UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR 2024? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

Öncelikle uyuşturucu kullanıyorsanız ve bırakamıyorsanız, uyuşturucu artık hayatınızda yer ettiyse ve sizin için olmazsa olmazsa ve uyuşturucuyu sosyal hayatınıza tercih ediyorsanız mutlaka bir destek almanızı öneriririz. https://www.yesilay.org.tr/tr/sikca-sorulan-sorular/madde-bagimliligi

Huzurdaki yazımızda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ikinci kitap, “Topluma Karşı Suçlar” başlık, ikinci kısım, “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlık, üçüncü bölüm m.191 hükmünde düzenlenen Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçu ve cezai yaptırımı ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmiştir; keyifli okumalar dileriz.

UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MUDUR?

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 5237 sayılı TCK ve Yargıtay kararları bağlamında;

“Bir kimsenin uyuşturucu veya uyarıcı madde(ler)i ağız, burun yoluyla veya damarına, deri altına enjekte etmesi veya ettirmesi suretiyle ve herhalde başka bir şekilde uyuşturucu madde(ler)i vücuduna alması”

olarak tanımlanabilir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2020 yılında verdiği bir kararda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma;

“Bir kimsenin, kendisine veya başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi, kullanmak amacıyla fiili ve/veya hukuki egemenliği altında tutması”

şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla eroin, esrar, kokain vb. uyuşturucu maddeleri kullanmak amacıyla satın almak, herhangi bir suretle kabul etmek, bulundurmak veya herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.191 hükmü uyarınca KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK” suçunun oluşmasına vücut vermektedir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU NEDİR?

Bir kimse kendi isteği ile uyuşturucu maddeyi, ağız veya burundan alma ya da damar yolu veya deri altına enjekte etmek suretiyle kullanmış ise TCK m.191 hükmünde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanma suçunu işlemiş olacaktır.

Uyuşturucu madde kullanımı, TCK m.191 hükmünde suç olarak düzenlenmiş olup bu madde kapsamında;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
 • Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek,
 • Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,

birbirlerinden bağımsız nitelikte 4 farklı suç teşkil etmektedir.

Uyuşturucu madde kullanma suçunun kasten işlenmesi gerekli olup taksirle işlenmiş hali Kanun’da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla söz konusu suçu taksirle işleyen bir kimseye cezai yaptırım uygulanamayacaktır.

Bu durumu bir örnek ile açıklarsak; Bir kimsenin haberi olmadan vücuduna herhangi bir yolla uyuşturucu madde girdirilmesi veya zor kullanmak suretiyle uyuşturucu madde kullandırılması halinde, kullanan kimseye ceza verilmeyecektir.

Bunlarla birlikte, söz konusu uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçu, bir kimsede kişisel ihtiyacı aşacak miktarda uyuşturucu madde bulunması halinde gündeme gelen “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçuyla karıştırılmamalıdır.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçuyla yargılanmak amacıyla tutuklanan bir kimsenin üzerindeki uyuşturucu miktarı; cezanın tayin edilmesinde ve suçun vasıflandırılmasında oldukça önem arz etmekte olup aşağıda detaylıca açıklanacaktır.

UYUŞTURUCU MADDELERİN KULLANIM MİKTARI NE KADAR?

uyuşturucu kullanmanın cezası nedir?

Uyuşturucu madde kullanımı suçunda, fail veya şüpheli üzerinde bulunan uyuşturucu madde miktarı, cezanın ve suç vasfının belirlenebilmesi açısından ciddi mahiyette önem arz etmektedir.

Ancak, uyuşturucu maddelerin kullanım miktarlarıyla ilgili Türk Ceza Kanununda belirli bir sınır belirtilmemiştir. Dolayısıyla işbu kullanım miktarının belirlenmesi, Yerel Mahkeme kararları ile gerçekleştirilmektedir.

Uyuşturucu madde kullanma suçunun vasfının ve ceza miktarının belirlenmesi adına uyuşturucu maddenin kişisel kullanım miktarı oldukça önemli olup Yargı kararlarında belirlenen kişisel kullanım miktarından fazla miktarda uyuşturucu madde bulunması durumunda ise kişinin “uyuşturucu madde ticareti suçunu” işlediğine kanaat getirilmektedir.

Bu kapsamda, uyuşturucu maddelerin yıllık kullanım miktarları, davadan davaya değişiklik göstermekle birlikte genel anlamda Yerel Mahkeme kararları tarafından şu şekilde belirlenmiştir;

 • Esrarın yıllık kişisel kullanım miktarının, 600 ila 700 gram arasında olduğu,
 • Eroin ve kokainde yıllık kişisel kullanım miktarının, 20 gram olduğu,
 • Eroin ve kokain haplarında ise yıllık kullanım miktarının, 50 gram olduğu,
 • Esrarın günlük kullanım miktarının, 2 gram olduğu,
 • Eroinin günlük kullanım miktarının 150 miligram olduğu,
 • Kokainin günlük kullanım miktarının 60 miligram olduğu,
 • Eroin ve kokain haplarında ise günlük kullanım miktarının, 3 – 4 gram arasında olduğu

belirtilmiştir. Bir kimsede, söz konusu miktarların üzerinde uyuşturucu madde bulunması durumunda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçu gündeme gelecektir. Bu bağlamda Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2017 tarihinde verdiği bir karar bulunmakta olup şöyledir;

“Kıbrıs’a uyuşturucu madde götüreceğine ilişkin alınan bilgi üzerine takip edilen sanığın otelden çıktıktan sonra kolluk görevlilerince yakalandığı ve kaldığı otelde yapılan aramada yıllık 20 gram olan kullanım sınırının çok üzerinde net 296.1 gram eroinin ele geçirildiği anlaşıldığından; olay tutanağı içeriği, sanığın savunmaları ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler dikkate alındığında; sanığın eyleminin, uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hüküm kurulması, bozma nedenidir.”

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇU NEDİR?

Uyuşturucu madde(ler)i kullanmak ya da saklamak suretiyle kişi üzerinde kasten bulundurulması, uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturmakta ve kişi bu suç özelinde ceza almaktadır.

Uyuşturucu madde bulundurma suçundan ceza alınabilmesi için kişinin “bulundurma kastının” varlığı gerekmektedir. Çünkü söz konusu suçun taksirli hali Kanun’da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla işbu suçta, kişinin haberi olmaksızın uyuşturucu maddenin evinde, işyerinde, çantasında ya da bu kişiye herhangi bir yerde bulunması durumunda kişiye ceza verilemez.

Burada önemle belirtmekte yarar vardır ki; Uyuşturucu madde ticaretinin yapılması, uyuşturucu madde bulundurma suçu kapsamına girmemekte işbu suçlar TCK çerçevesinde birbirinden bağımsız, ayrı suçlar teşkil etmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMANIN CEZASI NEDİR 2024?

Kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kimse hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmedilmektedir.

ÖNERİLEN MAKALE :  ŞANTAJ SUÇU NEDİR? NELER ŞANTAJ SAYILIR? ŞANTAJ SUÇUNUN CEZASI NE KADAR 2024? 

Söz konusu suçun nitelikli halleri bulunmakta olup; “okul, hastane, yurt, kışla veya ibadethane gibi eğitim, tedavi, askeri ve sosyal amaçla toplu halde bulunulan yapı ve tesisler ile bunların varsa tel örgü, çevre duvarı veya benzeri engel veya işaretler ile belirlenmiş sınırlarına 200 metreden daha yakın bir mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda hükmolunacak ceza yarı oranında artırılmaktadır.”

UYUŞTURUCU KULLANMA SUÇUNUN ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Uyuşturucu madde kullanma suçu, zamanaşımına tabii suçlar arasında yer almakta olup işbu suç ile ilgili açılacak bir ceza davası için zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanabilir Mi?

TCK m.192 hükmünde, Uyuşturucu Madde Kullanma suçunda, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği düzenlenmiş olup bazı koşulların varlığı aranmaktadır;

 • Kolluk kuvvetleri tarafından söz konusu uyuşturucu madde yakalanmadan önce ilgili yetkili kurumlara, suçu işleyen kişi tarafından bilgi sağlanır ve imal eden, satan, kullanan kişiler yakalattırılır ise cezaya hükmolunmaz.
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini söylemek suretiyle suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırır ise hakkında cezaya hükmolunmaz.
 • Bu suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimse hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilmektedir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kimse, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı hakkında soruşturma işlemleri başlatılmadan önce resmi makamlara başvurmak suretiyle tedavi edilmeyi isterse, cezaya hükmolunmaz.

Uyuşturucu Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik Nedir?

TCK m.191 uyarınca uyuşturucu kullanma suçu kapsamında hükümlülere cezalarının infazı aşamasında, denetimli serbestlik programı kapsamında tedavi ve rehabilitasyon programı uygulanabilmektedir.

“Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde yer alan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğüne tabi tutulur.”

Uyuşturucu madde kullanma suçunda şüpheli konumunda olan kimse hakkında, Cumhuriyet Savcısı tarafından kamu davasının açılması ertelenebilir.  Kamu davasının ertelenmesi kararının üzerine işbu dava dosyası, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, şüpheli kimseye 10 gün içerisinde ilgili müdürlüğe başvurmasını ve denetime başlanmasını bildirecek ve eğer şüpheli kimse, 10 günlük yasal süre içerisinde, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapmaz ise işbu durum hakkında tutanak tutularak dosya Savcılık makamına intikal ettirilecektir. Neticeten Cumhuriyet Savcısı, denetimli serbestlik kuralına uymayan şüpheli hakkında kamu davası açacak ve yargılama işlemleri başlayacaktır.

Hakim, daha önce savunması alınmış olmak kaydıyla sanığa,

“Denetimli serbestlik tedbirine uymadığının iddia edilmesi nedeniyle, duruşmaya gelip bu konuda bir beyanda bulunması veya duruşma gününe kadar vereceği yazılı bir beyanla bildirmesi gerektiği; mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği veya yazılı bir beyanda bulunmadığı takdirde denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uymamış olduğu kabul edilerek cezai yaptırım uygulanabileceği”

uyarısını içeren davetiye tebliğ etmektedir.

Sanık işbu davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmez veya yazılı bir bildirimde bulunmaz ise Mahkemece sanığın yokluğunda hüküm kurulabilecektir.

Eğer şüpheli, 2 kez denetimli serbestlik programını ihlal ederse işbu dosya kapatılarak Savcılık makamına gönderilecektir. Ancak şüpheli, denetimli serbestlik kurallarına harfiyen uyarsa yani yasakları ihlal etmezse hakkında KYOK verilecektir.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA EYLEMİ, “KULLANMAK” İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNU MU OLUŞTURUR? UYUŞTURUCU MADDE “TİCARETİ” YAPMA SUÇUNU MU OLUŞTURUR?

Uyuşturucu madde bulundurma eyleminin “Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunu” mu yoksa “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunu” mu oluşturduğu, uygulamada oldukça önem arz etmekte olup işbu durumun tespitinde rol oynayan en temel husus ise “uyuşturucu madde bulundurma amacıdır.”

Ceza Genel Kurulunun 06.03.2012 tarihli ve 387-75 sayılı, 20.02.2018 tarihli ve 10-57 sayılı, 22.11.2018 tarihli ve 723-562 sayılı kararları başta olmak üzere birçok kararında da belirtildiği üzere, uyuşturucu madde bulundurmanın, hangi maksada matuf olduğunun belirlenmesinde dikkate alınması gereken öğreti ve uygulamada da kabul görmüş olan bazı kriterler bulunmakta olup bunlar;

https://29b13951316a490bc215ebb98f180002769de725.vetisonline.com/ictihat/yargitay/ceza-genel-kurulu-e-2017-972-k-2019-114-t-19-2-2019

 • Failin üzerinde veya kendisine ait bir yerde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma, devir veya tedarik etmek hususunda herhangi bir davranış içine girip girmediği,
 • Uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir. Kişisel kullanım için uyuşturucu madde bulunduran kimse, bunu her zaman kolaylıkla erişebileceği bir yerde, örneğin genellikle evinde veya iş yerinde bulundurmaktadır. Buna karşın uyuşturucunun ev veya iş yerine uzakta, çıkarılıp alınması güç ve zaman gerektiren depo, mağara, samanlık gibi bir yere gizlemesi kullanma dışında bir amaçla bulundurulduğunu gösterebilir. Yine, uyuşturucunun çok sayıda özenli olarak hazırlanmış küçük paketçikler hâlinde olması, her paketçiğin içine hassas biçimde yapılan tartım sonucu aynı miktarda uyuşturucu madde konulmuş olması, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yerde veya yakınında, hassas terazi ve paketlemede kullanılan ambalaj malzemelerinin bulunması, kullanım dışında bir amaçla bulundurulduğu hususunda önemli belirtilerdendir.
 • Bulundurulan uyuşturucu maddenin çeşit ve miktarıdır. Uyuşturucu madde kullanan kimse genelde, değişik nitelikte ve farklı etkileri olan eroin, kokain, esrar ve amfetamin içeren tabletleri birlikte bulundurmakta ve dolayısıyla sanığın bunları satmak amacıyla bulundurduğu kabul edilebilir. Kişisel kullanım için kabul edilebilecek miktar, kişinin fiziksel ve ruhsal yapısı ile uyuşturucu veya uyarıcı maddenin niteliğine, cinsine ve kalitesine göre değişiklik göstermekle birlikte, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında esrar kullananların her defasında 1-1,5 gram olmak üzere günde üç kez esrar tüketebildikleri bildirilmektedir. Buna göre, esrar kullanan faillerin olağan sayılan bu süre içinde kişisel olarak kullanıp tüketebilecekleri miktarın üzerinde esrar maddesi bulundurmaları hâlinde, bulundurmanın kişisel kullanım amacına yönelik olmadığı kabul edilmelidir.
ÖNERİLEN MAKALE :  YASADIŞI BAHİS VE KUMAR OYNAMANIN CEZASI NEDİR 2024?  İLLEGAL SİTEDEN BAHİS VE KUMAR OYNAMANIN CEZASI NEDİR?  SANAL BAHİS,SANAL KUMAR OYNAMANIN CEZASI NEDİR?

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU DAVALARINDA AVUKATIN ÖNEMİ

Uyuşturucu davalarına bakan avukatlar; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 191 hükmünde düzenlenen “Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu” kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma safhalarında, sanık müdafi veya mağdur vekili sıfatıyla mesleğini icra etmektedir.

İşbu alanda uzman ceza Avukatları, uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında görülen davalarda kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere; hukuki bilgi ve birikimlerini aktarmak suretiyle soruşturma ve kovuşturma safhalarının adalete ve hakkaniyete uygun şekilde yürütülmesine hizmet etmektedir.

Hukuki yardımda bulunduğu kişinin hak ve menfaat kaybı yaşamasının önüne geçebilmek amacıyla dosya üzerinde hassasiyetle çalışarak yargılama sürecinde nasıl hareket edilmesi gerektiği, delillerin nasıl ve ne şekilde sunulması gerektiğine ilişkin belirlemeleri yapmaktadır. Mutlaka ve mutlaka bu konuda soruşturma geçiriyorsanız veya yargılanıyorsanız, ifadeniz alınacaksa veya alınmışsa, adli kontrol veya denetimli serbestlik altındaysanız, karara itiraz edecekseniz, asliye ceza duruşmasına katılacaksanız bir ceza avukatından destek almanızı tavsiye ederiz. Zira sonrasında yaşayacağınız pişmanlığın fayda etmeme ihtimali bulunmamaktadır. Ofisimiz bu konuda daima yanınızdadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Konuyla alakalı bir Yargıtay kararına göz atmayı unutmayın https://temizerhukuk.com/uyusturucu-veya-uyarici-maddeyi-bulundurma-sucu/

 

 • Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu, Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türü olarak açıklanabilir.

Uyuşturucu madde kullanma suçu ise öngördüğü ceza miktarı nedeniyle adli para cezasına çevrilmeye elverişli suçlar içerisinde bulunmamaktadır.

 • Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Görevli Mahkeme Neresidir?

Uyuşturucu madde kullanımı suçunda görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 • Üstümde Uyuşturucuyla Yakalanırsam Ne Olur?

Eğer üzerinizde uyuşturucu madde ile yakalanırsanız Hakim, üzerinizde bulunan miktara ve kamuya açık bir alanda olup olmamanıza göre hangi suçun oluştuğunu ve ne kadar ceza verilmesi gerektiğini belirleyecektir.

 • Esrar, Eroin İçmenin Cezası Nedir? Metamfetamin İçmek Suç mu? Ot İçmenin Cezası Nedir? Bonzai Kullanmanın Cezası Nedir? 

Kullanmak için esrar, eroin satın alan, kabul eden, bulunduran kimse hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunmaktadır.

 • Uyuşturucu Madde Kullanımından Sabıka Kaydım Var, Silinebilir Mi?

Adli sicil kaydına işlenen suçlar, cezanın infaz edilmesinin akabinde adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır.

Bu anlamda, adli sicil arşiv kaydına alınan kayıtların silinmesi, suç ve cezanın vasfına göre değişiklik göstermekte olup 5 – 15 ve 30 yıllık sürelerde silinebilmektedir.

 • Hakkımda Açılan Uyuşturucu Davası Ne Zaman Biter?

Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen uyuşturucu davaları için farazi 300 günlük bir süre öngörülmüştür.

 • Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu, Şikayete Tabi Midir?

Uyuşturucu maddenin kullanılması, şikâyete bağlı bir suç olmayıp kamu adına re’sen soruşturulup kovuşturulmaktadır.

Dolayısıyla, işbu Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla her zaman soruşturulup kovuşturulabilmektedir.

 • Almanya’da Uyuşturucu Kullanma Serbest Mi?

Almanya’da halihazırda esrar kullanımı serbest olmayıp suç teşkil etmektedir. Ancak, yakın bir tarihte esrar kullanımını kısmen serbest bırakan yasa tasarısı Alman Federal Meclisi’nde kabul edilmiş olup onay süreçleri tamamlandığı takdirde, 1 Nisan tarihi itibarıyla yasal hale gelecektir.

 • Uyuşturucu Kullanmak Yüz Kızartıcı Suç Mu?

Uyuşturucu kullanmak, yüz kızartıcı suçlardan olmayıp Kanun’da düzenlenen yüz kızartıcı suçlar şunlardır;

 • Hırsızlık,
 • Dolandırıcılık,
 • Güveni Kötüye Kullanma,
 • Rüşvet,
 • Zimmet,
 • İrtikap,
 • Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik

İkinci Kez Uyuşturucudan Yakalanılması Haline Ne Olur? / Kez Uyuşturucudan Yakalanmak

TCK m.191/7 hükmü uyarınca; eğer şüpheli, erteleme süresi içerisinde kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alır, kabul eder, bulundurur veya uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanır ise bu hususta tekrar soruşturma işlemleri başlatılmaz.

Dolayısıyla denetim süresi içerisinde, şüpheli, ikinci kez kullanmak için uyuşturucu ile yakalanırsa denetim süresini ihlali etmiş olduğundan dolayı hakkında işlem başlatılacak ve cezalandırılacaktır.

Ayrıca şüpheli hakkında açılan kamu davası akabinde uyuşturucu kullanma suçu tekrar işlenirse, bundan dolayı açılan soruşturma işlemlerinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemeyecektir.

BUSE DİZ

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU

uyuşturucu kullanmanın cezası ne kadar?

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

 

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU? UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NE KADAR? UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

ceza avukatı, iyi ceza avukatı, ağır ceza avukatı, en iyi ceza avukatı, istanbul ceza avukatı, şişli ceza avukatı, şişli iyi ceza avukatı, ceza avukatı bulmak, iyi ceza avukatı için, iyi ceza avukatı bulmak, asliye ceza avukatı, özel hayatın gizliliği suçu için avukat bulmak, tahliye ettiren avukat, istanbul en iyi avukat, istanbul iyi avukat, istanbul ağır ceza avukatı, nişantaşı ceza avukatları, nişantaşı iyi avukat, istanbulun en iyi avukatı, tecrübeli avukat, ceza hukuku uzmanı avukat, ceza hukuku avukatı avukatlar, şantaj avukatı, şantaj suçu avukat, şantaj için avukat, nişantaşı avukatl arı, şişli avukatları, şişli ceza avukatları,   uyuşturucu suçu, uyuşturucu kullanma suçu için avukat, uyuşturucu avukatı, uyuşturucu ceza avukatı, uyuşturucu davası avukatı, uyuşturucu davası ceza avukatı, asliye ceza avukatı, ağır ceza avukatı

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir