İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç Mudur?

İzinsiz Ses Kaydı Yapma Suçu

İZİNSİZ SES KAYDI ALMAK SUÇ MU?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazların artması, telefonlara farklı yollarla yüklenebilen casus programlar ve birçok farklı şekilde ses ve görüntü kaydı alınmaktadır. Hepimiz sokakta yürürken günümüz sosyal medya mecraları, medya mecraları ve benzerleri tarafından kayıt altına alınabilmekteyiz.  Peki izinsiz ses ve görüntü kaydı almak bu durumlarda suç oluşturmakta mıdır? Ses ve görüntü kaydı almak hangi durumlarda suç teşkil etmektedir? Bu makalemizde bu durumları inceleyeceğiz.

İZİNSİZ SES ve GÖRÜNTÜ KAYDI ALMA SUÇU?

İzinsiz ses ve görüntü kaydı almanın suç olabilmesi için kayda alınan ses veya görüntünün kişinin özel hayatını ilgilendirmesi gerekmektedir. Medya mensuplarının halk arasında sesli görüntü kaydı alması suç teşkil etmemektedir. Türk Ceza Kanunu dokuzuncu bölümünde özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlar ele alınmaktadır. İzinsiz ses ve görüntü kaydı almanın suç olduğu durumlar bu bölümde ele alınmaktadır. Maddeleri inceleyecek olursak:

TCK MADDE 132:

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihmal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Bu maddeyi ele alacak olursak bu maddede belirtilen suç kapsamına alınan suçun haberleşmenin ihlali olduğu anlaşılmaktadır. Haberleşmeden kasıt iki kişinin sadece kendi aralarında kendi özel hayatlarıyla ilgili yapmış oldukları haberleşmedir. Kişilerin birbiriyle olan mesajlaşmaları, telefon konuşmaları, mailleşmeleri ve benzeri durumlarda bir başka kişi tarafından ihlal edilmesi, ifşa edilmesi veya rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak basın ve yayın yoluyla yayımlanması şeklinde farklı farklı işlenebilmekte ve ayrı cezalara tabi olmaktadır. Bu suçun oluşabilmesinin şartları bulunmaktadır. Suça konu olan haberleşme belirli kişiler tarafından bilinmeli ve bu bilinen kişiler arasında olmalıdır. Bu belirli kişilerin bu haberleşmenin içeriğinin gizli kalmasını istemesi de bir diğer şartıdır. Gizli kalmasını istemeleri özel hayat kapsamına sokacağı için suç teşkil etmesinin önemli şartlarından biridir.

TCK MADDE 133:

 • Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Katıldığı aleni olmayan bir söyleyişi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Bu suç tipinin oluşmasında kanun maddesinde belirtildiği üzere kişinin rızası olmaksızın fail tarafından ses kaydına alınmasıyla oluşmaktadır. Kişinin hareketi yaptığı suçun cezasını ve niteliğini artıran niteliktedir. Burada ses kaydına alan kişi haberleşmenin içerisindeki herhangi bir kimse de olabilir. İki kişinin arasında yapmış olduğu konuşmanın aleni olmaması yani açık olmaması da bize burada özel hayat kavramını göstermektedir.

TCK MADDE 134:

 • Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Kanunumuzun bu maddesinde ise karşımıza suç tiplerinde çıkmakta olan özel hayattan bahsedilmektedir. Özel hayatın gizliliğine karşı bir suç işlenmesi halinde verilecek cezalardan bahsedilmektedir. Nitelikli hal bakımından ise özel hayata ilişkin izinsiz ses ve görüntü kaydı alınması karşımıza çıkmaktadır. Özel hayata müdahale yani özel hayatın gizliliğine karşı bir suç oluşabilmesi için kişinin özel alanlarına yapılan bir müdahale gerekmektedir.

TCK MADDE 135:

 • Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK MADDE 136:

 • Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Suçun konusunun, Ceza Muhakemesi Kanununun 236’ncı maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat artırılır.

Yukarıda sayılan maddeler izinsiz ses ve görüntü kaydı alınarak işlenebilen suçlardır. Bu suçların oluşması için özel hayatın ihlali gerekmektedir. Nedir bu özel hayat?

Özel Hayat Ne Demek?:

Özel hayat kavramından anlaşılması gereken, kişinin kendi özel meskeninde diğer insanlarla paylaşmaktan rahatsızlık duyacağı ya da paylaşmak istemediği hayatı olarak tanımlayabiliriz. Örneğin bir gencin sevgilisiyle olan mesajları onun özel hayatı kapsamına girmektedir. Kişinin diğer insanlarla ortak yaşamına girmeyen hayatı olarak da tanımlayabiliriz. Kişilerin aileleri ile olan özel konuşmaları, sırları, cinsel yaşamları gibi pek çok kavram özel hayatın sınırları içindedir. İşte izinsiz ses ve görüntü kaydının alınması da özel hayatın ihlalini doğurduğu vakit suç teşkil etmektedir. Özel hayat kavramı Anayasamızda ve ayrıca ceza kanunumuzca da ele alınan çok özel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

TCK MADDE 137:

 • Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
 • Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle,
 • Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Anlaşılacağı üzere izinsiz ses ve görüntü kaydı alınmasının nitelikli halleri bu maddede sayılmaktadır. Kişilerin özel hayatlarını kamu görevlileri ile paylaşması mümkündür. Kamu görevlileri kişilerin özel hayatını paylaşmakta güvenebileceği kimselerdendir. Kişi ailesinden, en yakınlarından bazen sakladığı bilgileri devletle, kamu görevlileriyle paylaşabilmektedir. Bu güven neticesinde bir suç işlenmesi halinde kamu görevlileri daha fazla ceza almaktadır. Ya da kamu görevlilerin imkanları dahilinde telefon dinleme, mesajlara erişme ve benzeri pek çok imkânı bulunmaktadır. Kişilerin bunları görevleri dışında kullanması da bu nitelikli hal kapsamında sonuç ortaya çıkartacaktır.

İkinci bentte belirtildiği üzere belirli meslek grubuna kamu görevlisi olmayan fakat mesleki yetenekler sayesinde kişilerin özel verilerine ulaşabilecek meslek grupları anlaşılabilmektedir.  Bir hacker tarafından rahatlıkla işlenebilecek bir suçtur.

İzinsiz ses kaydı yapmanın cezası nedir

İZİNSİZ SES KAYDI ALMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

İzinsiz ses kaydı alma suçunun cezası kanunda açıkça belirtilmiştir.

Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda, kanunda belirtilen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kanunda belirtildiği üzere bu suç kayıt altına alınarak işleniyor ise bir kat artırım yapılacaktır. Bir kat artırım yapıldığı durumda yani izinsiz ses kaydı alarak haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi söz konusu ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası hükmolunmaktadır.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda, kanunda belirtilen ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi suçunda olduğu gibi özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçunda da kayıt altına alınarak suçun işlenmesi durumunda bir kat artırım yapılmaktadır. Yani özel hayatın gizliliği suçunun ses kaydına alınmak suretiyle işlenmesi durumunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 1. Maddede geçen kişiler arası konuşmaların dinlenerek kayda alınması durumunda kanunumuzca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmektedir.

Burada saymış olduğumuz suçların nitelik hal kapsamına girmesi durumunda yani bir kamu görevlisinin görevinin verdiği yetkiyi kötü kullanmak suretiyle veya belirli meslek ve sanatın sağladığı kolaylıkla işlenmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır.

 

İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMASI HER DURUMDA SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Hukuka uygunluk meselesi burada karşımıza çıkmaktadır. Kişiler bazen zor durumda kalmaktadır. Kişilerin zor durumda kalması halinde bu suçu işlemeleri durumunda hukuka uygunluk sebeplerince suç işlememiş sayılması mümkün olacaktır. Hukuk muhakemeleri kanununa göre hukuka aykırı olarak ele geçirilen deliller delil olarak kabul edilmemektedir. Yargıtay ise sayacağımız şartların gerçekleşmesi durumunda hukuka aykırı olarak ele geçirilen bu delillerin ispat için kullanılmasını uygun gördüğü bilinmelidir.

 • Kişi izinsiz ses ve görüntü kaydını, kendisine veya bir yakınına karşı işlenen bir suç veya tehdit durumunda suçu önlemek amacıyla veya haksız bir saldırıyı önlemek amacıyla ses ve görüntü kaydı yapmış olmalıdır.
 • Ses ve görüntü kaydı almak önceden planlanmış olmamalıdır. O an olayın gelişmesiyle yapılması gerekmektedir.
 • Kişinin o an ses ve görüntü kaydı yapmak yerine kolluk kuvvetlerine haber verme veya sığınma imkanı bulunmamalıdır.
 • Elde edilecek verilerin muhafaza altına alma amacıyla elde edilmesi gerekmektedir. Yani kaybolma ihtimaline karşın yapılmalıdır.
 • Elde edilen kayıtlar yalnızca yetkili makamlar ile paylaşılmalıdır. Kişinin bu kayıtları yetkili makamlar dışında üçüncü kişilerle paylaşması suç teşkil etmektedir.
 • Özel hukuk davalarında kişinin kendisi veya yakını adına bir kereye mahsus olmak şartıyla kayıt yapması da delil niteliğinde kabul edilmektedir.

İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

İzinsiz ses ve görüntü kaydı yukarıda saydığımız şartları sağlamadığı durumda delil olarak kullanılamamaktadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş delil niteliğindedirler. Hukuk muhakemeleri kanununca bu durumdaki deliller mahkeme tarafından delil niteliği haiz etmemektedir.

DEDEKTİF ŞİRKETLERİYLE ANLAŞMAK, ONLARDAN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALMASINI İSTEMEK SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Dedektif şirketleriyle anlaşmak veya onlardan istekte bulunmak kanunda suç olarak düzenlenmemektedir fakat bu şirketlerin yapacakları ses ve görüntü kaydının özel hayatı ihlal etmesi durumunda da suç oluşacaktır. Kanununda fail için herhangi bir nitelik aranmadığından dedektiflerin özel hayata ilişkin izinsiz ses ve görüntü kaydı alması suç teşkil edecektir.

EŞİMDEN ŞÜPHE EDİYORUM, EVE SES KAYITLI KAMERA YERLEŞTİRMEM SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Kişilerin en yakınları aileleridir. Kişinin doğuştan gelen ailesinin yanında evlilik bağıyla kurmuş olduğu ailesi de eşiyle kurmuş olduğu ailesidir. Bu kadar yakınınız olmasına rağmen eşinizin rızası olmaksızın böyle bir şey yapmanız suç teşkil edebilmektedir. Eşinizin özel hayatı sizin şüphenizden daha değerli bir kavramdır ve rızası olmaksızın kayıt altına almanız suç teşkil etmektedir.

EŞİM BENİ ALDATIYOR, BU DURUMDA İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALABİLİR MİYİM?

Boşanma davalarında boşanma sebeplerinden biri de zinadır. Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü bulunmaktadır. Eşiniz sizi aldatması durumunda kanuna aykırı hareket etmektedir. Ayrıca eşinizin sizi aldatıyor olması onun özel alanını değil sizin aile alanınızı etkilemektedir. Fakat bu sizin planlı bir şekilde ses kaydı almanızı meşrulaştırmayacaktır. Önceden planlanan her türlü ses kaydı hukuka aykırıdır. Kişiye yönlendirici soruların sorulduğu, kişinin kışkırtıldığı her türlü ses kaydı hukuka aykırıdır. Daha çok tazminat alayım amacıyla yapılan ses kaydı hukuka aykırıdır. Eğer eşinizin sizi aldattığına dair delil oluşturma amacıyla planlı bir şekilde ses kaydı almayı düşünüyorsanız bu durumda hukuka aykırı şekilde delil elde etmiş olursunuz. Bu durumdaki veriler mahkemece delil teşkil etmemektedir.

TELEFON KONUŞMALARIMI KAYIT ALTINA ALMAM SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Burada akıllara haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçu gelmektedir. Yukarıda kanun maddesinde de şartlarını sunduğumuz suçun oluşabilmesi için haberleşmenin üçüncü bir kişi tarafından kayda alınması gerekmektedir. Kişilerin birbirleriyle yapmış olduğu görüşmelerde görüşmelerin gizli olduğuna dair güvenleri bulunmaktadır. Çağrı merkezleriyle yapılan konuşmalarda konuşmaların kayıt altında olduğu bildirilir ki çağrı merkezleri suç işlemiş olmasın. Konuştuğunuz kişinin rızasını almanız gerekmektedir. Rızasını almadan yapmış olduğunuz kayıt hukuka aykırı olacaktır. Konuşmayı o sırada yanınızda olanların hoparlörden dinliyor olması ve bazı şeylere şahit oluyor olması hususu ise başka bir konu olup bu sekılde şahitlik yapılması delil olabilecektir.

İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDINA ALMA CEZASINI PARA CEZASINA ÇEVİREBİLİR MİYİM?

Bir suçun adli para cezasına çevrilebilmesinin koşulu suçun kısa süreli hapis cezasına hükmolunan suçlardan olması gerekmektedir. Ses kaydına alınarak işlenen suçun kanunda görülen ceza alt sınırı 1 yıldan az olmadığı için bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

OKUL, İŞYERİ BENZERİ YERLERDE SESLİ KAMERA KAYDI ALINMASI SUÇ MUDUR?

İşyeri okul benzeri yerlerde kamera kaydı alınması güvenlik sebepleriyle mümkündür. Bu kamera kayıtlarının sesli olması durumunda suç teşkil edecek olayların ortaya çıkması mümkündür. Kişi kamera altında eşiyle özel bir sohbet ediyor olabilir, ailesiyle önemli özel alanına dahil bir konuşma yapıyor olabilir bu durumlarda kişinin özel hayatının ihlali söz konusu olmaktadır. Özel hayatın ihlali suç teşkil etmektedir. Kameraların görünür şekilde bulunuyor olması gerekmektedir, ayrıca ses kaydı alınıyor ise mutlaka ve mutlaka tabelalar ile belirtilmesi gerekmektedir.

KOMŞUM HER GECE PARTİ VERİYOR, SES KAYDINA ALMAM SUÇ TEŞKİL EDER Mİ?

Kişilerin bu durumla karşı karşıya kalmaları durumunda ses kaydı almaları ilk başta izinsiz şekilde alındığı için suç teşkil ediyor olarak anlaşılabilmektedir. Eğer komşunuzun üst düzey bir gürültüyle her gece parti yaptığını ve sizi rahatsız ettiğini başka bir ispat yoluyla ispatlayamayacak durumdaysanız ses kaydına almanız suç teşkil etmeyebilir. Kişinin özel alanı sayılan evinde yapmış olduğu gürültünün sürekli ve sizi rahatsız edecek düzeyde olması onu özel alanının dışına çıkartmış olarak değerlendirilebilir. O an başka bir ispat şansınız yoksa ve ses kaydı alma işlemini planlı bir şekilde yapmıyorsanız ispat amacıyla almanız suç teşkil etmemektedir.

İZİNSİZ SES ve GÖRÜNTÜ KAYDI ALMA SUÇU MEMURLUĞA ENGEL Mİ?

Hukukumuzda 1 yıl üzerinde hapis cezası almak ve bazı özel suçları işlemek memurluğa engel teşkil etmektedir. İzinsiz ses ve görüntü kaydı alma suçu memurluğa engel teşkil eden özel suçlar arasında değildir. Ceza miktarı kanunda suçun işleniş hareketlerine, niteliğine göre birçok sebebe göre değişmektedir. Ceza 1 yılın üzerinde ise memurluğa engel teşkil etmektedir.

CASUS YAZILIM KURMAK SUÇ MU? EŞİMİN TELEFONUNA CASUS YAZILIM KURSAM SUÇ MU İŞLERİM?

Casus yazılım nedir? Ne işe yarar?

Casus yazılım giriş yetkisinin bulunmadığı teknolojik cihazlara yazılım sayesinde giriş yapmaktır. Casus yazılım sayesinde kanıtlama imkanımızın bulunmadığı hukuka aykırı durumları ispatlayabilmemiz mümkündür. Fakat farklı amaçlarla kullanıldığında suç teşkil etmektedir. Casus yazılım kullanımı Türk Ceza Kanunu’nda işlenen bilişim sistemine hukuka aykırı girme suçu anlamına da gelecektir.

Casus yazılım hukuk davalarında hiçbir şekilde delil olarak kullanılamamaktadır. Hukuk davalarında hukuka aykırı olarak ele geçirilen deliller hükme esas alınmamaktadır. Anayasa mahkemesi ‘eşlerim birbirlerine karşı özel hayat alanlarının bulunmadığı sonucunu doğuracak mahiyetteki yaklaşımının anayasal güvencelere açıkça aykırı olduğunu vurgulamaktadır. Casus yazılım yoluyla elde edilen veriler hukuk davalarında delil niteliğinde kullanılamamaktadır.

Casus Yazılım Nedir?

HAKARETE UĞRADIM SES KAYDIYLA İSPAT EDEBİLİR MİYİM?

Hakarete uğramak ani gelişen bir olaydır. Kişiye o an saldırı bulunmaktadır ve kişi o an saldırıyı önlemek amacıyla ses kaydı almış olabilir. Onur zedeleyici bir saldırı olan hakaret ani gelişmiş ve kişinin ne kolluk kuvvetine başvurma ne de başka türlü bu saldırıyı engelleme imkanı bulunmuyorsa o anda kayıt altına almaz ise bir daha delile ulaşamayacak durumda olması kayıt altına alma durumunu suç olmaktan çıkartacaktır.

Makalemizde daha önce bahsettiğimiz üzere gerekli şartlar sağlandıysa hakarete uğramış olduğunuzu ses kaydıyla ispat etmeniz mümkündür. Başka şekilde ispatı mümkün olmayan durumlarda bu ses kaydı suç teşkil etmeyecektir.

PATRONUMUN SESİNİ KAYDETSEM SUÇ MU? MOBBINGE UĞRUYORUM SES KAYDIYLA İSPAT EDEBİLİR MİYİM?

Bu durumda yine makalemizde daha önceden belirttiğimiz şartlar oluşmuş ise kanıtlayacak başka bir yolunuz bulunmuyor ise mobbinge uğradığınızı ani bir şekilde plansız olarak açacağınız ses kaydıyla ispat etmeniz mümkündür. Üçüncü kişilerle değil yetkili makamlarla paylaşılması gerekmektedir. Üçüncü kişilerle paylaşılması suç teşkil edecektir. Yargıtay kararına göre o an mobbinge uğradığınızı başka bir şekilde ispat şansınız bulunmuyor ise işveren tarafından hakaret ve iftiraya uğradığınız anda ses kaydı almaktan başka hiçbir ispat aracınız bulunmuyor ise yargıtay bu izinsiz ses kayıtlarını delil niteliğinde görmektedir.

Mobbinge maruz kaldığınızı düşünüyorsanız kapsamlı 2 makalemizi okuyabilirsiniz.

https://temizerhukuk.com/isyerinde-mobbing-ve-tazminat/

https://temizerhukuk.com/mobbingde-ispat/

İZİNSİZ SES ve GÖRÜNTÜ KAYDI ALMA SUÇUNDA CEZA AVUKATININ ÖNEMİ

İzinsiz ses ve görüntü alma suçu işlenmesi halinde mutlaka bir ceza avukatına danışılması gerekmektedir. Kimi zaman suç sayılmayacak bir durumda bu hareketi gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Ceza hukuku büromuzun deneyimli ceza avukatları mağdur olmamanız için bir telefon uzağında sizi bekliyor olacaklar. Alacağınız hukuki yardım sonucunda hakkınızı en iyi ve sağlıklı yöntemle korumuş olursunuz. İstanbul ceza avukatlarıyla, Nişantaşı ceza avukatlarıyla, Şişli ceza avukatlarıyla yani tarafımızla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Unutmayın; hasta olduğunuzda doktora gidiyorsanız, hukuki meselelerinizde de mutlaka bir tecrübeli avukata başvurmalısınız. İzinsiz ses ve görüntü kaydı alma suçu konusunda uzman avukat için tarafımıza ulaşabilirsiniz. Alanında tecrübeli ceza avukatlarımız sizlere destek olacaktır.

 

ERDOĞAN HEYBET

Burak Temizer Hukuk Bürosu