Sanık aleyhine HAGB kararı verilen dosyada CMK avukatı

Sanık aleyhine HAGB kararı verilen dosyada, CMK avukat olarak görevlendirilmiş avukatı bulunan katılan lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi hukuka uygun değildir.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Değişik İş No: 2023/1338
Karar Tarihi: 23.11.2023

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı ile sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karara ve vekalet ücretine hükmedilmemesine katılan vekili Av. tarafından itiraz edilmesi üzerine dava dosyasının itirazen incelenmek üzere mahkememize intikal ettirildiği anlaşılmakla C.Savcısının yazılı mütalaası alındı, dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Yukarıda belirtilen mahkemece verilen karar ile sanık hakkında hakaret suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmesine rağmen katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine itiraz edildiği, mahkemesince mezkur karar incelenerek kararda değişiklik yapmaya gerek olmadığından bahisle işin itirazen incelenmek üzere mahkememize intikal ettirildiği anlaşılmış olup, tüm dosya kapsamı ve itiraz konusu hep birlikte değerlendirildiğinde;

Mahkemece sanık hakkında hakaret suçundan cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği ve verilen kararın usul ve kanuna uygun bulunduğu anlaşılmakla, katılan vekili Av. söz konusu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına bu yönüyle itirazının reddine karar vermek gerekmiş;

Katılan vekili Av. müvekkili lehine vekalet ücretine hükmedilmesi yönündeki talebi hususunda yapılan değerlendirmede ise; yargılama aşamasında katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği, mahkemesince katılan vekilinin katılan vekili olarak dava ve duruşmalara kabulüne karar verildiği, yargılama neticesinde sanığın, katılana karşı işlediği iddia edilen hakaret suçundan cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olması hususları nazara alındığında; 21/09/2023 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 14/1. maddesinde düzenlenen:

ÖNERİLEN MAKALE :  Eşine tokat atan erkeğin, ayrılık sürecinde kanser olan eşi ile ilgilenmeyen kadından daha kusurlu olduğu hk.

Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. Bu hüküm, katılanın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekili bulunması durumunda kovuşturma için ödenen ücret mahsup edilerek uygulanır.” hükmü gereğince katılan mağdur lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olmasının hukuka uygun olmadığı kanaatine varılarak, katılan vekilinin vekalet ücretine ilişkin itirazının kabulü ile;

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’kararının hüküm fıkrasına “katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ödenmesi gereken maktu 17.900,00 TL’den, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ödenecek 2.481,00 TL’nin mahsubu ile 15.419,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine” ibaresinin eklenmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanıp özetlenen gerekçelere binaen;

1-Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nin ilamında sanıkhakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla katılan vekili Av.’ın bu husustaki vaki itirazının REDDİNE,

2-Katılan vekili Av.’ın vekalet ücretine ilişkin itirazının KABULÜ ile;

Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi’nin 03/10/2023 tarih ve 2023/613 2023/764 Karar sayılı kararının hüküm fıkrasına:”katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince ödenmesi gereken maktu 17.900,00 TL’den, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca ödenecek 2.481,00 TL’nin mahsubu ile 15.419,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine” ibaresinin EKLENMESİNE,

ÖNERİLEN MAKALE :  Kiraya verenin ihtiyaç nedeni ile evi boşalttırdığı takdirde evi 3 yıl süreyle başkasına kiralayamayacağı, aksi takdirde en az bir yıllık kira bedeli kadar tazminat ödeyeceği hk.

3-Dosyanın Kayseri Asliye Ceza Mahkemesine İADESİNE,

4- Kararın ilgililere Mahkemesince TEBLİĞİNE,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, Kayseri Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına uygun ve CMK’nın 271/4. maddesi gereğince kesin olarak oybirliği ile karar verildi.23.11.2023

Avukat Burak Temizer- Burak Temizer Hukuk Bürosu- Nişantaşı Şişli İstanbul

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir