Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, mahkemenin denetiminde borçlunun alacaklılar ile anlaşarak, borçlarının belli bir oranda ya da belirli vadelerle ödenmesi halinde borçlarından kurtulması yoludur. Konkordato bu anlamda, borçluların bozulmuş olan ekonomik durumlarından ve mali dar boğazdan kurtulmalarını sağlamak için var olan önemli bir hukuki müessesedir.

Nitekim bu husus İcra İflas Kanunu’nun 285.maddesinde düzenlenmiştir ve bu madde uyarınca borçlu, vadesi gelmesine rağmen borçlarını ödeyemiyorsa veya ödeyememe tehlikesi altında bulunuyorsa, vade verilerek ya da tenzilat yapılarak söz konusu borçlarını ödeyebilmek  ya da olası bir iflastan kurtulmak amacıyla konkordato talep edebilecektir.

Mali durumunu tekrar düzeltmek ve borçlarını ödemek ve iflas riskinden kurtulmak isteyen borçlu konkordato talep edebilmektedir. Başka bir deyişle, borçlu tarafından konkordato talep edilmesi için borca batık olması gerekmez, ekonomik durumunun bozuk olması ya da vadesi gelen borçlarını ödeyememesi yeterlidir.

Konkordatonun Amacı Nedir?

Konkordatonun amacı, borçluların ekonomik durumunu iyileştirebilmek adına alacaklılarıyla ödemenin zamanı ve koşulları açısından bir anlaşmaya varmak için bir süreç yaratılması ve borçlunun olası bir iflastan kurtulmasıdır. Yalnızca borçlunun yararına değil, aynı zamanda alacaklının da menfaatini koruma maksadına sahiptir. Konkordato, iflası önlediğinden hem borçlunun lehine ve hem de alacaklıların da alacaklarına kavuşmasını sağladığından lehinedir.

Alacaklıların, alacaklarına kavuşabilmek için icra veya iflas takibi başlatması uzun bir süreci oluşturacak ve de beraberinde bir takım takip giderlerini de getirecektir. Bu sürecin sonunda da alacaklının elde edeceği miktar tam anlamıyla tatmin edici olmayacaktır. Bu açıdan konkordato, alacaklıların de yararına da sonuç doğurmaktadır.

Konkordato kurumunun uygulanması, borçlunun ticari faaliyetlerini sürdürmesi açısından da hayati bir önem taşır. Aynı şekilde alacaklı ve borçu tarafların ticari ilişkilerinin de devamını sağlayacaktır.

Bunlara ek olarak, borçlunun iflas yoluyla tasfiye ettirilmesiyle üretim kaybı ve çalışanların işlerinden olmaları sonuçları doğacaktır.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato, iflasa tabi olup olmadığı dikkate alınmadan, vadesi gelmiş olmasına rağmen borcunu ödeyemeyen ya da ödeyememe tehlikesi altında olan tüm borçlular tarafından talep edebilir. Dolayısıyla, iflasa tabi olan tacirlerin yanında tacir olmayan borçluların da konkordato talep etme hakkı vardır. Alacağın muaccel olması durumunda borçlu hakkında iflas talebinde bulunma hakkına sahip olan alacaklılar da konkordato talebinde bulunabilirler.

Konkordato Komiseri Kimdir?

Komiser, konkordato projesininin tamamlanmasına katkıda bulunur, oruçlunun faaliyetlerine nezaret eder, mahkemenin istediği konularda ara raporlar sunar, talepte bulunan alacaklılara konkordato süreci ve borçlunun güncel ekonomik durumu hakkında bilgi verir. Bu kişiler, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listeleri içinden seçilir ve belirli bir temel eğitim alırlar.

Konkordato Başvurusu Nereye Yapılır?

İflasa tabi olan borçlular için başvuru yeri, muamele merkezinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemeleri; iflasa tabi olmayan borçlular için ise yerleşim yerlerinin bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemeleridir.

Konkordato talebinde bulunan, mutlaka konkordato gider avansını yatırmak zorundadır. Bu husus, bir dava şartı olarak kabul edilmiştir ve yatırılmadığı takdirde kişiye bu avansı yatırması açısından süre verilir. Tekrar yatırmadığı takdirde ise talebi, dava şartı noksanlığından usulden reddedilir.

Konkordato talebine eklenecek belgeler

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

 • Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, ödemenin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı gibi hususları içeren konkordato ön projesi,
 • Borçlunun malvarlığı durumunu gösteren belgeler ve bütün alacak ve borçları vadeleri ile beraber gösteren liste ve belgeler,
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
 • Konkordato ön projesinde mevcut olan teklif uyarınca, alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçmesi öngörülen olası miktarı karşılaştırmalı şekilde gösteren tablo,
 • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde mevcut olan teklifin gerçekleşeceği hususunda güvence veren denetim raporu ile dayanakları,
 • Bu süreçte mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtlar.

Konkordato sürecinde ihtiyaç duyulan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde mahkemeye sunulması halinde mahkemece, söz konusu borçluya dair derhal  geçici mühlet kararı verilebilir.

Geçici Mühlet ve Kesin Mühlet Nedir?

 • Geçici Mühlet:

Yukarıda da bahsedildiği üzere mahkeme, başvuru belgelerinin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde 3 aylık geçici mühlet kararı verir. Geçici mühlet, kesin mühlet sonuçlarını doğurur. Bu aşamada, borçlunun malvarlığının korunması amacıyla gerekli olan önlemler alınır. Geçici mühlet 3 aydır ve mahkeme bu süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine bu süreyi en fazla 2 ay daha uzatabilir. Toplam olarak süresi 5 ayı geçemez.

Geçici mühletin verilmesiyle birlikte mahkeme, borçlunun varlıklarının korunması için gerekli gördüğü tüm önlemleri alır.

Geçici mühletin ilanından itibaren 7 günlük süre içerisinde alacaklılar dilekçe ile mühlet verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delillerle birlikte ileri sürerek itiraz edebilir.

Mahkeme, söz konusu geçici mühlet içerisinde borçluyu ve mevcutsa konkordato talebinde bulunan alacaklıyı duruşmaya çağırır. Mahkeme, bu yönde yapacağı değerlendirmede itirazda bulunan alacaklıların itiraz sebeplerini de göz önünde bulundurur. Yaptığı bu değerlendirmenin sonucunda konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığında borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Geçici ve kesin mühlet farklı maddelerde düzenlenmiş olsa da aynı sonuçları getirmektedir. Kesin mühlet verilmesinin sonuçları aynı zamanda geçici mühlet verilmesinin de sonuçlarıdır.

 • Kesin Mühlet:

Konkordatonun başarıyla ulaşması ifadesiyle kastedilen husus; konkordato talebinde bulunan borçlunun ekonomik durumunun iyileşmesinin mümkün olup olmadığı ya da konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelmeyeceğidir.

Mahkeme tarafından kesin mühlet içerisinde yedi alacaklıyı geçmeyecek ve bir ücret takdir edilmeyecek şekilde alacaklılar kurulu oluşturulabilir.

Borçlunun mali durumunun düzelmesi, kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiyse komiserin yazılı raporu ile kesin mühletin kaldırılmasına ve konkordato talebinin reddine karar verilir.

Alacaklılar Kurulu Nedir?

Alacaklılar kurulu, kesin mühlet kararıyla birlikte ya da en geç alacaklıların alacaklarını bildirmesi ve borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra 7 alacaklıyı geçmeyecek,  herhangi bir ücret takdir edilemeyecek  ve tek sayıda kişiden oluşacak şekilde komiserin de görüşü alınarak kurulur.

Alacaklılar kurulunda alacaklar hakkaniyete uygun bir şekilde temsile edilir. Kurul, komiserin faaliyetlerine nezaret eder ve tavsiyelerde bulunup görüş bildirir. Her ay en az bir kere toplanarak oy çokluğuyla karar alır.

Alacakların Bildirilmesi

Bahsedildiği üzere konkordato geçici mühleti sonunda konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali olması durumunda borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir ve ilan edilir. Bunun devamında ise konkordato komiseri tarafından yapılacak olan ilanla 15 gün içerisinde alacaklıların alacaklarını bildirmeleri istenir. Nitekim İcra İflas Kanunu’nun 299.maddesinde bu husus yer almaktadır. Kanunla belirlenmiş olan bu 15 günlük süre uzatılamaz veya kısaltılamaz.

İlan yolu ile alacaklılar, alacaklarını bildirmeye davet edilir. Aynı zamanda adresi belirli olan alacaklılara bu ilanın birer örneği bilgilendirmek için posta vasıtasıyla gönderilir.

İcra İflas Kanunu m.299 uyarınca alacaklı, süresi içerisinde alacak bildiriminde bulunmazsa konkordato projesine ilişkin müzakerelere kabul edilmez. Bu maddeden anlaşılacağı üzere alacaklıların, konkordato projesinin oylamasının yapıldığı alacaklılar toplantısında oy kullanmaları alacaklarını bildirmelerine bağlıdır.

Söz konusu ilan ve alacakların bildirilmesi konkordato projesi açısından önem arz etmektedir. Çünkü; alacaklılar toplantısında karar yeter sayısının sağlanması ve konkordato projesinin tasdiki için alacaklıların desteği gerekir.

15 günlük süre içinde alacağın bildirilmesi yükümlülüğü, borçlunun bilançosunda göstermiş olduğu alacaklar ya da borçlunun konkordato projesindeki listede göstermiş olduğu alcaklar için geçerli değildir. Konkordato komiseri, bu alacakları bir talep olmadan kayıt altına zaten almak zorundadır.

 • Bildirim Şekli

Kanun, alacakların nasıl ve ne şekilde bildirileceği hususunu düzenlememiştir. Burada gerçekleşecek olan prosedür uygulamaya bırakılmıştır. Konkordatoya her borçlu başvurabildiğinden alacaklılar arasında nitelik ve nicelik olarak farklılıklar bulunabilir. Bu durumda alacak bildiriminin nasıl yapılacağına konkordato komiseri karar verecektir.

Kanunda alacağın bildirimine dair bir şekil şartı da öngörülmemiştir. Fakat, hak kayıplarının önlenmesi ve ileride ortaya çıkabilecek bir çekişmenin engellenmesi adına dilekçe ile yani yazılı şekilde yapılması gerekir. İspat bakımından da kural bu şekildedir.

Kanunda alacakları ispat eden belge ve delillerin sunulmasına ilişkin bir düzenleme yer almasa da, alacaklıların alacaklarını ortaya koyan delilleri dilekçeleriyle sunması gerekir. Aksi takdirde, alacaklı delil sunmadan alacak bildiriminde bulunursa ve bu alacak borçlunun bilançosunda yer almamaktaysa,  borçlu bu alacağı reddedebilir.

Konkordatoda İcra Takibi

Kanun koyucu, konkordatoda borçlunun mali durumunu iyiniyet sınırları içerisinde iyileştirmeye ve alacaklıların da alacaklarına kavuşmalarını sağlamaya ilişkin olarak düzenlemelerde bulunmuştur. Bu düzenlemelerde de borçluyu koruyan bir takım önlemler getirmiştir. Borçlunun tasarruf yetkisinin kaldırılmaması, mühlet kararı içerisinde kanun yoluna istisnai haller dışında başvurulamaması, yine mühlet içerisinde ihtiyati tedbir ve haciz kararlarının uygulanamaması halleri örnek olarak verilebilir.

Geçici ve kesin mühlet içerisinde borçluya takip yapma yasağı da işbu koruyucu önlemlerden birisidir. Nitekim İcra İflas Kanunu’nun 294.maddesinde mühlet içerisinde borçlu aleyhine olarak hiçbir takip yapılamayacağı ve daha önce başlatılmış olan takiplerin de duracağı hüküm altına alınmıştır.

Buradaki amaç, konkordato projesinin başarıya ulaşması açısından borçlunun malvarlığının bir koruma altına alınmasıdır.

konkordato kararının işçilik alacaklarına etkisi

Konkordato Kararının İşçilik Alacaklarına Etkisi

Konkordato kararı kapsamında borçlular, mühlet içerisinde icra ve iflas gibi her türlü takipten korunurlar. Fakat aynı zamanda kanun koyucu, korunmaya özel olarak ihtiyacı olan bazı alacakların diğerlerinden daha önce ödenmesi gerektiğini düzenlemiştir ve bu durumundan onları ayrı tutmuştur.

İcra İflas Kanunu m.206’da imtiyazlı alacaklar düzenlenmiştir ve işçilik alacakları da bunlardan biridir. İşçilik alacakları, kanun koyucu tarafından gelir ve geçim kaynağı olarak ve sosyal devlet ilkesi gereğince dikkate alınarak korunmuştur.

İşçilik alacaklarının konkordatodan muaf tutulabilmesi için konkordato projesinde mevcut olması gereklidir. Bu imtiyaz, alacaklı kişiye değil alacağa tanınmıştır. Dolayısıyla, alacaklının şahsına bağlı değildir ve alacaklının vefatı halinde de imtiyaz hakkı mirasçılara geçer.

 • Takip Yasağına Tabi Olmama Bakımından:

Söz konusu işçilik alacakları; işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içerisindeki ihbar ve kıdem tazminatları ve iflas sebebiyle iş ilişkisinin sona ermesinden dolayı hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarıdır. Kanunda açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen bu alacağın kapsamına ikramiye prim, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin gibi alacaklar da dahildir.

Bu imtiyazlı işçilik alacakları açısından, konkordato mühleti içinde takip başlatılabilmekte ve hali hazırda  başlamış olan takiplere de devam olunabilmektedir.

 • Konkordato Tasdiki Bakımından:

Konkordatonun tasdiki için kanunda belirli şartlar öngörülmüştür. İmtiyazlı alacak olan işçilik alacaklarının tam olarak ödenmesi için borçlunun yeterli teminat göstermesi de bu şartlardan biridir. Borçlunun teminat göstermesi işçilik alacaklarını garanti altına almaktadır. Söz konusu yeterli teminat, yeterli miktarda ve alacaklılara alacaklarına kavuşabilecekleri kanaatini verecek değerde olmalıdır.

 • Ücret Garanti Fonu:

Ücret Garanti Fonu, işçilik alacaklarının güvence altına alınmasını sağlamaktadır ve Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-1 maddesinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre, işveren konkordato ilan ettiği takdirde iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan işçinin 3 aylık tam ücreti İŞKUR tarafından Ücret Garanti Fonu’ndan ödenecektir.

İşçiler, işverenleri hakkında alınan konkordato kararı ile birlikte işçilik alacak belgelerini İŞKUR’a sunarak başvuru yaparlar. Bu başvuru sonucunda, işçilerin 3 aylık ücretlerini Ücret Garanti Fonu’ndan karşılanarak kendilerine ödenmesini talep etme hakları doğar.

Ücret Garanti Fonu ödemesinden yararlanması için işçilerin,

 • Ücret alacağı olan ve talepte bulunan işçinin konkordato ilanından önceki son1 yıl içerisinde aynı işyerinde çalışıyor olması,
 • İşçinin talep ettiği ücret alacağının 5 yıllık zamanaşımına uğramamış olması gereklidir.

İşçiler, diğer alacakları için ise konkordato süreci içinde takip başlatabilirler.

Sorularla Konkordato Süreci ve Alacaklı Olmak

 1. Alacaklı olduğum firmanın konkordato mühleti alıp almadığını nasıl öğrenebilirim?

Konkordato geçici veya kesin mühleti verilen firmalar İcra İflas Kanunu’nda da belirtildiği üzere ilan olunur. Bu konudaki ilanlara en kolay şekilde ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir.

 1. Konkordato sürecinde alacaklıların durumu nedir, alacaklı ne yapmalı?

Konkordato sürecinde olan ve geçici mühlet kararı alınmış olan şirketlerin alacaklıları, konkordato ilanı ile birlikte korkuya kapılmaktadır. Nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli gereklidir.

Mühlet içerisinde borçlu aleyhine olarak hiçbir suretle takip yapılamaz ve daha önce başlamış olan takipler de durur. Tasdik edilmiş olan konkordato projesinde aksi yönde bir hüküm bulunmuyorsa kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacak için faiz işlemesi durur.

Alacaklılar, geçici mühlet kararıyla birlikte söz konusu şirketin konkordato talebini inceleyen görevli Asliye Ticaret Mahkemesine alacaklarını bildiren bir dilekçe ile belgeleriyle başvurabilirler. Alacaklılar kesin mühlet kararının ilanından sonra 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeye davet olunurlar. Bu bildirim bizzat yapılabileceği gibi PTT yoluyla da gönderilebilir.

Alacakların süresi içinde alacak bildiriminde bulunmaması durumunda alacakları konkordato nisabına ve oylamaya dahil olmayacaktır. Fakat bu durum kayıt yaptırmayan alacaklının alacak hakkını kaybettiği anlamına gelmez sadece Konkordato süreci içinde yer alan görüşmelere katılma ve oy kullanma hakkını kaybedecektir. Alacaklı oy hakkını kaybetmiş olsa dahi konkordatonun tasdikine itiraz etme ve feshini isteme hakkını hala haizdir.

 1. Konkordato alacak bildirimi ne zaman yapılır?

Konkordatoda alacaklıların alacak bildirimini yapması süreci şu şekilde ilerlemektedir: Konkordato geçici mühletinin bitiminde, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalinin olması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir ve bu ilan edilir. Daha sonrasında ise İcra ve İflas Kanunu’nun 299.maddesi uyarınca konkordato komiseri tarafından ilan yapılır, bu ilanla birlikte 15 gün içinde alacaklılarınalacaklarını bildirmeleri istenir. Alacaklıları, alacaklarını bildirmeye davet ilan yoluyla yapılır, adresi belirli olan alacaklılara ise ilan örneği posta yoluyla gönderilir.

 1. Konkordato alcak kaydı dilekçesi nereye verilir?

Alacak kaydı işlemi mahkemeye değil, komiserlik adresine yapılır. Kesin mühlet sonrası yapılan alacak bildirimi davetine ilişkin olan ilanda komiserin bildirdiği adres yer alacaktır ve alacak kaydı başvurularının da bu adrese yapılması gerekecektir. Dolayısıyla, alacak bildirim dilekçesi mahkemeye değil, komiserlik makamına ilanda yazılan adrese yapılacaktır.

 1. Konkordato kurumunun işleyiş süreci nasıldır?

 • Asliye Ticaret Mahkemesine kanunda yazılı olan evraklarla birlikte konkordato talebi başvurusu yapılır,
 • Mahkeme, konkordato talebiyle otomatik olarak 3 aylık geçici mühlet kararı verir,
 • Alacaklıların geçici mühlet kararının ilanından itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakları bulunur,
 • Mahkeme değerlendirme sonucunda ya konkordato talebinin reddi kararı ya da 1 yıllık kesin mühlet kararı verir,
 • Ret kararı sonucunda 10 gün içerisinde istinafa itirazda bulunulabilinir; kesin mühlet kararı verilmiş ise konkordato projesi hazırlanması, borçlunun mallarının defterinin tutulması, rehinli malların kıymet takdirinin yapılması ve alacaklıların alacaklarını bildirmesi sürecinden sonra alacaklılar toplantısı ile konkordato projesinin müzakeresi yapılır,
 • Bunların sonucunda ise konkordatonun tasdikine veya konkordato talebinin reddi ile iflasa hükmolunur.
 1. Konkordato projesine tabi olmayan alacaklar nelerdir?

Konkordatoya tabi olmayan alacak grubu olarak İcra ve İflas Kanunu’nun 206.maddesinde düzenlenen imtiyazlı alacaklar önem taşır. Bu alacaklar işçilik alacakları ve aile hukukundan kaynaklanan alacaklar olarak ikiye ayrılır. Hukukumuzda işçi alacakları ve nafaka alacaklarını menfaatleri konkordato borçlusununun mühlet içindeki menfaatlerinden daha üstte tutulmuştur. Bu alacaklar açısından konkordato mühleti içinde takip başlatılabilmekte ve başlamış olan takiplere devam olunabilmektedir.

 1. Konkordato başvuru masrafları nedir?

Konkordato talebinde bulunan kişi bazı gider avanslarını yatırmak mecburiyetindedir. Bu gider avansının miktarı Konkordato Gider Avansı Tarifesine göre belirlenir. Gider avansının yatırılmaması sonucu talebin usulden reddedilmesidir. Güncel tarifeye göre,

 • Talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı miktarındaki tebligat gideri,
 • Yedi adet ilan bedelinin asgari miktarı olan 1.000,00 Türk Lirası,
 • Basın ilan kurumu resmi ilan portalındaki yedi adet ilanın asgari tutarı,
 • İlgini kurum ve kuruluşlara yapılacak olan bildirim için 50 adet taahhütlü posta ücreti,
 • Bilirkişi için bilirkişilik asgari ücret tarifesideki ücretin üç katı tutarı,
 • Ücreti sonradan tamamlanmak üzere Konkordato komiseri olarak görevlendirilen kişi için asgari 1.300,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici mühleti de kapsayarak 5 aylık ücret tutarı,
 • Diğer iş ve işlemler için 700,00 Türk Lirası,
 • İflasa tabi olanlar için 25.000,00 Türk Lirası iflas gideri toplamı avans olarak ödenir.

Bu yazıda 11 Ağustos 2023 tarihli tarife esas alınmıştır. Güncel tarifeye ulaşmak için T.C.  Resmi Gazete’ye bakılması gerekir.

 1. Konkordato ilan eden şirkete karşı işçiler tazminat alabilir mi?               

Bahsedildiği üzere konkordato ilan eden şirkete karşı takip yasağı mevcuttur. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır. Söz konusu istisnalar İcra ve İflas Kanunu’nun 294.maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre aynı kanunun 206.Maddesinde yer alan imtiyazlı alacaklar konkordatoya tabi değildir. İşçilerin kıdem tazminatı da imtiyazlı alacaklar içerisinde bulunup, takip yasağına takılmadan takip yoluna gidilebilecektir. Dolayısıyla işçi, bu alacakları için icra takibi başlatabilir, konkordato talep eden işverenin malvarlığına haciz işlemi başlatabilir ve alacağına kavuşabilir.

 1. Konkordato sürecinde faiz işler mi?

Konkordato mühletinin faiz üzerindeki etkisi İcra ve İflas Kanunu’nun 294/3.maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu madde uyarınca konkordato projesinde aksine bir hüküm yer almadığı müddetçe kesin mühletten itibaren rehinle temin edilmemiş olan her alacağa faiz işlemesi durur. Ancak kesin mühlet kalktıktan sonra adi alacaklar açısından geçmişe yönelik faiz işleyebilecektir.

 1. Konkordato sürecinde karşılıksızdır işlemi yapılmış olan ileri tarihli çeklerin durumu nedir?

Çek Kanunu’nda çekin karşılığını bulundurma sorumluluğunun ait olduğu kişiler düzenlenmiştir. Çek Kanununun 5.maddesinde karşılıksız çek düzenleme suçunun yaptırımları açıklanmıştır. Konkordato sürecinin ve karşılıksız çekin çakışması halinde ne olacağı hususunda Yargıtay 19.Ceza Dairesinin 10.06.2019 tarihli ve 2019/23974 Esas ve 2019/9339 Karar sayılı kararı bu konuda bize ışık tutar. Bu karar doğrultusunda, konkordato süreci içinde olan şirkete karşı karşılıksız çek sebebiyle ceza davası açılabilmekte fakat, konkordato davası bekletici mesele yapılarak sonuca göre hareket edilmelidir.

Konkordatonun tasdikine karar verildiğinde, işbu çekin hüküm ve sonuçları yeniden belirlenir. Dolayısıyla suçun konusunu oluşturan unsurları taşıyan bir çek olmaktan çıkar ve sanıkların cezai sorumluluğu gündeme gelmez.

Konkordato talebinin reddi yönünde karar verildiğinde ise, bekletici mesele kalkar ve ceza yargılamasına devam edilir. İbraz tarihinde karşılığı bulundurma yükümlülüğünün kimin üzerinde olduğuna göre bir ayrıma gidilir. Bu yükümlülülük şirket yetkilisine ait ise onun aleyhine karar verilir; yükümlülük konkordato komiserinde ise şirket yetkilisi aleyhine hüküm verilmez.

Sonuç

Konkordato süreci, borçlu şirketlerin ekonomik sıkıntılarla başa çıkabilmeleri ve tekrardan mali dengelerini koruyabilme olanağı sağlarken alacaklılar için de haklarını korunmasına olanak tanır. Hukuki yardım almak konkordato sürecini daha rahatça atlatmanızı sağlayacaktır. Burak Temizer Hukuk Bürosu olarak, konkordato sürecinde sizlere profesyonel hukuki destekle etkin çözümler sunarak yardımcı olmaktayız. Konkordato süreci ve bu süreçte alacaklı konumunda bulunma hususunda deneyimli ekibimiz sayesinde sizlerin haklarını korumak için buradayız.

İpek HEPDİKER

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU