Telif Hakkı İhlalinde Eser Sahibinin Hakları

Telif Hakkı İhlalinde Eser Sahibinin Hakları

TELİF HAKKI İHLALİ 

Huzurdaki yazımızda öncelikle “telif hakkının” ne olduğu ve akabinde telif hakkı ihlalinin yaşanması halinde eser sahipleri ve diğer hak sahiplerinin başvurabileceği hukuki yollar açıklanmıştır; keyifli okumalar dileriz.

TELİF HAKKI NEDİR?

Telif hakkı, esasen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu maddelerinde düzenlenmiş ancak tanımı yapılmamıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan tanım uyarınca;

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar” olarak açıklanmıştır.

Söz konusu tanım ve doktrinde mevcut olan tanımlar çerçevesinde telif hakkı, kişinin her türlü fikir ve sanat alanında meydana getirdiği ürünler üzerinde eser sahibinin korunan hakları şeklinde açıklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Telif hakkı, telif hakkı ihlali, telif hakkı ihlali halinde haklar, telif hakkı ihlal edilenin hakları, telif ne demek, telif hakkı ne demek, telif sahibi, telif hukuku, Fikir ve sanat eserleri kanunu, telif suçları, Fsek savcılığı, telif hakkı ihlali tazminat, 3 kat telif tazminatı, telif hakkının ihlali cezası, telif hakkı ihlalinin cezası nedir, intihal, izinsiz kullanım, eser sahibi, eser, eser sahibinin hakları, eser sahibinin yasal hakları

TELİF HAKKI İHLALİ HALİNDE NE YAPILABİLİR?

Eser sahibinin maddi ve manevi haklarının mevcudiyeti, ESER SAHİPLİĞİ VE ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI konulu makalemizde detaylıca ele alınmıştır.

Eser sahiplerinin sahip olduğu söz konusu maddi ve manevi haklara riayet edilmediği takdirde telif hakkı ihlali gündeme gelecektir. Böylelikle, telif hakkı ihlal edilen eser sahipleri veya diğer hak sahipleri, FSEK m.66 vd. düzenlenmiş olan hukuki ve cezai yollara başvurabilecektir.

Marka ve Telif Hakları konusundaki yazılarımızda da önemle belirtmiş olduğumuz üzere FSEK, eser sahibi ve diğer hak sahiplerinin maddi ve manevi haklarını koruyucu hükümler getirmiş olup telif hakkı ihlali durumunda, söz konusu kişiler tarafından aşağıda yazılı davaların açılabileceğini düzenlemiştir.

 • Tespit Davası
 • Maddi – Manevi Tazminat Davaları
 • Tecavüzün Men’i Davası
 • Tecavüzün Ref’i Davası (3 Kat Telif Tazminatı)Telif Hakkı İhlalinde Açılabilecek Davalar

TELİF HAKKI İHLALİ HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR

Telif hakkı ihlali, oldukça karmaşık ve her ayrıntının değerlendirilmesi gereken bir konudur. İşbu sebepten, alanında uzman bir Avukattan profesyonel anlamda hukuki destek alınması, mevcut hak kayıplarının engellenebilmesi veya ileride meydana gelmesi muhtemel zararların önüne geçilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m.66 vd. maddelerince; eser sahipleri veya diğer hak sahipleri, telif hakkı ihlali durumunda, hukuki ve cezai yollara başvurmak suretiyle;

 • Mevcut ihlalin sona erdirilmesini sağlayabilir,
 • İleride oluşması muhtemel zararlar önleyebilir,
 • Bir zarar meydana gelmesi halinde işbu zararın tazmin edilmesini sağlayabilecektir.

Ayrıca, söz konusu telif hakkı ihlali, aynı zamanda TCK kapsamında bir suçun oluşmasına da sebebiyet vermekte ise telif hakkı ihlaline sebep olan kişi(ler)in cezai yaptırım almaları da sağlanabilecektir.

TESPİT DAVASI

Tespit Davası, FSEK m.15/3 hükmünde, manevi haklar başlığı altında düzenlenmiş olup eseri meydana getiren eser sahibinin kim olduğu noktasında bir şüphe bulunmakta veya eseri kimin oluşturduğu belli değil ya da herhangi biri söz konusu eserin sahibi olduğunu iddia ediyor ise eserin gerçek sahibi, eser sahibinin kim olduğunun tespiti bakımından bir Tespit Davası açabilecektir.

Eser sahibinin kim olduğunun belirlenmesi bakımından açılan Tespit Davası sonucunda hükmedilen mahkeme kararı ile eser sahibinin kim olduğu tespit edilecek ve uyuşmazlık giderilecektir.

Tespit Davaları, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemelerinde açılıp görülen eda davalarından olup bulunduğunuz şehirde Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemeleri veya Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olacak, dolayısıyla Tespit Davanızı işbu mahkemelerde de açabileceksiniz.

MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Manevi hakları ihlal edilen eser sahibi veya eser sahipleri yahut diğer hak sahipleri, FSEK m.70 hükmünde düzenlenmiş bulunan Manevi Tazminat Talebi yoluna gidebilir.

Söz konusu telif hakkı sahipleri, uğramış oldukları manevi zararın bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla, tazminat ödenmesini talep ederek Manevi Tazminat Davası açabilir. Mahkemece, somut olay değerlendirilerek zararın giderilmesine yönelik belli bir miktar para ödenmesi yerine başkaca bir tazmin yöntemine de hükmedilebilecektir.

FSEK m.70 hükmünde yer verilen eser sahibinin manevi haklarının ihlalinde manevi zararın tazmini amacıyla Manevi Tazminat Davası açılabileceği düzenlenmişse de gerek doktrin gerekse Yargıtay kararlarıyla kabul edilip uygulandığı üzere; eser sahibinin manevi haklarının ihlali halinde maddi bir zarar söz konusu ise Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haksız fiil hükümlerine ilişkin genel düzenlemelere gidilerek, telif hakkı ihlal edilen hak sahipleri tarafından Maddi Tazminat Davası da açılabilecektir.

Maddi hakları ihlal edilen söz konusu telif hakkı sahipleri ise, ihlal eden kimse(ler)in kusuru oranında, Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde düzenlenen haksız fiile dayanmak suretiyle ortaya çıkan maddi zararın mahkemeden tazminini talep edebilir.

Bunlarla birlikte, telif hakkı ihlal edilen hak sahiplerinin, ihlal eden kimse(ler)in bu yolla, haksız şekilde elde etmiş olduğu kazançları da isteme hakları bulunmaktadır.

TECAVÜZÜN MEN’İ DAVASI

Tecavüzün Men’i Davasında, eser sahibi veya diğer hak sahiplerinin telif hakları henüz iptal edilmiş değildir. Ancak gerçekleşmesi muhtemel bir ihlal söz konusudur. Bu sebepten söz konusu hak sahipleri, eserlerine yapılabilecek bir tecavüzün önlenmesi amacıyla Tecavüzün Men’i Davasını açmaktadır.

Bununla birlikte, telif hakkı ihlal edilmiş ancak durmuş olması halinde de tekrar bir hak ihlali yaşanmaması adına söz konusu davayı açma yoluna gidilebilecektir.

TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI

Tecavüzün Ref’i Davası, telif hakkı sahibi veya diğer hak sahiplerinin maddi veya manevi haklarına yapılan telif hakkı ihlalinin ortadan kaldırılması amacıyla açılabilen, uygulamada 3 kat telif tazminatı olarak da adlandırılabilen alternatif bir hukuk davası olup FSEK m.66 hükmünde düzenlenmiştir;

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse, tecavüz edene karşı tecavüzün ref’ini dava edebilir.

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.”

Tecavüzün Ref’i Davasının açılabilmesi için söz konusu ihlalin devam ediyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte, telif hakkı ihlali sona ermişse dahi etkilerinin halen devam ediyor gerekmektedir.

FSEK m.67 hükmünde manevi haklara tecavüz halinde Tecavüzün Ref’i Davası açılabileceği; FSEK m.68 hükmünde ise maddi haklara tecavüz halinde Tecavüzün Ref’i Davasının açılabileceği düzenlenmiştir.

 • Manevi Hakların İhlalinde Tecavüzün Ref’i Davası

Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref’i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir.

Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.”

Kanun koyucu yukarıda yazılı şekilde hüküm tesis ederek eser sahibi veya diğer hak sahiplerinin manevi haklarının ihlalinde Tecavüzün Ref’i Davasının açılabileceğini belirtmiştir.

Dolayısıyla bu kapsamda Tecavüzün Ref’i Davası;

 • Henüz alenileşmemiş bir eserin telif hakkı sahiplerinin onayı dışında veya,
 • Arzusuna aykırı bir şekilde halka arz edilmesi veya,
 • Telif hakkı sahibinin bilgisi dahilinde olmadan veya arzusuna aykırı bir şekilde esere isminin konulması,
 • Ve bunların umuma arz edilmesi, çoğaltılmış nüshalarla yayılması kaydıyla gerçekleştirilmesi

hallerinde işbu dava açılabilecektir.

Bunlarla birlikte FSEK, manevi haklara tecavüz konusu ile ilgili telif hakkına konu olan eserin haksız olarak değiştirilmesi durumlarında da hak sahibine seçimlik olarak aşağıda yazılı hakları tanımıştır;

 • Telif hakkına konu eserin; değiştirilmiş şekilde çoğaltılarak yayım ve temsilinin ve radyo ile yayımının menedilmesi hakkı,
 • Eser sahibinin manevi haklarına tecavüz eden kimsenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesi hakkı,
 • Çoğaltılmış nüshalardaki değişikliklerin giderilerek eski hale getirilmesini talep etme hakkı,
 • Yapılan değişiklik, eserin; gazete, dergi veya radyo ile yayımlanması sırasında yapılmış olup masrafı da tecavüz edene ait olmak üzere, değiştirilen şekilde bütün gazete, dergi ve radyolarda yayımlanmış olan eserin söz konusu yayın kuruluşlarının idarelerinden; değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep etme hakkı

bulunmaktadır.

 • Maddi Hakların İhlalinde Tecavüzün Ref’i Davası

Maddi haklara tecavüz halinde eser sahibi veya diğer hak sahipleri tarafından açılabilecek olan Tecavüzün Ref’i Davası, uygulamada 3 kat telif tazminatı olarak adlandırılmakta olup FSEK m.68 hükmünde düzenlenmiş olup şöyledir;

“Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden bu Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

İzinsiz çoğaltılan kopyalar satışa çıkarılmamışsa hak sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya üretim maliyet fiyatını geçmeyecek uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir.”

Söz konusu düzenleme ile FSEK, varsayımsal bir sözleşme ilişkisi addetmek suretiyle telif hakkı ihlalinde bulunan kimse(ler) tarafından, eser sahibi veya diğer hak sahiplerine bir bedel ödeterek söz konusu telif hakkı ihlalinin giderimini sağlama yoluna gitmiştir.

Taraflar arasında bir Sözleşme ilişkisi varmış gibi düşünülerek “3 kat bedel ödeme” suretiyle maddi haklara yapılan telif hakkı ihlalinin giderimi, uygulamada “3 kat tazminatı” olarak yer alsa da FSEK hükümlerinde bir tecavüz ref’i (yöntem) olarak düzenlenmiş ve bu isimle dava açılabilmesibe olanak sağlanmıştır.

Ayrıca, FSEK m.68 uyarınca; 3 kat tazminat talebinde bulunulması için telif hakkı ihlalinde bulunan kimsenin kusurlu olup olmaması önem arz etmemekte, kanun koyucu salt telif hakkı ihlalinin varlığını aramaktadır.

Son olarak burada bir de doktrinde yer alan eleştiriye yer verilmesi yerinde olacaktır. Şöyle ki, söz konusu madde düzenlemesi her ne kadar sonucunda 3 katı kadar bir tazminat öngörmüş olsa da, eser sahibinin onayı olmaksızın çoğaltılan eserlerin sanki eser sahibiyle telif hakkı ihlalinde bulunan kimse arasında yapılmış bir Sözleşme varmışçasına eserin sonradan çoğaltılmış kopyaları gibi günlük hayatta satımına devam edebilmesine imkan vermektedir.

Telif Hakkı İhlalinde Açılabilecek Ceza Davaları

TELİF HAKKI İHLALİ DURUMUNDA AÇILABİLECEK CEZA DAVALARI

 • Manevi, Mali Veya Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçu

Söz konusu suç FSEK m.71 hükmünde düzenlenmiş olup telif hakkı ihlalinin meydana gelmesi halinde başvurulabilecek bir cezai yoldur.

“Telif hakkına konu eseri, hak sahibi kimselerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa sunan, satan, kiralayarak veya ödünç vererek veya başka herhangi bir şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım haricinde elinde bulunduran ya da depolayan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

 • Başkasına ait esere, kendi eseri gibi isim koyan kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla, isim koymanın yanında dağıtma ve yayımlama faaliyetinde de bulunmuş ise 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır.
 • Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunmak suretiyle intihal yapan kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.
 • Hak sahibi kimselerin izni olmaksızın, henüz alenileşmemiş bir eserin içeriği ile ilgili umuma açıklamada bulunan veya eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kimse, 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 • Esere tanınmış bir başkasının adını vermek suretiyle eseri çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kimse, 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Ayrıca, hukuka aykırı olarak üretilmiş, çoğaltılmış veya yayımlanmış her türlü eseri satışa arz eden, satan veya satın alan kimse, kovuşturma evresinden önce söz konusu eseri kimden temin ettiğini bildirerek faillerin yakalanmalarını sağlar ise hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilecektir.

 • Teknolojik Önlemleri Etkisiz Kılma Suçu

Bu suç ise FSEK m.72 hükmünde düzenlenmiş olup şöyledir;

“Bu Kanunda yer alan hakların korunması amacıyla eser, icra, fonogram, yapım ve yayınların kullanımının kontrolünü sağlamak üzere erişim kontrolü veya şifreleme gibi koruma yöntemi ya da çoğaltım kontrol mekanizması uygulamalarıyla sağlanan etkili teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya yönelik;

 1. a) Ürün ve araçları imal veya ithal eden, dağıtan, satan, kiraya veren veya ticari amaçla elinde bulunduranlar,
 1. b) Ürün ve araçların reklam, pazarlama, tasarım veya uygulama hizmetlerini sunanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

FSEK kapsamında sayılan söz konusu suçlardan dolayı ceza muhakemesi evresinin başlaması yani telif hakkı ihlaline sebebiyet veren şüpheli veya fail hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır.

Dolayısıyla, telif hakkı ihlal edilen hak sahipleri tarafından somut olayı özetler ve delillerle destekler bir dilekçe yazılarak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulması gerekli olup bu çerçevede telif hakkı ihlalinde bulunan şüpheli veya fail hakkında KYOK verilmesinin önüne geçilebilmesi için bu alanda hizmet veren Avukattan hukuki destek almak oldukça yararınıza olacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Telif Hakkı İhlal Edilen Eser Sahibi Hangi Davaları Açabilir?

Telif hakkı ihlal edilen hak sahipleri her somut olay özelinde değerlendirilmek suretiyle; Tespit, MaddiManevi Tazminat, Tecavüzün Men’i ve Tecavüzün Ref’i (3 Kat Telif Tazminatı) davalarını açabilecektir.

 • Şarkım İzinsiz Kullanıldı Ne Yapabilirim?

Şarkınızın telif hakları, başkasına devretmediğiniz müddetçe size ait olacağından izinsiz kullanılması durumunda Savcılığa şikayette bulunarak fail(ler)in ceza almalarını sağlayabilir ve bunun yanında Maddi – Manevi Tazminat Davası veya Tecavüzün Ref’i Davası açabilirsiniz.

 • Yapmış Olduğum Tuval Başkasının İmzasıyla Yayınlanmış Ne Yapabilirim?

İmza, kişinin, eserin sahibi olduğunu gösterir bir olgu olup yaptığınız tuvalin başkasının imzasıyla yayınlanmış olması açıkça telif hakkı ihlali oluşturacak ve hukuk davası olarak Maddi – Manevi Tazminat Davası veya Tecavüzün Ref’i Davası açabileceksiniz. Bunların yanında fail hakkında cezai işlemlerin başlayabilmesi adına Savcılığa da şikayette bulunabilirsiniz.

 • Yazdığım Kod Başkası Tarafından Hacklenerek Bir Bilgisayar Programında Kullanıldı Ne Yapabilirim?

Bilgisayar programları için yazılan kodlar da hukuken eser niteliğine haiz olup başkası tarafından hacklenmesi durumunda telif hakkı ihlali oluşacaktır. Failin ceza alması için Savcılığa şikayette bulunabilir, Tecavüzün Ref’i Davası açabilir, zararınızın tazmini için de Maddi – Manevi Tazminat Davası açabilirsiniz.

 • Tarafımca Yazılan Şiir, Başkası Tarafından Kopyalanarak Çoğaltılmış Ne Yapabilirim?

Yazmış olduğunuz şiirin kopyalanmak suretiyle çoğaltılması halinde, açıkça manevi haklarınıza saldırı yapılmış dolayısıyla telif hakkınız ihlal edilmiş olacaktır. Bu durumda Savcılığa şikayette bulunabilir, maddi zarar da meydana gelmişse Maddi – Manevi Tazminat Davası veya Tecavüzün Ref’i Davası açabilirsiniz.

 • Yazdığım Makalenin Başkası Tarafından İznim Dışında Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirim?

Bu anlamda, hukuk mahkemelerinde Tecavüzün Men’i Davası açarak makalenizin telif hakkı ihlaline uğramasını önleyebilirsiniz.

 • Şarkım Üzerindeki Telif Hakkımı Başkasına Devrettim Ancak Adımın Kullanılmasını İstiyorum Ne Yapabilirim?

Telif hakkınızı başkasına devretmeniz, eser adı, eser sahibi adı gibi hususlarda değişiklik yapılması yetkisi vermemektedir. Ancak şarkınız, adınız ile yayımlanmamışsa Savcılığa şikayette bulunabilir, Tazminat Davası, Tecavüzün Men’i, Tecavüzün Ref’i Davalarını açabilirsiniz.

 • Şiirlerimi Anonim Yayınlamak İstiyordum Ancak Başkası Adımla Yayınladı, Ne Yapabilirim?

Şarkınızın anonim şekilde yayınlanmasını istiyor ve devrettiğiniz kişi adınızı kullanarak yayımlamışsa; Savcılığa şikayette bulunabilir, Tazminat Davası, Tecavüzün Men’i, Tecavüzün Ref’i Davalarını açabilirsiniz.

 • Bestem üzerinde bir başkası kendi bestesi olduğunu iddia ediyor, ne yapabilirim?

Yapmış olduğunuz beste için bir başkası telif hakkı sahibi olduğunu iddia ediyor ise hukuk mahkemelerinde Tespit Davası açarak söz konusu eserin telif haklarının size ait olduğunun belirlenmesini sağlayabilirsiniz.

 • Romanım üzerindeki telif hakkımı başkasına devrettim ancak romanın adını değiştirerek yayınladılar, ne yapabilirim?

Telif haklarınızı bir başkasına devredebilirsiniz ancak söz konusu devir, devrin gerçekleştirildiği kişi veya kurumlara eserin adının değiştirilmesi, eser sahibinin adının değiştirilmesi gibi yetkiler vermez. Şarkı üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikler dışında eser adı veya eser sahibinin adı vs. değiştirilemez. Aksi takdirde telif hakkı ihlali meydana gelir ve söz konusu kişi ve kurumlar hakkında Savcılığa şikayette bulunabilir, Tazminat Davası veya Tecavüzün Men’i veya Tecavüzün Ref’i Davası açabilirsiniz.

Telif Hakkı İhlali Davalarında Hukuki Danışmanlık

Yukarıda ve de benzer konulu diğer makalemizde https://temizerhukuk.com/eser-sahipligi-ve-eser-sahibinin-haklari-2024/ detaylıca açıkladığımız üzere telif hakkının ihlali halinde FSEK, hak sahiplerini koruyucu hükümler barındırdığından ötürü, hak sahiplerine/eser sahiplerine/komşu hak sahiplerine/bağlantılı hak sahiplerine birden fazla seçimlik hak tanımış ve telif hakkı ihlali neticesinde uğranılan zararın giderilmesine yönelik olarak FSEK’de çeşitli yollar öngörülmüştür.

Bunlarla birlikte, telif hakkı ihlalinde, ihlale yol açan fiil aynı zamanda bir suç da teşkil etmekte ise hukuk yargılamasının yanında ceza yargılamasına da konu olabilecektir.

Tüm bu sebeplerden ötürü, telif haklarınızın ihlal edilmesi halinde, hak kayıpları yaşanmaması adına bu alanda uzman bir telif hukuku avukatı ile çalışmanız ve hukuki destek almanız yerinde olacaktır.  Zira telif hukuku ve telif hakları ve bunların FSEK çerçevesinde korunmasına dair konular hukukun niş alanlarından olup, bu konularda tecrübesi olan İstanbul telif avukatlarından destek alınması yerinde olacaktır. Aksi taktirde maddi ve manevi kayıplar yaşanması telif sahibi için işten bile değildir.

BUSE DİZ

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU