, resmi makamlara yapılması gereklidir.
 • Fail tarafından yapılan haber verme işleminin, resmi makamlar tarafından öğrenilmesinden önce gerçekleştirilmesi gereklidir.
 • Failin, diğer suç ortaklarını veya uyuşturucu maddelerin saklandığı yahut imal edildiği yerleri bildirmesi gereklidir.
 • Failin verdiği bilgiler, suç ortaklarının yakalanmasına veya uyuşturucu maddenin ele geçirilmesine olanak sağlamalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Adli Para Cezasına Çevirme Mümkün Mü?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçunun cezası, Türk Ceza Kanununda hapis ve adli para cezası olarak düzenlenmiştir.

Dolayısıyla söz konusu suçun faili, işlediği fiil neticesinde zaten adli para cezasına çarptırılabileceğinden; fail hakkında hapis cezasına hükmedilmesi halinde cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Erteleme Mümkün Mü?

Erteleme kararı verilebilmesi için fail hakkında hükmedilen cezanın 2 yıl ve daha az olması gerekmektedir. Ancak uyuşturucu madde ticareti suçunda, hükmedilecek cezalar daha fazla olduğundan fail hakkında erteleme kararı verilemeyecektir.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, CMK m.253 hükmünde düzenlenen uzlaştırmaya tabi suçlar arasında yer almadığından uzlaşmaya tabi değildir.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Görevli Mahkeme Neresidir?

Uyuşturucu madde satma suçuna bakmakla görevli mahkeme, Ağır Ceza Mahkemesidir.

 • Metamfetamin Cezası Nedir?

Metamfetamin, günlük hayatta kısaca MET olarak bilinmekte olup kristal, tuz görünümlü tamamen sentetik kannabinoid türü olan uyuşturucu bir maddedir.

Dolayısıyla uyuşturucu madde satma suçunun metamfetamin ile işlenmesi halinde TCK m.188/4 hükmü uyarınca verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerekecektir.

Şu halde, verilecek cezanın alt sınırı 12 yıl olacaktır.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Mahsup Mümkün Mü?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçundan dolayı başka bir ülkede yargılama yapılmışsa ve Türkiye’de de yargılama yapılması gerekiyorsa; daha önce başka bir ülkede yapılan yargılama neticesinde verilen cezanın infaz edilen kısmının mahsup edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, uyuşturucu madde satma suçunda mahsup mümkündür.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Şikayete Tabi Mi?

Uyuşturucu madde ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu hükümlerinde, kamu sağlığına karşı işlenen suçlardan birisi olarak düzenlendiğinden şikayete tabi değildir.

Dolayısıyla uyuşturucu madde ticareti suçu, şikayete tabi olmadığından soruşturma ve kovuşturma işlemleri re’sen yürütülmektedir.

 • Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunda Gönüllü Vazgeçme Mümkün Mü?

Uyuşturucu madde ticareti suçunda, seçimlik fiillerin icra hareketlerinin bölünebildiği durumlarda teşebbüs mümkün olduğundan bu kapsamda gönüllü vazgeçmenin de mümkün olacağını söyleyebiliriz.

                                                                                                                      Buse DİZ

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU