Tehdit Suçu: TCK. Madde 106

Tehdit Suçu: TCK. Madde 106

TEHDİT SUÇU  (TCK. MADDE 106)

Tehdit suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” bölümünde “Hürriyete Karşı Suçlar” kapsamında “tehdit” başlıklı 106. Maddeyle yaptırım altına alınmak suretiyle düzenlenmiş olan mağdurun iç huzurunu bozan bir suçtur.

Huzurdaki yazımızda, tehdit suçunun cezası, nitelikli halleri, unsurları, suçun özel görünüş şekli, suçun ispat yolları hakkındaki hususlara hukuken değinecek ve inceleyeceğiz.

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit suçu, failin iradesine bağlı olarak meydana gelen ve failin bir kimseye veya yakınına yönelik saldırı gerçekleştireceğinden bahisle, suçun mağduru olan kişiyi tehdit etmek suretiyle gerçekleşen, hürriyete karşı işlenen bir suçtur.

Tehdit suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenmiş olup şöyledir;

TCK Madde 106-

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

 1. a) Silahla,
 2. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
 3. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 4. d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Tehdit suçundan dolayı verilecek cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli haller TCK’nın 106.maddesinin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmiştir.

 • Tehdit Suçunun Kadına Karşı İşlenmesi “Kadına Karşı Tehdit Suçu”:

Tehdit suçunu nitelikli hale getiren unsurlardan ilki maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca “Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.” şeklinde kanunda yer verilmiştir.

Bu hükmün uygulanabilmesi açısından tehdit eylemini gerçekleştiren failin cinsiyetinin ne olduğunun bir önemi yoktur.

Suçun temel şeklinde ceza “…altı aydan iki yıla kadar hapis cezası…” şeklinde belirlenmiş olup, verilecek cezanın taban sınırı 6 ay iken, 7406 sayılı kanunun 6. Maddesiyle fıkraya eklenen ikinci cümleyle kadına karşı işlenen tehditten dolayı verilecek cezanın alt sınırı yükseltilmiştir. Bu kapsamda tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi halinde tayin edilecek ceza 9 aydan az olamayacaktır.

 • Tehdit Suçunun Silahla İşlenmesi “Silahla Tehdit Suçu”:

Tehdidin silahla işlenmesini nitelikli hale getiren sebep, tehdidin silahla işlenmesinin tehdidin ciddiliğini göstermesi ve silahın mağdur üzerindeki korkunun etkisini arttırdığı düşüncesine dayanmaktadır.

Silahın ne anlama geldiği TCK’nın 6. Maddesi çerçevesinde açıklanmıştır.

Silah deyiminden;

 1. Ateşli silahlar,
 2. Patlayıcı maddeler,
 3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

…anlaşılmalıdır.

Söz konusu nitelikli halin uygulanabilmesi için failin silahlı olması yeterli          değildir, aynı zamanda tehdidin gerçekleştirilmesinde silahın kullanılması gerekir.

Bundan anlaşılması gereken ise, silahın mağdura doğru yöneltilmiş olması değil, tehdidin korkutucu etkisini artırmak maksadıyla silahtan herhangi bir biçimde yararlanmaktır.

 • Tehdit Suçunun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi “Kendini Tanınamayacak Hale Koyarak Tehdit Suçu”:

Bahse konu hareketlerin nitelikli hal sayılmasının sebebi, tehdidin meydana getirdiği korkunun artırması, mağdurun kendisini savunma ve faili teşhis olanağının azalması oluşturmaktadır.

Burada failin dış görünüşü bakımından yüz, beden ve giysilerle kim olduğunun bilinmemesini sağlayacak yapılan her türlü değişikliği kapsamaktadır.

Nitelikli halin uygulanması için failin kendisini tanınmayacak hale getirmiş olması yeterli olmakla birlikte, söz konusu değişikliğe rağmen failin tanınmış olması hali hükmün uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

 • Tehdit Suçunun İmzasız Bir Mektupla İşlenmesi “İmzasız Mektupla Tehdit Suçu”:

Tehdidin etkisini artırması ve mağdurun savunma imkanını azaltması sebebiyle imzasız mektupla gerçekleştirilen saldırı bildirimleri kanun hükmü gereğince tehdidin nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

İmzasız mektup, sahibi kim olduğu bilinmeyen yazılı bildirimleri ifade etmektedir. Bahse konu isimsiz mektupların yanı sıra, sahte imzalı mektuplar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Tehdidin imzasız mektupla işlenmesi halinde değinilmesi gereken diğer bir konu, yazının imzasız olmasına rağmen kullanılan ifadelerden kimin tarafından gönderildiği anlaşılıyorsa, nitelikli hal uygulanmayacaktır.

 • Tehdit Suçunun Özel İşaretlerle İşlenmesi “Özel İşaretlerle Tehdit Suçu”:

Tehdidin sözlü olarak bildirilmeyip, tehdit anlamına gelen işaretlerle gerçekleştirilmesi hali mağdurun duyduğu korkunun yoğunluğu sebebiyle tehdidin nitelikli hali kapsamında yer almaktadır.

Tehdidin gerçekleştirilmesinde kullanılan işaretin ne olduğunun herhangi bir önemi yoktur, buradaki önem arz eden husus işaretin mağdur üzerinde korkutucu etki yaratacak nitelikte bir işaret olmasıdır.

Örneğin; mağdurun evinin kapısına ölüm işareti çizilmesi veya kapısına kafatası bırakılması şeklinde tehdidin gerçekleştirilmesi halinde hükmün uygulanmasını gerektirir.

 • Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi “Birden Fazla Kişiyle Birlikte Tehdit Suçu”:

Tehdidin suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesinden ötürü mağdurda daha fazla korkuya sebep olması nedeniyle bu durum nitelikli hal olarak değerlendirilmiştir.

Tehdit fiilini gerçekleştiren birden fazla kişinin her biri bu suçun faili olarak ayrı ayrı sorumlu olacaktır.

 • Tehdit Suçunun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi “Örgüt İsmi Kullanarak Tehdit Suçu”:

Tehdidin suç örgütlerinin gücünden yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde kötülüğün birden çok kişi tarafından ve gizli bir gücün ortaya çıkaracağı korkunun yoğunluğu sebebiyle nitelikli hal kapsamında yer almıştır.

Ayrıca bu nitelikli halin uygulanması için failin söz konusu örgütün üyesi olması şartı aranmamakla birlikte örgütün var olması da gerekli değildir, farazi bir suç örgütünün adı kullanılarak da korkutma gerçekleştirilebilir.

 • Tehdit Suçunun Sağlık Personeline Karşı İşlenmesi “Sağlık Personeline Karşı Tehdit Suçu”:

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’ nun Ek 12.  Maddesine eklenerek ikinci fıkrada yapılan değişiklikler ile kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı sırf görevi sebebiyle tehdit suçunun işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında arttırılacağı öngörülmektedir.

Ayrıca bu nitelikli hal kapsamında hükmedilen hapis cezası ertelenemez.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Tehdit suçunun cezası, suçun temel halinde işlenmesi şeklinde ve nitelikli hallerde işlenmesi şeklinde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 1. Basit Tehdit Suçunun Cezası (TCK m.106/1)

Tehdit suçunun basit halinde, yani kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle bir tehdit hali söz konusudur, ancak mağdurun uğrayacağı muhtemel zarar nitelikli haller kapsamında bir zarar değildir.

Bu bakımdan kanun koyucunun tehdidin temel şekli için öngördüğü ceza da yaşam hakkı veya malvarlığı değerlerine yönelik olarak iki şekildedir:

 • Tehdit suçunun basit şeklinin kişinin hayatına yönelik gerçekleşmesi halinde, cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamayacaktır.
 • Tehdit suçunun malvarlığı değerlerine yönelik gerçekleşmesi halinde ise seçimlik ceza öngörülmekte olup, suçun cezası 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.
 1. Nitelikli Tehdit Suçunun Cezası (TCK m.106/2)

Tehdit suçunun TCK’nın 106. Maddesinin 2. Fıkrasında geçen nitelikli hallerinde mağdurun savunma imkanını azaltması ve tehdidin meydana getirdiği korkuyu artırması nedeniyle söz konusu ağır hallerinin işlenmesi halinde faile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştür.

TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?

Tehdit suçunun unsurları, maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlar;

Maddi Unsurlar

Fail

Tehdit suçu özgü suçlardan olmamakla birlikte kanunda bu suçun failine özgü bir düzenleme bulunmamaktadır. Herkes tarafından işlenebilen bir suçtur.

Mağdur

Tehdit suçunun mağduru, suçla ihlal edilen ve cezai müeyyide ile hukuken korunan menfaatin sahibi olan kişi veya kişilerdir.

Fiil

Tehdit suçu bir kişiyi, diğer bir deyişle söz konusu suçun mağdurunu kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle kokutarak tehdit eyleminin işlenmesidir.

Bu kapsamda fiil unsuru, tehditten ibarettir.

Tehdit suçu,  Hakaret Suçu ile beraber de işlenebilmektedir.

ÖNERİLEN MAKALE:  https://temizerhukuk.com/hakaret-sucu-cezasi-nedir/

Manevi Unsur

Tehdit suçu kasten işlenebilen suçlardan olup gerçekleşmesi için özel kast aranmamaktadır, genel kast yeterlidir. Ayrıca tehdit suçu olası kastla da işlenebilir.

Suçun manevi unsurunun gerçekleşmesi açısından önem arz eden husus, korkutma hareketinin mağdurun iç huzurunu bozmak maksadıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır.

TEHDİT SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ NELERDİR?

 • Suça Teşebbüs mümkün müdür?

Kanunda tehdit suçuna ilişkin neticeye unsur olarak ayrıca yer verilmediği için tehdit sırf hareket suçları arasında yer almaktadır. Bu bakımdan sırf hareket suçları söz konusu hareketlerin icrası tamamlanıncaya kadar teşebbüse elverişli suçlar kapsamındadır. Dolayısıyla tehdit suçuna teşebbüs mümkündür.

Örneğin; tehdit içerikli bir mektup muhatabı olan mağdura elde olmayan nedenlerle ulaştırılamadığı taktirde suçun teşebbüs aşamasında kalması söz konusu olabilecektir.

 • Suça İştirak mümkün müdür?

Tehdit suçu iştirak bakımından bir özellik göstermemekle birlikte çok faili olmayan tek kişi tarafından işlenebilen suçlar kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda tehdit suçunda faillik, azmettiren veya yardım eden şerik olarak eylemlere katılmak mümkündür.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT, MESAJLA TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit suçu sosyal medya araçları üzerinden çeşitli platformlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi mümkün bir suç tipidir. Örneğin; Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden çeşitli yöntemler ve mesaj atmak suretiyle işlenebilmektedir.

Failin tehdidi oluşturacak sözleri mağdura bildirmesiyle birlikte tehdit suçu gerçekleşecektir. Sosyal medya üzerinden ve mesaj yolu ile gerçekleşen her türlü tehdit suçu TCK 106. Maddesi gereğince cezalandırılacaktır.

Tehdit Suçu ile Şantaj Suçu Arasındaki Farklar Nelerdir?

TEHDİT SUÇU İLE ŞANTAJ SUÇU ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Genellikle tehdit ve şantaj fiilleri birbirine karıştırılabilen iki suç tipidir. Ancak görülmektedir ki, tehdit suçlarında korkutma unsuru ön plana çıkarken, şantaj suçunda haksız yarar sağlama ön plana çıkmaktadır.

 • Tehdit ve şantaj suçu arasında kanun hükümlerinde ceza bakımından da açıkça fark vardır. Tehdit suçunun cezası 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası şeklinde iken, şantaj suçunun cezası 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezası ve de 5000 güne kadar adli para cezası şeklinde düzenlenmiştir.
 • Tehdit suçunun nitelikli halleri bulunurken, şantaj suçunun nitelikli hali mevcut değildir.
 • Bu iki suçu birbirinden ayıran en önemli husus, haksız yarar sağlama Şantaj suçunda özel bir kast aranmamakla birlikte sadece “haksız yarar sağlamak” maksadı bulunmaktadır.

ÖNERİLEN MAKALE: https://temizerhukuk.com/santaj-sucu-nedir/

TEHDİT SUÇU VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB), sanık kişi için 5 sene boyunca gözlemlenmesi ve sanık ile ilgili verilen hükmün bu 5 senelik sürede bir daha meydana gelmemesi istenilmekle birlikte yeni bir suç işlememesi halinde de hakkında olan davanın düşmesi olarak açıklanabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, söz konusu suçtan dolayı verilen cezanın 2 yıldan az olması halinde geçerlidir.

TEHDİT SUÇU UZLAŞMAYA TABİ MİDİR?

Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davası sürecinde tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla gerçekleşen, uyuşmazlığın çözülmesi bakımından suçun mağduru ile failinin iletişim kurduğu süreçtir.

Tehdit suçu kural olarak uzlaşmaya tabi bir suçtur. Bunun sebebi tehdit suçunun taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardan biri olmasıdır. Uzlaştırma prosedürü gereğince, bu kapsamda bir suç işlendiği halde gerek soruşturma gerekse de kovuşturma evresinde öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanır. Şayet uzlaşma sağlanamazsa soruşturma veya yargılama sürecine devam edilir.

Tehdidin nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK’nın 106. Maddesinin 2. fıkrasında ise uzlaştırma prosedürü uygulanmadan soruşturma ve kovuşturma yapılabilecektir.

TEHDİT SUÇUNUN OLUŞMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

 • Objektif değerlendirilmeler kapsamında tehdidin mağdura yönelik olacak şekilde,
 • Uyarı boyutunu aşan,
 • Korkutucu nitelikte ve
 • Ciddi olması gerekmektedir.
 • Bir kimsenin irade özgürlüğünü kısıtlayacak boyutta kötülükte bulunma, zarar verme bahsiyle tehdit söz konusu olmalıdır.
 • Failin söz konusu suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi yani failin kastı şartı aranmaktadır.

TEHDİT SUÇUNA KARŞI KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

 • Panik ve korkuyla hareket etmek, tehdit eyleminde bulunan kişinin size karşı istediği şeyi yaptırmasında kolaylık sağlayacaktır. Bu sebepten ötürü öncelikle paniğe kapılmadan sakin olmalısınız.
 • Polise veya Savcılığa haber vererek durumu anlatmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılmasını talep edebilirsiniz.
 • Tehdit eyleminde bulunan kişiye karşı şikayetçi olarak failin cezalandırılması söz konusu olabilir.
 • Tehdit olayını belgelemek suretiyle deliller toparlayın. Şayet var ise tehdit olayına ilişkin ses kaydı, görüntü kayıtları, mektup gibi tüm delillerini toparlamak suçun ispatını kolaylaştırabilir.
 • Mağdurun hukuki çıkarlarını korumak maksadıyla alanında profesyonel bir ceza avukatından yardım alması önem arz etmektedir. Ofisimiz uzun yıllardan beri ceza hukuku alanında yetkin bir bürodur. Hukuki yardım almak kapsamında da ofisimiz bir telefon uzağınızdadır.

TEHDİT SUÇU NASIL İSPATLANIR?

Tehdit suçu günümüzde çeşitli şekillerde işlenebilmektedir. Bu kapsamda tehdit suçunun deliller aracılığıyla şikâyet edilmesi gerekmektedir. Tehdit suçunun ispatı için çeşitli delil yöntemleri vardır. Bunlar:

 • Sosyal Medya, WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların ekran görüntüleri,
 • Mesaj dökümleri
 • Mektup,
 • Mail,
 • Ses kayıtları,
 • Kamera kayıtları ve
 • Tanık beyanları

gibi yöntemler kullanılarak, tehdit suçunun ispatlanması mümkündür.

HANGİ CÜMLELER TEHDİT SAYILIR?

 • “o telefon gelecek, … sizi dağa kaldırırım, bittiniz”
 • “Öbür ayağını da ben kırarım” 
 • “sakın sesini çıkarma, seni öldürürüm”
 • “seni cehenneme göndereceğim”
 • “bunun hesabını senden sorarım”
 • “götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma”
 • “sana gününü göstereceğim”
 • “Seni öldürürüm”
 • “seninle görüşeceğiz yakalarsam hiç şansın yok”
 • “….seni yakalarım.”
 • “Daha bir şey yapmadım, sen göreceksin”
 • Seni mahvedeceğim, süründüreceğim”
 • “Ayağını denk al” 
 • “Ben sana gösteririm”
 • “Bu parayı vereceksin, yoksa ben zorla almasını bilirim”
 • “Sizi bu mahallede barındırmayacağım”
 • “Kolunu bacağını kırarım”

SIKÇA SORULAN SORULAR:

 1. Sözlü Tehdit Cezası Nedir?

TCK’nın 109. Maddesindeki hüküm gereğince Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, 6 aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

 1. Tehdit Eden Birine Ne Yapılır?

Tehdit eden kişi hakkında, polise veya savcılığa haber vererek durumu anlatmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederek şikâyette bulunulabilir.

 1. Tehdit Suçu Nasıl Kanıtlanır?

Tehdit suçu, tanık beyanları, iletişim kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, WhatsApp görüşmeleri, sosyal medya araçları, sms kayıtları, mail kayıtları vb. gibi araçlar ile kanıtlanabilir.

 1. Mesajla Tehditin Cezası Nedir?

Mesajla tehditin cezası sözlü tehdit cezasında olduğu gibi failin 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılması söz konusudur.

 1. Sen Görürsün Tehdit Etmek Midir?

Failin sair bir kötülük gerçekleştireceğinden bahisle “sen görürsün” demesi ve mağdur üzerinde korku yaratması ile tehdit suçu meydana gelmektedir.

 1. Tehdit Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Türk Ceza Kanunu’nda belirlenen bazı suçlarda hapis cezasının adli para cezasına çevrilebildiği bazı durumlar bulunmaktadır.

Tehdit suçu bu kapsamda yer almaktadır ancak, tüm tehdit suçlarında hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Ceza aynı şekilde uygulanacaktır ya da belirli miktarda indirime gidilecektir.

 1. Tehdit Suçu Şikayete Bağlı Mıdır ve Şikâyet Süresi Ne Kadardır??

Türk Ceza Kanunu’na göre, basit tehdit suçu şikayete tabiidir ancak, nitelikli tehdit suçu şikayete tabii değildir.

Mağdurun 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekmektedir. Şayet bu süre içinde şikâyette bulunmazsa bu suç kapsamındaki şikayet hakkını kaybedecektir.

 1. Tehdit Suçuna Hangi Mahkeme Bakar?

Tehdit suçlarında söz konusu suçun cezasının alt ve üst sınırı göz önüne alındığında görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Ancak  Türk Ceza Kanunu’nun 106/3 maddesindeki haller gerçekleşmesi söz konusu ise bu kapsamda, görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.

 1. Tehdit Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hakaret suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 8 yıllık süre içerisinde dava açılmazsa dava düşecektir.

SONUÇ:

Tehdit suçu, kişinin iç huzurunu ve sükununu bozan, hürriyete karşı suçlar kapsamında yer alan bir suç tipidir. Günümüz teknolojisinde de gerek sosyal medya araçları gerek iletişim araçları üzerinden çeşitli alanlardan tehdide maruz kalınabilmektedir.

Tehdit suçunda kişilerin hukuki menfaatlerini ve haklarını koruyabilmeleri adına bu alanda uzmanlaşmış bir ceza avukatının profesyonel desteğine başvurması önem arz etmektedir. Ofisimiz uzun yıllardan beri ceza hukuku alanında yetkin bir bürodur. Tehdide maruz kaldıysanız veya tehdit suçundan yargılanmanız söz konusu ise ofisimiz bir telefon uzağınızdadır.

YAREN KARINDAŞ