İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU

TCK MADDE 158/1-f İnternet Dolandırıcılığı Suçu

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU, İNTERNET ÜZERİNDEN DOLANDIRILMA, TELEFON İLE DOLANDIRILMA, DOLANDIRILDIM NE YAPMALIYIM?

Günümüz çağında hayatımızın neredeyse her alanına nüfus eden teknoloji, hukuk alanında da kendini göstermekte ve özellikle kanunlar içerisinde düzenlenen hükümlerin değişmesine sebep olmaktadır. Zira teknolojinin bu denli gelişmesiyle birlikte, dolandırıcılar artık vatandaşların paralarını internet ve telefon aracılığıyla kolayca ele geçirebilmektedir.

Huzurdaki yazıda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Malvarlığına Karşı Suçlar başlıklı Onuncu Bölümünde, m.158/1-f bendinde, “Nitelikli Dolandırıcılık Suçu” içerisinde düzenlenen, uygulamada kullanılan adıyla İnternet Dolandırıcılığı Suçu detaylı şekilde incelenmiştir.

Keyifli okumalar dileriz.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU NEDİR?

Uygulamada “İnternet Dolandırıcılığı” şeklinde adlandırılan suç tipi, TCK m.157 hükmünde düzenlenen; hileli davranışlar yapmak suretiyle bir kimseyi aldatarak onun veya başkasının zararına olacak şekilde kendisine veya bir başkasına yarar sağlama fiili olan Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden birisi olup esasen “Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” işlenmesi suçunu oluşturmaktadır.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, fail tarafından hileli hareketler gerçekleştirilmek suretiyle ve bilişim sistemleri veya banka ya da kredi hesapları aracılığıyla, mağdurun veya mağdur adına hareket eden kimselerin kandırılarak mağdurun maddi zarara uğratılması, failin haksız bir yarar elde etmesi olarak açıklanabilecektir.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, yalnızca kişilerin banka veya kredi kartlarının hesap bilgilerini çalmak suretiyle işlenmemekte bunun dışında aşağıda yer verilen birçok yöntem ile işbu suç meydana getirilmektedir.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇUNUN UNSURLARI NELERDİR?

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun meydana gelebilmesi bakımından çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Yargıtay uygulamalarına bakıldığında, İnternet Dolandırıcılığı Suçunun vücut bulabilmesi için aşağıda yazılı unsurların bir arada bulunması gerektiğinin arandığı görülmektedir. Bunlar;

 1. Failin bilerek ve isteyerek hileli davranışlarda bulunması,
 2. Söz konusu hileli davranışların mağduru aldatabilecek, kandırabilecek nitelikte olması, dolandırıcılık suçunda hile konulu makalemize de göz atabilirsiniz.
 3. Failin hileli davranışlar gerçekleştirmesi neticesinde, kendisi veya bir başkasına haksız bir kazanç, yarar sağlaması,
 4. Söz konusu hileli davranışlar neticesinde, bir başkasına maddi anlamda zarar vermesi,
 5. Söz konusu hileli davranış neticesinde oluşan maddi zarar ile gerçekleştirilen fiil arasında uygun illiyet bağının bulunması

gerekmektedir.

Ayrıca bunlarla birlikte, bilişim sistemlerinin veya banka ya da kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle İnternet Dolandırıcılığı Suçunun işlenmesi halinde mağdurun, söz konusu bilişim, banka, kredi araçlarına güvenerek işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU HANGİ YÖNTEMLERLE İŞLENİR?

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen bir suç tipi olup çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • İlan ve Reklam Yoluyla Dolandırıcılık
 • Sahte Veya Çalıntı Hesap (Instagram, Facebook, Whatsapp, X) Aracılığıyla Dolandırıcılık
 • Bankacı, Sigortacı veya Kamu Görevlisi Olarak Tanıtmak Suretiyle Dolandırıcılık
 • Sosyal Mühendislik Dolandırıcılık Yöntemi
 • Phishing (Oltalama) Yöntemi
 • Sahte Hesaplarla (Instagram,Facebook,Twitter vb.) Dolandırma Yöntemi
 • Kumar Ve Sanal Bahis Dolandırıcılığı
 • Sanal Arkadaşlık Siteleri Üzerinden Yapılan Dolandırıcılık
 • Hesabı Ele Geçirme (ATO) Dolandırıcılığı
 • İnternetten Alışveriş Dolandırıcılığı Yöntemleri (ayakkabı yerine salatalık gönderilmesi vs.)

Söz konusu yöntemler, genellikle kişisel bilgilerimizin elde edilmesi suretiyle banka hesaplarımız veya kredi kartlarımıza girilerek para çekilmesi üzerine gerçekleştirilen yöntemlerdir.

Somut bir örnek verilmesi gerekirse örneğin, sahibinden.com gibi internet sitelerinde, gerçekte olmayan bir ev, araba, bilgisayar, telefon vs. gibi eşyaların sahte bir ilan verilmesi suretiyle vatandaşların kandırılarak kaparo alınması da İnternet Dolandırıcılığı Suçunu gündeme getirecektir.

Son zamanlarda “Phishing” (oltalama) olarak bilinmekte olan internet dolandırıcılığı yöntemi gündemde olup fail(ler) tarafından, internet bankacılığı kullanan vatandaşların internet üzerinden gerçekleştirdikleri fatura ödemelerinde, alışverişler ödemelerinde vs. kullanılmaktadır. Phishing yöntemi ile fail(ler), banka veya kredi kartı ile ödeme yapacak vatandaş ile aynı anda hareke ederek vatandaşın bakiyesindeki miktarı tamamen kullanabilmektedir.

Söz konusu yöntemi içerir İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi tarafından yakın zamanlarda verilen 2021/279 Esas, 2023/979 Karar ve 15.06.2023 Tarihli bir karar bulunmakta olup şöyledir;

“… gerek ceza dosyası ve soruşturma dosyasında yapılan teknik inceleme ve gerekse İlk Derece Mahkemesi’nce yaptırılan bilirkişi incelemeleri ile sabit olduğu üzere davacının kullandığı, banka hesabında tanımlı … IMEI numaralı cep telefonunun internet tarayıcısı üzerinden 12/07/2017 tarihinde saat:10:16’da …linklerine tıklanarak virüs dosyasının cep telefonuna yüklendiği, söz konusu virüs içerikli dosyaların cep telefonundaki bütün uygulama dosyalarına erişimi sağlayarak kullanıcıya ait tüm bilgi ve şifreleri topladığı, davacıya ait davalı banka nezdinde bulunan hesabından 12/07/2017 tarihinde yapılan para transferlerinin davacının kullandığı … IMEI numaralı cep telefonunun kullanılarak yapılmadığının tesbit edildiği, cep telefonuna yüklenen virüs içerikli dosyalar vasıtasıyla davacının kullandığı cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS şifresinin 3. kişilerin eline geçtiği ve bu sayede davacının bilgisi dışında para transferi işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Davalı banka kendi üzerinde bulunan ispat yükü uyarınca davacıya gönderdiği tek kullanımlık şifre ve parolanın davacının kusuru ile ele geçirildiğini, davacının el ve işbirliğini yada davacının gerekli uyarılara uyması halinde davaya konu sahtecilik işleminin gerçekleşmeyeceğini kanıtlayamamıştır. Yaptığı işin niteliğine göre diğer tacirlerden daha dikkatli ve basiretli davranması gereken davalı bankanın, hesap ve şifre bilgilerinin kötüniyetli üçüncü kişilerce ele geçirilmesini önleyecek güvenlik mekanizmasını oluşturması gerekmektedir. Bu bağlamda davalı bankanın söz konusu işlemlerin şüpheli olarak tespitini sağlayacak bir mekanizma oluşturmadığı anlaşılmakla, davacının hesabındaki paranın üçüncü kişilerin hesabına aktarılmasından kaynaklanan sorumluluğun davalı bankaya ait olduğunun kabulü gerekmektedir.

Mahkemece davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi yerinde bulunmamıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerle: Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/160 Esas – 2020/489 Karar sayılı 21/10/2020 tarihli kararının, HMK.’nun 353(1)b-2 gereği KALDIRILMASINA karar verilmiştir.”

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL KANITLANIR?

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun işlenmiş olduğu haberini alan Cumhuriyet Savcılığı, Kolluk kuvvetleri aracılığıyla derhal gerekli işlemleri başlatacak ve failin yakalanarak ceza almasını sağlayacaktır.

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilen bir suç olduğundan bahisle ispatlanmasının diğer suçlara nazaran daha kolay olduğu söylenebilecektir. Ancak günümüz teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, farklı IP (Internet Protocol) adreslerinin kullanılması, gizlenmesi, değiştirilmesi suretiyle işbu suç faillerinin yakalanma ihtimalinin zorlaştığı söylenebilecektir.

IP adresleri, Kolluk kuvvetleri tarafından bir iz sürme aracı olarak kullanılmakta ise de tek başına failin kimliğini belirlemeye yetmemektedir. Kolluk kuvvetleri, bunun yanında farklı iz sürme teknikleri de kullanabilmektedir.

 • ISS (Internet Servis Sağlayıcısı)
 • Proxy
 • VPN
 • Trafik Analizi

Örnek olarak verilebilir. Suç mahiyetine göre failin yakalanabilmesi adına Kolluk kuvvetleri tarafından sıklıkla kullanılan yöntem, Mahkeme kararı ile İnternet Servis Sağlayıcılarına başvurmak olup işbu yöntemle İnternet Dolandırıcılığı Suçunda kullanılan IP adresinin kime ait olduğunun belirlenmesi, dolayısıyla failin kimliğinin tespiti sağlanacaktır.

Bunların yanında İnternet Dolandırıcılığı Suçu, sosyal medya hesapları aracılığıyla (Instagram, X, Whatsapp, Facebook) ile işlenmişse Kolluk kuvvetleri bu kez failin suçu işlediği sosyal medya hesabı veya hesapları üzerinden IP adresine ulaşmaya çalışacaktır.

Ancak söz konusu sosyal medya şirketleri, KVKK kapsamında IP adresinin bir kişisel veri olmasından ötürü Kolluk kuvvetlerine ve Cumhuriyet Savcılığına herhangi bir bilgi vermemektedir. Şu halde, failin cezalandırılabilmesi bir hayli güçleşecek olup şayet söz konusu sosyal medya hesaplarının açık kaynak araştırması yapılmak suretiyle kime ait olduğu farklı delillerle ortaya konulabiliyorsa failin cezalandırılması yoluna gidilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu konu da sık sık uyarılar yapmaktadır.

Bir başka ispat yöntemi, İnternet Dolandırıcılığı Suçunu işlediği şüphesi bulunan kimselerin işbu suçun faili olup olmadığının belirlenmesi bakımından Kolluk kuvvetleri tarafından şüphelinin telefon, bilgisayar, tablet gibi aletlerine el koyulabilmektedir. Zira İnternet Dolandırıcılığı Suçunun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen bir suç olduğu da göz önünde bulundurulursa bu yöntemin, önemli delil elde etme yöntemlerinden birisi olduğu söylenebilecektir.

İnternet Dolandırıcılığı Suçu Nasıl Kanıtlanır

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun mağdurları, dolandırıldıklarını anladıklarında vakit kaybetmeden ödemenin yapıldığı banka ile iletişime geçmeli ve para akışının durdurulmasını talep etmelidir. Akabinde en yakın Polis Karakolu veya Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmalıdır.

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun fail(ler)inin belirlenebilmesi ve yakalanabilmesi bakımından IP bilgileri oldukça önem arz etmekte olup fail(ler)in mağdur ile iletişime geçtiği tarih ve saatin bildirilmesi gerekmektedir.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu m.158/1-f bendi uyarınca “bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle” gerçekleştirilen dolandırıcılık suçunun cezası;

 • 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası,
 • Hapis cezasına ek olarak fail hakkında adli para cezası, (Ancak, hükmedilecek adli para cezasının miktarı, suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacaktır.)
 • 5000 güne kadar adli para cezası

olabilecektir.

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇU YARGITAY KARARI

Yargıtay 15. Ceza Dairesinin vermiş olduğu, 2017/607 Esas, 2017/19611 Karar ve 4.10.2017 Tarihli kararıdır.

“Denizcilik Ltd. Şti isimli şirketin yetkilisi olan ve hakkında beraat hükmü verilen … tarafından şirket adına gazeteye eleman alındığına ilişkin ilan verildiği, katılanın da ilandaki telefonu aradığında sanığın PTT hesap numarası verilerek bu hesaba 300 TL para yatırmasını ve 14/08/2009 tarihinde gelip işe başlamasını söylediği, katılanında söz konusu parayı sanığın verdiği hesaba yatırdığı ve bu paranın 24/08/2010 günü sanık … tarafından Büyükçekmece PTT’den çekildiği, fakat katılanın işe alınmadığı ve göndermiş olduğu parayı da sanığın kendisine mal edindiği, bu şekilde sanığın haksız menfaat temin etmek suretiyle…

Sanığın aşamalardaki savunmasında; şirkette işçi sıfatıyla çalıştığını, şirket yetkilisinin gazeteye eleman arandığına dair ilan verdiğini beyan ettiği; katılanın alınan ifadesinde ise; internetten iş ilanı araştırırken … Denizcilik Ltd. Şti‘nin eleman alınacağına ilişkin internette verilen ilanı üzerine şirketi aradığını ve sanık ile görüştüğünü belirtmesi, mahkemece ‘sanığın internette eleman arandığı yönünde ilan verdiği, iddianameye zuhulen gazete ilanı olarak geçtiği… ilanın gazetede mi yoksa internette mi verildiğinin araştırılması; internette verilmesi halinde TCK’nun 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturacağı, gözetilmeden eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı olup BOZULMASINA karar verilmiştir.”

İNTERNET DOLANDIRICILIĞI SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, fail tarafından hile yapılarak veya kandırılarak mağdurun malvarlığı değerlerinin bir kısmının veya tamamının alınması olarak açıklanabilen bir suç tipi olup fail tarafından, mağdurun malvarlığında meydana gelen zararın giderilmesi halinde, etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulacak ve failin cezasında indirim yoluna gidilecektir.

Bu anlamda TCK m.168 hükmünde düzenlenen Etkin Pişmanlık hükmü şöyledir;

“Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs (…) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek ceza, üçte ikisine kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde verilecek ceza, yarısına kadarı indirilir.”

BİLİŞİM SURETİYLE DOLANDIRICILIK – BİLİŞİM SURETİYLE HIRSIZLIK FARKI

Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen Hırsızlık Suçu, TCK m.142/2-e hükmünde düzenlenmiş olup fail tarafından, mağdurların internet bankacılığı uygulamalarına hileli bir davranışta bulunmamak suretiyle erişerek vatandaşların hesaplarında bulunan paranın alınmasıdır.

Bilişim suretiyle Hırsızlık Suçunda, diğer hırsızlık suçlarında olduğu gibi para, mağdurun hâkimiyet alanından çıkarak şüpheli veya failin hâkimiyet alanına girecek ve işbu suç meydana gelecektir.

Ancak bilişim suretiyle Dolandırıcılık Suçunda, fail tarafından hileli davranışlarda bulunularak mağdurun iradesi sakatlanır ve bu şekilde İnternet Dolandırıcılığı suçu oluşmuş olur.

Söz konusu iki suçun ayrımında, mağdur müştekinin beyanları etkili olacaktır. Şöyle ki, eğer mağdurun beyanları, hileli davranışlar ile iradesinin sakatlandığı doğrultusunda ise bilişim suretiyle Hırsızlık Suçundan değil, İnternet Dolandırıcılığı Suçundan yargılama işlemleri başlatılacaktır.

Bu hususta birçok Yargıtay kararı bulunmakta olup şöyledir;

Yargıtay 17. Ceza Dairesinin vermiş olduğu 2015/1382 Esas, 2015/237 Karar ve 02/04/2015 Tarihli karar;

“Sanığın, katılana ait interaktif bankacılığa açık hesap bilgilerini ve şifreyi öğrenip kendi hesabına para transfer etmek suretiyle para çektiğinin anlaşılması karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.11.2009 gün ve 193/268 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanığın eyleminin TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen bilişim suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi bozmayı gerektirmiş, BOZULMASINA karar verilmiştir.”

Yargıtay 13. Ceza Dairesinin vermiş olduğu 2014/18547 Esas, 2015/5078 Karar ve 19/03/2015 Tarihli karar;

“Müştekinin banka hesabına internet üzerinden ulaşan sanıkların, müştekiye ait hesaptan para havalesi yoluyla kendi hesaplarına para aktarmaları şeklindeki eylemindeki kastın, müştekinin banka hesabında bulunan, taşınır nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi hesaplarına geçirmeye, müştekinin rızasına aykırı olarak mal varlığında azalmaya neden olmaya, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yönelik olması nedeniyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 17.11.2009 gün ve 193/268 sayılı kararında açıklandığı üzere; sanığın fiilinin TCK’nın 142/2-e maddesinde öngörülen bilişim suretiyle hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş, BOZULMASINA karar verilmiştir.”

Bilişim Suretiyle Dolandırıcılık Suçu

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçu Uzlaştırmaya Tabi Mi?

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmadığı gibi CMK m.253 hükmünde uzlaştırma kapsamında sayılan suçlardan da değildir. Dolayısıyla İnternet Dolandırıcılığı Suçunun mevcudiyeti halinde, iddianamenin düzenlenmesiyle doğrudan ceza davası açılacaktır.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Adli para cezasına çevrilme işleminden bahsedebilmek için işlenilen suç karşılığında verilen hapis cezasının 1 yıl ve daha az süreli olması gerekmektedir. Ancak İnternet Dolandırıcılığı Suçunun hapis cezası en az 4 yıldan başladığı için işbu suç karşılığında verilen hapis cezası, adli para cezasına çevrilemeyecektir.

Zira kanun koyucu, madde metninde hapis cezasıyla birlikte adli para cezası da öngörmüştür.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunun Cezası Ertelenebilir Mi?

Normal şartlarda cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası alınması gerekmektedir. Ancak İnternet Dolandırıcılığı Suçunun hapis cezası en az 4 yıldan başlamaktadır. Fail, TCK m.62/1 uyarınca iyi hal indirimi alsa dahi ertelenme şartını taşımamaktadır. Dolayısıyla İnternet Dolandırıcılığı Suçunun cezasında erteleme yapılamayacaktır.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunda Görevli Mahkeme Neresidir?

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, Dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden birisi olduğundan görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleri olacaktır.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçu Şikayete Tabi Midir?

İnternet Dolandırıcılığı Suçu şikayete tabi olmayıp re’sen soruşturulup kovuşturulan bir suç tipidir. Ancak internet dolandırıcılığı mağdurlarının, Polis Karakolu veya Savcılığa giderek şüpheli(ler) veya fail(ler) hakkında suç duyurusunda bulunabilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunun Şikayet Süresi Ne Kadardır?

İnternet Dolandırıcılığı Suçunun herhangi bir şikayet süresi bulunmamakta olup işbu suç, dava zamanaşımı süresi içerisinde her zaman şikayet edilebilecektir.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunda Şikayetten Vazgeçilirse Ne Olur?

Ceza davası açıldıktan sonra mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde; açılan kamu davası düşmeyecek, yargılama devam edecektir.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunda Zamanaşımı Var Mıdır?

İnternet Dolandırıcılığı Suçu, zamanaşımına tabi olup işbu suçun veya failinin öğrenilmesinden itibaren dava açma süresi 15 yıldır. 15 yıl içerisinde soruşturma işlemlerine başlanılmadığı takdirde, suç zamanaşımına uğrayacak ve dava açılamayacaktır.

 • İnternet Dolandırıcılığı Suçunda Teşebbüs Mümkün Müdür?

TCK m.157 hükmünde düzenlenen Dolandırıcılık Suçu teşebbüse elverişli bir suç tipi olduğundan TCK m.158 hükmünde nitelikli halleri içerisinde sayılan İnternet Dolandırıcılığı suçu da teşebbüse elverişlidir.

Failin hileli davranışlar gerçekleştirmesi akabinde, kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayamadan fiilini tamamlayamaması halinde veya yakalanması halinde teşebbüsten söz edilecektir.

 • İnternet Dolandırıcılarına Ödediğim Parayı Nasıl Geri Alabilirim?

 İnternet dolandırıcılarına karşı öncelikle Hukuk Mahkemelerine başvurarak ihtiyati haciz talep edilmelidir. Mahkemece ihtiyati haciz kararına hükmedilmesi akabinde işbu kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde ilamlı icra takibi başlatılmalıdır.

Mahkeme kararı olmaksızın yani ilamsız icra takibi başlatmak, dolandırıcılara ödemiş olduğunuz parayı geri alabilmeniz bakımından doğru olmayacaktır. Zira, süresi içerisinde ilamsız icra takibine itiraz edilmesi halinde takip duracak ve dolandırıcılar, almış oldukları parayı başkalarına aktarabilecektir.

 Bunlarla birlikte, dolandırıcıların üzerlerinde hiçbir taşınır-taşınmaz mal bulunmadığı ve hatta adlarına açılmış onlarca icra takibi bulunduğu göz önüne alındığında, suç fail(ler)ini hapis cezası almasına zorlamak ve zararın giderilmesi yani etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını sağlamak daha doğru bir çözüm yolu olacaktır. Zira, hükmedilecek hapis cezasından indirim almak isteyen dolandırıcı(lar), mağdur(lar)da yarattıkları maddi zararı gidermek isteyecektir.

Dolandırıcılara ödemiş olduğunuz paraya geri kavuşabilmeniz bakımından, soruşturma ve kovuşturma safhalarının etkin şekilde yürütülmesi önem arz etmekte olup alanında uzman bir Ceza Avukatından yardım alınması oldukça faydalı olacaktır.

 • Phishing Yöntemiyle Dolandırıldım Ne Yapmalıyım?

Phishing yöntemi kullanılarak dolandırılan mağdurların, dolandırıldıklarını anladıkları an derhal bir Polis Karakoluna veya Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi ve durumu bildirmesi gerekmektedir. Zira phishing yöntemi kullanan faillerin yakalanması, IP adreslerini gizlediklerinden dolayı biraz zaman almaktadır. Dolayısıyla sürecin etkin, hızlı ve adil yürütülmesi bakımından bir Bilişim Avukatından yardım alınmasında fayda vardır.

SONUÇ: 

Ceza hukukunda, bu alanda uzmanlaşmış bir ceza avukatından profesyonel destek almanın önemi büyüktür. Zira haklıyken haksız duruma düşmek, mağdurken hak kaybına uğramak veya haksız bir durumdan kaynaklı olarak sanık sıfatına haiz olup haksız şekilde ceza almak işten bile değildir. Ceza hukuku, içinde yüzlerce teknik detay barındıran ve yoğun bilgi birikim ve tecrübe gerektiren bir alandır. Özellikle dolandırıcılık suçunun mağdurları sıklıkla şikayetlerinin ‘hukuki uyuşmazlık/alacak verecek meselesi/ticari mesele/tüketici uyuşmazlığı vb’ neticelerle takipsizlik kararı ile sonuçlandıgından yakınmaktadırlar, zira mağdurların şikayetlerini yaparken dahi en başından itibaren profesyonel bir hukuki destek almaları, haklarını geri kazanabilmeleri adına oldukça önemlidir.

Spesifik bir dolandırıcılık hali olan internet dolandırıcılığında mağdurların mutlaka bir uzman ceza avukatından yardım alması, bir başka deyişle ceza hukukunda uzman bir hukuk bürosuyla çalışması gerekmektedir. Aksi takdirde suçun yanlış tasnif edilmesi, eksik iddianame hazırlanması ve hatta takipsizlik kararı ile karşılaşılması söz konusu olabilecek, sanık tarafından yargı baskısı ile zararın giderilmesi ihtimali ise ortadan kalkmış olacaktır. Ofisimiz ceza hukuku ve ceza avukatlığı alanında  yıllardan beri tecrübe sahibi olup, daima bir telefon uzağınızdadır.

   BUSE DİZ

Burak Temizer Hukuk Bürosu