Eşini çalışmaya zorlayan erkek kusurlu sayılır mı? Yargıtay Kararı

Eşini çalışmaya zorlayan erkek kusurlu sayılır mı? Yargıtay kararı

Karar Özeti

Eşinin çalışmaya zorlayan erkek, eşini çalışmaya zorlayan erkek kusurlu mudur? Yargıtay Kararı

Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğe yüklenen tehdit, eşine çalışmasını söyleme, kadının tarla işlerinde çalıştırılması ve erkeğin ailesi tarafından baskı altında tutulması vakıalarını ispata yarar tanık ifadelerinin duyuma dayalı olduğunun anlaşılmasına göre erkeğin yine de evlilik birliğini sonlandıran olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bent dışında kalan itirazları yersizdir.

Karar

    2. Hukuk Dairesi 2021/6570 E. , 2021/6797 K.

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat ile ziynet alacağının kabulü yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından tazminatların miktarı, ziynetlerin hesaplanmasında hesap hatası yapılması yönününden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre ve özellikle davacı-karşı davalı erkeğe yüklenen tehdit, eşine çalışmasını söyleme, kadının tarla işlerinde çalıştırılması ve erkeğin ailesi tarafından baskı altında tutulması vakıalarını ispata yarar tanık ifadelerinin duyuma dayalı olduğunun anlaşılmasına göre erkeğin yine de evlilik birliğini sonlandıran olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı-karşı davacı kadının tüm, davacı-karşı davalı erkeğin ise aşağıdaki bent dışında kalan itirazları yersizdir.

ÖNERİLEN MAKALE :  Kiracı ile yeni kira sözleşmesi imzalandığı bir halde, ilk kira sözleşmesine göre kira tespit davası açılabileceği hk.

2- Tarafların ziynet alacağı davasına yönelik olarak temyiz itirazlarının incelemesinde;

Davalı-karşı davacı kadın tarafından dosyaya ibraz edilen 11.01.2016 havale tarihli dilekçesi ile; 1 adet gerdanlık, 3 çift bilezik ve 2 adet yüzük olan toplam 15.000 TL değerindeki, ziynet eşyasının kendisine aynen iadesine, bu mümkün olmaması halinde bedelinin iadesine karar verilmesi talep edilmiştir. Hakim; tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye hükmedemez (HMK m. 26). Mahkemece yapılan yargılama sonucunda yazılı şekilde talepten fazla olarak; 3 adet bilezik ve iki adet küpenin aynen iadesine yahut bedelinin ödenmesine hükmedilmiştir. Davalı-karşı davacı kadının ziynet alacağı talebi yönünden davalı-karşı davacı kadının talebinin aşılarak hüküm verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle ziynet alacağı yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 267.80 TL temyiz başvuru harcı peşin yatırıldığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran …’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 04.10.2021 (Pzt.)

BAKINIZ https://temizerhukuk.com/bosanma-sebepleri-nelerdir-siddetli-gecimsizlik/

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir