Kişisel Veri Hırsızlığı: TCK 136 – 137

Kişisel veri hırsızlığı, kişisel verilerin usulsüz ele geçirilmesi ve kişisel verilerin yayılması fiilleri Türk Ceza Kanunu’nun 136. Ve 137. Maddelerinde düzenlenmektedir.

Kişiler gün içinde gerek internet alışverişlerinde gerek hastanede, gerek gündelik fiziki alışverişlerinde ve şimdi burada sayılamasa da doldurdukları her formda, her başvuruda kişisel verilerini 3. Kişilerle paylaşmaktadır. Günümüz dijital çağında, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin sağlanması giderek artan bir öneme sahiptir. İnternet üzerindeki ve dahi günlük yaşamdaki her türlü kişisel veri etkileşiminde, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi ve korunması, bireylerin temel hakkıdır. Ancak, maalesef kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya başkalarına verilmesi gibi ihlaller sıklıkla karşılaşılan bir sorundur.

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel veriyi “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili hukuki süreçlerde esas alınmalıdır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, E. 2019/8797, K. 2019/15711, T. 26.12.2019 Tarihli Kararında Kişisel Veri kavramını

  “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” kavramından, kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı nüfus bilgileri ( T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı gibi ), adli sicil kaydı, yerleşim yeri, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, telefon numarası, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, sağlık bilgileri, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantıları gibi kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan, kişiyi toplumda yer alan diğer bireylerden ayıran ve onun niteliklerini ortaya koymaya elverişli, gerçek kişiye ait her türlü bilginin anlaşılması gerekir”

olarak tanımlamıştır.

Kişisel Sağlık Verileri hakkında detaylı bilgiye ilgili makalemizden ulaşabilirsiniz

MAHREM GÖRÜNTÜLER KİŞİSEL VERİ MİDİR?

Yargıtay, kişisel veri suçlarıyla ilgili verdiği kararlarda, mahremiyet içeren görüntülerin kişisel veri kapsamına girmemesi sebebiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 134) çerçevesinde değerlendirme eğilimindedir. Örneğin, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 28.03.2019 tarihli ve 2014/50490 E., 2019/5541 K. sayılı kararında, kişilerin fiziksel veya cinsel mahremiyetine ilişkin görüntülerin kişisel veri suçlarının konusu olmayacağı belirtilmiştir.

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için Kanunun 5. maddesinde belirtilen koşullardan en az birinin mevcut olması gereklidir. Bu kapsamda:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarla açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanın alınamaması veya hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunluluk,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunluluğu,

Koşullarından birinin varlığı durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Kişisel verilerin işlenmesi için belirlenen şartlar, kanunda sınırlıdır ve genişletilemez.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME SUÇU

Kişisel veri kavramı ve bu verilerin nasıl işleneceği ve korunacağı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda detaylı olarak düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde düzenlenen kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, seçimlik hareketli bir suç olarak tanımlanmıştır.

Madde 136-
 (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bu suçun oluşması için sayılan üç hareketten herhangi birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir:

 1. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,

Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi, yazılı bir kâğıt, CD, USB veya başka bir taşınabilir bellek şeklinde fiziksel bir aktarımın yanı sıra, iletişim araçları aracılığıyla da gerçekleşebilir. Bu iletişim araçları faks, e-posta, SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformları, ayrıca bulut bilişim sistemleri gibi dijital yollarla da veri aktarımını içerebilir.

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması, genellikle kişisel bilgilerin çok sayıda insanın erişebileceği bir sosyal medya platformunda paylaşılması gibi durumlarda meydana gelir. Bu tür verilerin içeriğinin başkaları tarafından bilinmesi suçun oluşması için gerekli değildir; önemli olan, bilgilerin geniş bir kitleye açık hale getirilmesidir. Bu tür olaylara sıkça rastlanan bir örnek, sahte hesaplar aracılığıyla mağdurlara ait fotoğrafların, isim soy isimlerinin veya telefon numaralarının bu hesaplarda kullanılmasıdır.

“sanık Serap’ın, mağdur Aslı ile resmi nikahlı eşi olan tanık Devrim’in birbirlerine gönderdikleri mesajları ve elektronik iletileri okuyup, her ikisi arasındaki duygusal yakınlaşmayı ve arkadaşlık ilişkisini öğrenmesi üzerine, mağdura tepki olarak, onun bilgisi ve rızası dışında, mağdurun adını ve soyadını taşıyan sahte facebook hesabı açıp, mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği bir resmini, bu hesapta yayımlaması şeklinde sübut bulan eyleminde, ad, soyad ve resim gibi mağdura ait kişisel verileri, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunmasından dolayı üzerine atılı TCK’nın 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeden…”(YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2015/4006, K. 2015/18748 T. 2.12.2015)

Sevgili iken sosyal medya üzerinde yayınlanan fotoğrafların sevgililik bittikten sonra talep halinde kaldırılmaması kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması seçimli hareketine örnektir. İlgi Yargıtay kararı için; Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas No: 2017/150 Karar No: 2017/6231 Karar Tarihi: 13.09.2017.

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi,

Kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesi, genellikle kişinin izni olmadan bu verilere erişme veya bu verileri kontrol altına alma eylemiyle gerçekleşir. Bu durum, genellikle fiziksel bir hareketle gerçekleşse de elektronik yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

ÖNERİLEN MAKALE :  Meşru Müdafaa (Savunma) Nedir?

“sanığın, katılanın cep telefonunu katılandan habersiz kendi kullandığı bilgisayara bağlayarak içerisinde bulunan rehber ve medya dosyalarının tamamını ele geçirdiği ve cep telefonundaki kayıtları sildiği iddia ve kabul edilen olayda, sanığın sübut bulan eylemleri nedeniyle TCK’nın 244/2. maddesinde düzenlenen sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, aynı Kanunun 134/1 maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal ve 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarını oluşturduğu gözetilmeden sadece TCK’nın 136/1. maddesinde düzenlen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyete karar verilmesi…” (12. Ceza Dairesi 2016/10576 E. , 2017/7642 K.)

Failin birden fazla seçenekten birini veya hepsini bir arada gerçekleştirmesi durumunda, yine tek bir suç söz konusudur. Ancak bu durumda, ceza belirlenirken Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesinde belirtilen ceza belirleme esasları dikkate alınarak, cezanın alt sınırdan ayrılması veya üst sınırdan ceza verilmesi mümkündür.[1]

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU TEŞEBBÜSE ELVERİŞLİ Mİ?

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçu, bir eylem suçudur. Sırf hareket suçları kapsamına girer. Suçun işlenmesi için hareketin gerçekleştirilmesi yeterlidir, bir neticenin oluşması aranmaz. Bu nedenle, suç teşebbüse elverişli değildir. Ancak, icra hareketleri parçalara bölünebilir ve tamamlanamaması durumunda teşebbüs hükümleri uygulanabilir.

ÜNLÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN YAYILMASI TCK M.136 KAPSAMINA GİRER Mİ?

Ünlü kişilerin, sporcuların, sanatçıların ve siyasetçilerin, sıradan bireylere kıyasla daha kısıtlı bir özel hayat gizliliği hakları bulunmaktadır. Kamuoyunun sürekli ilgisini çeken bu kişilerin, belirli ölçüde özel hayatlarının izlenmesini ve bilinmesini beklemeleri yaygındır.
“Haber içeriğinin görünür gerçeğe uygun ve güncel olduğu, kamuya mal olmuş katılanın, sanık sıfatını taşıyan biriyle aynı ortamı paylaştığına dair haberinin yapılmasında, yürüttüğü kamu hizmetinin niteliği ve toplum içindeki konumu gereği, kamu yararı ve toplumsal ilginin bulunduğu… “(Yargıtay 12.C.D. E.2013/25650 K.2014/11425 T. 12.05.2014)

TCK MADDE 136 - 137

HUKUKA UYGUN ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİNİN YETKİSİZ KİŞİYE AKTARIMI

Hukuka aykırı ya da uygun şekilde elde edilen kişisel verileri yetkisiz kişilere veren, ifşa eden, yayınlayan veya ele geçiren kişi suç işlemiştir. Verilerin hukuka uygunluğu, suçun oluşması açısından önemli değildir.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇUNUN CEZASI NEDİR? KİŞİSEL VERİLERİ YAYMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren, ifşa eden veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun faili yalnızca bir gerçek kişi olabilir; tüzel kişiler suçun faili olamazlar. Ancak, bu suçun özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti çerçevesinde tüzel kişinin temsilcisi tarafından işlenmesi durumunda, ilgili tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirleri alınabilir.

Madde 140- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK ELE GEÇİRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

Kişisel verilerin ele geçirilmesi veya yayılması suçunun ağırlaştırıcı nitelikli halleri, verilecek cezanın artmasına neden olan durumları içerir. Bu hükümler, Türk Ceza Kanunu’nun 136/2 ve 137. maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Madde 136/2- Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,

 • Bu nitelikli halin uygulanabilmesi için, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak kişisel verileri ele geçirmesi, başkasına vermesi veya yayması gerekmektedir. Ancak, kamu görevlisi, görevi sırasında olmasa bile görev alanı dışında bir eylemle suçu işlerse, TCK 137/1-a’daki artırım hükmü uygulanmaz.
 1. b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
  İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 • Ceza artırımı için, failin mesleğinin veya sanatının sağladığı avantajları kullanarak suç işlemesi gerekmektedir. Bir örnek olarak, mobil, internet, telefon ve TV ürün ve benzeri hizmetleri sunan şirkette çalışan kişinin, toplu bir şekilde belirli bir bölgedeki telefon numaralarını ele geçirerek bu verileri yayması veya başkasına vermesi durumu gösterilebilir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. çalışanı olan sanık …‘ın, görev ve yetkisi dahilinde erişim imkanına sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş. müşterilerine ait kişisel verileri, … adlı şahsa satması biçiminde sübut bulan eyleminin, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiş; Mesleğinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak atılı suçu işleyen sanığa hükmolunan temel cezada TCK’nın 137/1. madde ve fıkrası uyarınca yarı oranında artırım yapılmasına….” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/1636 E., 2018/3978 K.)

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYMA SUÇUNDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMASI

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçunun soruşturulması, şikayete tabi değildir. Bu nedenle, suçun soruşturulması için mağdurun şikâyeti gerekmez; yetkili makamlar suçun işlendiği bilgisine ulaştıklarında resen harekete geçerler.

Ancak, TCK m. 137/1’de belirtilen suçun nitelikli haline girerek kamu görevlisinin görevi nedeniyle suçu işlemesi durumunda, soruşturmanın yapılabilmesi için 4483 sayılı Yasaya göre yetkili merciden soruşturma izni alınması gerekmektedir.

ÖNERİLEN MAKALE :  YASADIŞI BAHİS OYNANMASI İÇİN BANKA HESABINI KULLANDIRMAK

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK  YAYMA SUÇU ŞİKAYETE TABİ Mİ?

Kanunlarımızda suç olarak tanımlanan eylemlerin işlenmesinden sonra belirli bir sürenin geçmesi halinde, fail hakkında kamu davası açılmasını veya açılmış olan davanın devamını engelleyen hukuki kavram dava zamanaşımıdır. Açılmış bir kamu davasında dava zamanaşımı süresinin dolması durumunda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesi uyarınca dava düşmektedir. Muhakeme hukukunda önemli bir unsura dönüşen dava zamanaşımının dolması durumunda savcılık tarafından dava açılmaz ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK  YAYMA SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl geçmeden mağdur aleyhine işlenen suçlar, savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde, suçla ilgili soruşturma yapılamaz ve iddianame tamamlanmadığı için kovuşturma aşamasına geçilemez. Ayrıca ‘Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ suçunda soruşturma ve kovuşturma süreçleri, herhangi bir şikâyete dayanmamasına rağmen suçun işlenmesinin ihbar edilmemesi veya şikayet olmaksızın başlaması, 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içinde gerçekleşmelidir.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA YAYMA SUÇUNDA UZLAŞMA MÜMKÜN MÜ?

Uzlaşma, suç nedeniyle başlatılan soruşturma veya kovuşturma sürecinde, tarafların anlaşmasıyla uyuşmazlığın giderilmesini sağlayan bir süreçtir. Kişisel Verileri Ele Geçirme veya Yayma Suçunun soruşturulması şikâyete bağlı olmadığı ve CMK madde 253’te belirtilmediği için uzlaştırma hükümlerine tabi değildir.

KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK  YAYMA SUÇU AÇISINDAN ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİR Mİ?

Etkin pişmanlık, kanunda belirtilmediği sürece uygulanmaz. Bu durumda, suça ilişkin zararı gideren ve samimi pişmanlık gösteren kişiye etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Ancak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suçunda etkin pişmanlık hükümleri geçerli değildir.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME SUÇU HANGİ MAHKEMEDE GÖRÜLÜR?

Kişisel verileri ele geçirme veya yayma suçunda dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Savcılık, kamu davası olarak müdahil olur ve suçun işlendiği yerdeki mahkeme yetkili mahkemedir.

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME

KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME VERME SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

 • CEP TELEFONU NUMARASININ SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA PAYLAŞILMASI;

ikrar içeren savunmaya ve dosya kapsamına göre; sanığın, katılan facebook hesabında yayınladığı resimleri ve katılana ait cep telefonu numarasını kendi facebook hesabında yayınlaması şeklinde eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu ve sanık hakkında bu suçtan mahkumiyete karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, delillerin takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde özel hayatın gizliliğini ihlalden sanığın beraatine karar verilmesi hukuka aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi E. 2018/8221 K. 2019/6189 T. 15.5.2019)

 • İKAMETGAH BİLGİSİNİN VE KİMLİK NUMARASININ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA PAYLAŞILMASI

“…sanığın boşandığı eski eşi katılanın kendisi aleyhine açtığı nafaka artırım davasına ait olan, içeriğinde katılanın T.C. kimlik numarası ve ikametgah adresi yazılı dava dilekçesini ve tensip zaptını kendisine ait facebook hesabında yayınlaması şeklinde sübutu kabul edilen eyleminin TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğu ve sanık hakkında bu suçtan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde beraat kararı verilmesi…” (Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 29.05.2019 tarihli, 2018/8298 esas, 2019/6854 karar sayılı ilamı)

 • KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN VE GÖREVİNİN VERDİĞİ YETKİ KÖTÜYE KULLANILMAK SURETİYLE KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME VEYA ELE GEÇİRME

Sanığın, doktor olarak görev yaptığı hastane otomasyon sistemi üzerinden mağdurun cep telefonu numarasını rızası dışında ele geçirdiği şeklindeki eylemi, hukuka aykırı olarak veri ele geçirme suçunu oluşturmuştur. Ancak, yerel mahkemenin kararında, sanığın bu eyleminin, görevi gereği verilen yetkiyi kötüye kullanma kapsamında olmadığına dair yeterli değerlendirme yapılmamıştır. Bu eksiklik nedeniyle, TCK’nın 137/1-a. maddesi uyarınca sanık hakkında artırılmış ceza verilmesi yerinde değildir.” Bu sebeple, yerel mahkeme kararı bozulmuştur. (Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2018/1187 E., 2018/6760 K.)

 • ARKADAŞININ TELEFON NUMARASINI ŞAKA AMAÇLI OLARAK ESKORT SİTESİNE KOYMA

“mağdur …’ın, çalıştığı şirket adına kayıtlı olup, kendisi tarafından kullanılmakta olan GSM hattının, 24.03.2015 günü saat 17.30’dan itibaren tanımadığı kişilerce aranıp, “Eskort Buse ile mi görüşüyorum?” diye sorularak, arayan kişilerin, telefon numarasını, “Malatya escort” adlı bir internet sitesinden aldıklarını beyan etmelerinden dolayı yaptığı araştırma sonunda, anılan sitede, “Busemm Buse” ismiye oluşturulan profil üzerinden aktif kullanımında olan cep telefonu numarasının rızasına aykırı şekilde yayımlandığını görüp…

ağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde yayımlayan sanık hakkında TCK’nın 136/1. madde ve fıkrası uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken…” İlgili Yargıtay kararının ayrıntılarına buradan erişebilirsiniz.

SONUÇ

Gelişen teknoloji, kişisel verilerin gizliliğine karşı artan bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Son zamanlarda sıkça karşılaşılan kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması suçu, bireylerin mahremiyetini tehlikeye atmaktadır. Bu tür durumlarla karşılaştığınızda, ofisimiz bünyesinde bulunan Bilişim Hukuku avukatlarımızdan hukuki destek alarak haklarınızı koruyabilirsiniz. KVVK avukatları, bilişim suçları avukatları bu alanda uzmanlaşmış avukatlardır. Hukukun niş ve teknik alanlarından biri olan KVVK ve bilişim hukukunda tecrübeli avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

[1] Artuk, Gökcen, Alşahin ve Çakır, 2017; Hafızoğulları ve Özen, 2010

Stj. Av. Selver Nur SEVİNDİK

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir