SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇU VE CEZASI 2024

tehdit ve şantaj

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇU VE CEZASI 2024

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, bilişim suçları oldukça yaygın hale gelmiştir. Bu suçların bazıları ‘’sahte hesap kullanılarak’’ işlenmektedir. Bunun sebebi, fail sahte hesap kullandığında, kendisini tamamen gizlediğini ve hiçbir türlü bulunamayacağını sanmasıdır. Sahte hesaplar aracılığıyla sosyal medya üzerinden, karşısındakini kolayca dolandırabilmek için tehdit ve şantaj suçu sıkılıkla uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu yazımızda öncelikle tehdit ve şantaj suçlarını tek tek açıklayıp, sahte hesaplarla bir başkasını manipüle ederek kolay yoldan menfaat sağlayan faillere uygulanacak cezai yaptırımı tartışacağız.

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 106.maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Görüldüğü üzere tehdit suçu, üçüncü bir kişiye karşı da işlenmektedir. Yani, fail sadece karşısındaki kişiye değil, o kişinin yakınlarından herhangi birine (aile fertlerinden herhangi biri, arkadaşları vs.) vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğini söylerse, tehdit suçunu işlemiş olur.

 • Tehdit suçunun vücut bütünlüğüne karşı işlenmesi: Fail, karşısındaki kişiye ‘’seni geberteceğim, senin kolunu kıracağım’’ ya da karşısındaki kişiye, o kişinin yakınlarından herhangi birini hedef göstererek ‘’dediğimi yapmazsan anneni öldüreceğim’’ gibi öldürme ya da yaralama içeren saldırı mahiyetindeki sözleri sarf etmesi durumunda tehdit suçu oluştur.
 • Tehdit suçunun cinsel dokunulmazlığa yönelik işlenmesi: Fail, karşısındaki kişiye ya da o kişinin yakınlarından herhangi birine cinsel saldırı mahiyetinde cümleler sarf ederse tehdit suçu oluşur.
 • Tehdit suçunun malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmesi: Bu durumda mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis VEYA adli para cezasına hükmolunur. Örneğin fail, ‘’senin evini başına yıkacağım, senin tarlanı ateşe vereceğim’’ tarzında cümleler kurmuşsa, tehdit suçu oluşur. Ancak soruşturma ve kovuşturma, mağdurun şikayetine bağlıdır.

Suçun Nitelikli Halleri

 • Suçun kadına karşı işlenmesi: Tehdit suçu, kadına karşı işlenmişse cezanın alt sınırı 9 aydan az olamaz. Burada önemli olan, mağdurun kadın olmasıdır. Fail kadın ise, suçu kadına karşı işlediği için o da bu hükümden sorumlu tutulur. Burada kadına karşı işlenmesinden kasıt, failin doğrudan tehdit ettiği kişinin kadın olmasıdır. Örneğin bir kişinin, karşısındaki erkeği annesi üzerinden tehdit etmesi durumunda suç, kadına karşı işlenmiş olmaz. Çünkü o sözler, erkek olan kişiye karşı sarf edilmiştir.
 • Suçun silahla işlenmesi: Tehdit suçu, silahla işlenirse fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kanun koyucu, tehdit suçunun silahla işlenmesini daha kusurlu saymıştır. Çünkü silah, tabiri caizse kuru bir tehditten daha caydırıcıdır ve karşıdaki kişiyi daha çok korkutabilir ve fail, bu doğrultuda mağdura hemen her istediğini rahatlıkla yaptırabilir. Silahla tehdit, ‘’ silahı doğrultarak veya belindeki silahı ucundan göstererek olabilir’’. Burada önemli olan silahın, tehdit etmek amacıyla gösterilmiş olmasıdır. Örneğin, aralarında bir husumet olmayan polis memuru iki arkadaş, evde buluşup maç izlerken sebepsiz yere polis, tabancasını masaya koyarsa ya da halihazırda tabanca zaten masadaysa tehdit suçu oluşmaz. Çünkü aralarında herhangi bir husumet yoktur ve polisin, silahını masaya koymasının tehdit içermediği açıktır.
 • Tehdit suçunun kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretle: Bu durumda fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Buradaki kasıt, kişinin kendisini gizleyerek bir başkasını tehdit etmesidir. Örneğin, ‘’Eğer dediğimi yapmazsan seni öldüreceğim’’ yazılı isimsiz bir mektup gönderen kişi bu nitelikli halden sorumludur. Bunun sebebi, mektubu alanın mektubu kimin gönderdiğinin bilmemesidir. Mektubu alan kişi, mektubun kimden geldiğini bilse ona göre tedbirini alabilir ve daha rahat bir şekilde mektubu gönderen kişiyi polise ihbar edebilir. İsimsiz mektupla tehdit eden kişinin kim olduğunun bilinmemesi, kolluk kuvvetinin işini zorlaştırmakta ve mektubu alan kişide daha büyük panik yaratmaktadır. Çünkü kendisini her an tehlike altında hissetmektedir. Mektubu yazan kişi her yerden çıkabilir. Dolayısıyla kanun koyucu, bu durumu suçun nitelikli hali olarak düzenlemiştir.
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak: Bu durumda da fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Gizli veya açık, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları tehdit gücünün de kişileri paniğe kapılacak surette korkutabilmesi dolayısıyla, kanun koyucu bu durumu suçun nitelikli hali olarak düzenlemiştir.
 • Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan da ceza verilmesi: Bir kişiyi tehdit ettikten sonra o kişiyi bilerek ve isteyerek öldürme veya yaralama, malvarlığına zarar verme suçlarından herhangi biri işlenirse, fail tehdit suçuna ek olarak işlediği suçtan dolayı da cezalandırılır. Örneğin fail, ‘’Seni öldüreceğim’’ dedikten sonra karşısındakini öldürdüyse hem tehdit suçundan hem de kasten öldürme suçundan dolayı ayrı ayrı ceza alır.

ŞANTAJ SUÇU NEDİR?

 Bu konuda sitemizdeki diğer makalemizi de okuyabilirsiniz.  https://temizerhukuk.com/santaj-sucu-nedir/

Şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir görünümüdür. TCK 107’de düzenlenmiştir. Buna göre;

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Yukarıda şantaj suçunun, tehdit suçunun özel bir görünümü olduğundan bahsettik. Şantajda da tıpkı tehdit suçundaki gibi bir kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama söz konusudur. Ancak şantaj suçunda, kişiye bir kötülük yapılacağından, kişinin sahip bulunduğu bir değere saldırıda bulunulacağından bahisle bir zorlama söz konusu değildir.

Örneğin: Suç işlemiş olan bir kişiyi ihbar edeceğini söyleyen kişi, karşılığında maddi menfaat beklerse şantaj suçu oluşur.

Örneğin: Bir gazetecinin, bir bürokrata ‘’eğer bana şu kadar para vermezsen senin ifşanı yayarım’’ demesi şantaj suçunu oluşturur.

Tehdit ve Şantaj Arasındaki Fark

TEHDİT İLE ŞANTAJ ARASINDAKİ FARKLAR:

 • Tehdit suçu, vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına veya malvarlığına ‘’zarar vermeye yönelik’’ söylemlerle işlenir.

Şantaj suçunda ise fail, karşısındakini hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından ya da yapmayacağından bahisle tehdit eder. Bir kişinin şerefine zarar verecek nitelikteki hususların (video, fotoğraf, ses kaydı vs.) açıklanması tehdidinde bulunulması da şantaj suçunu oluşturur.

Örnekler:

 • Dediğimi yapmazsan seni döverim (Tehdit)
 • Bana 10.000 lira vermezsen otel odasındaki görüntülerini basına servis ederim (şantaj)

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARININ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SAHTE HESAPLARLA İŞLENMESİ

 • Tehdit Suçu Bakımından: Sahte ya da anonim bir hesap üzerinden, son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Instagram, WhatsApp, Twitter gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla ya da Tinder gibi flört uygulamaları üzerinden karşısındaki kişiyi tehdit eden kişi, TCK 106/2-b hükmü gereğince suçun nitelikli halinden sorumludur. Şöyle ki; sahte ya da anonim hesap üzerinden, bir başkası tehdit edildiğinde TCK 106/2-b hükmünde belirtilen ‘’kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması’’ durumu gündeme gelir. Kişilerin bu yola başvurmasının en temel sebebi, sahte veya anonim hesap kullandıklarında kendilerini tamamen gizlenmiş sanmalarıdır. Halbuki, sahte veya anonim hesaplar aracılığıyla bir başkasını tehdit eden kişi, IP adresinden rahatlıkla bulunabilir. Suçun sahte ya da anonim hesapla işlenmesi halinde fail, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası alır.

Örnek: Twitter üzerinden sahte veya anonim bir hesapla, bir futbol takımı taraftarını ‘’o fotoğrafı kaldırmazsan seni bulurum ve öldürürüm’’ diye mesaj atması, tehdit suçunun oluşması için yeterlidir.

 • Şantaj Suçu Bakımından: Sahte ya da anonim bir hesap üzerinden, son zamanlarda yaygın olarak kullanılan Instagram, WhatsApp, Twitter gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla ya da Tinder gibi flört uygulamaları üzerinden karşısındaki kişiye şantaj yapan kişi, TCK 107 hükümlerinden sorumlu tutulur. Bu suçu işleyen kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayriyeten, sosyal medya üzerinden sahte ya da anonim hesapla şantaj suçu işleyen kişi o esnada farklı suçları işlediği takdirde (örn: karşısındaki kişiye hakaret etmesi) işlediği suçlardan da ayrıca sorumlu tutulur.

Örnek: Bir sosyal medya fenomeninin cinsel içerikli görüntülerini ‘’hukuka aykırı’’ bir şekilde ele geçiren fail, ‘’anonim hesabından’’ görüntüleri mağdur olan sosyal medya fenomenine yollar ve ‘’eğer banka hesabıma 1 milyon lira göndermezsen bu videoyu önce karın sonra da tüm Türkiye izler’’ derse şantaj suçu oluşur.

Uygulamada son dönemlerde flört uygulamaları üzerinden sahte bir profil oluşturup, karşı cinsiyetten biriyle cinsel içerikli sohbetler edip, ardından üçüncü bir kişinin mağduru arayıp’konuştuğun kişi benim kızım/kardeşim. Kendisi 15 yaşından küçük. 15 yaşından küçük bir kızla nasıl cinsel sohbetlerde bulunursun? Seni şikayet edeceğiz. Bu yaptığın suç’’ tarzı cümleler kurup, ardından sabit bir telefondan arayıp sanki karşı tarafın avukatıymış gibi izlenim verip, mağdurdan, dava açılmaması için belirli miktarlarda ücret talep edilmektedir. Bu tip durumlarda fail, birden çok suçu aynı anda işlemektedir. Dolayısıyla mağdur olan tarafın, başına bu veya buna benzer bir olay gelmesi halinde mağdur, bilişim hukuku alanında uzman bir avukata başvurursa, süreci sağlıklı bir şekilde atlatır.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Tehdit suçunda, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit durumunda suçun soruşturma ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır. Onun dışında her türlü tehdit ve şantaj suçları mahkeme tarafından soruşturulur ve kovuşturulur.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Tehdit ve şantaj suçu bakımından görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise, suçun işlenmiş olduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesidir. Ancak sahte hesaplarla işlenen suçlar, bilişim suçları kapsamında olduğu için hem suçun işlenmiş olduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi hem de mağdurun yerleşim yerindeki Asliye Ceza Mahkemesi’dir

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU OLARAK BU ALANDAKİ HİZMETLERİMİZ

Ayrıca ofisimiz suç mağduru olan müvekkillerine de ise suç nedeniyle zarar gördükleri andan failin cezasının kesinleşmesine kadar müşteki ve katılan vekili olarak her türlü hukuki yardımda bulunmaktadır. Şantaj mağdurlarının, tehdit mağdurlarının ofisimiz daima yanındadır. Ofisimiz anlaşmalı olduğu kurumlar aracılığı ile ücretsiz psikolojik destek de sağlamaktadır.

İstanbul, Şişli, Nişantaşı Ceza Avukatı, Ceza Ofisi, Burak Temizer Hukuk Bürosu olarak; ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar vekil olarak müvekkilerinin yanındadır. Bu anlamda Emniyet / Jandarma, Gözaltı, Savcılık, Sulh Ceza Hakimliği, Şikayetçi Olma, İfade Verme, Şikayet Dilekçesi Sunma, Savcılığa Başvurma, Delil Toplama, Tutuklanma Süreci, Tutukluluğa İtiraz, Adli Kontrole İtiraz, Ev Hapsine İtiraz, İddianame Süreci, Dava Aşaması, Yargılama aşaması, istinaf başvurusu, temyiz başvuru sürecini titizlikle takip etmekteyiz.

Hatta kararın kesinleşmesinden sonra ise infaz hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize müdafii sıfatıyla hukuki destek sağlamaktayız. İnfak hukuku alanında müddetname başta olmak üzere koşullu salıverilme, denetimli serbestlik, girdi-çıktı, açığa ayrılma gibi konularda da yardımcı olmaktayız.

Sosyal medya üzerinden tehdit edilen ya da şantaja maruz kalan müvekkillerimize de büromuz öngörülü, agresif ve profesyonel hukuki destek sağlanmaktadır. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte ve tüm itirazları ve başvuruları süresi içinde yapmaktadırlar. ‘’Yukarıda şartlarıyla beraber saymış olduğumuz sosyal medya üzerinden anonim hesaplar aracılığıyla ‘’tehdit’’ ya da ‘’şantaja’’ maruz kaldıysanız, buraya tıklayarak bizimle iletişime geçip hukuki destek talep edebilirsiniz. Daima sizinleyiz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tehdit ile şantaj arasındaki fark nedir?

Tehdit suçunun meydana gelebilmesi için, mağdurun kendisinin veya yakınlarının vücut bütünlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ya da malvarlığına saldırı mahiyetinde fail tarafından sözlü ya da yazılı cümleler sarf edilmesi gerekir. Şantajda ise vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığından ziyade, kişinin onurunu zedeleyici bir eylem yapma üzerine, failin mağduru tehdit etmesi söz konusudur.

Sosyal medyada sahte ya da anonim hesap kullanan birisi tarafından tehdit edilirsek ne olur?

Sahte ya da anonim hesap kullanan fail, kendini gizlemiş olduğundan dolayı tehdit suçunun nitelikli halinden sorumlu tutulur ve 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Tehdit ile şantaj suçları mağdurun şikayetine mi bağlıdır?

Tehdit suçunda, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit durumunda suçun soruşturma ve kovuşturulması mağdurun şikayetine bağlıdır.  Yani mağdur, ‘’şikayetçi değilim’’ dediği zaman fail, ceza almaz. Onun dışında her türlü tehdit ve şantaj suçları mahkeme tarafından soruşturulur ve kovuşturulur. Sosyal medyada sahte ya da anonim hesaplarla işlenen tehdit ya da şantaj suçlarının tamamı mahkeme tarafından soruşturulur ve kovuşturulur.

MEHMET KIŞLIK

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU