Erkeğin eşini evden göndermesinin kusurlu davranış olduğu hk.

Karar Özeti

Mahkemece kadın ağır, erkek az kusurlu kabul edilerek karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; bölge adliye mahkemesince belirlenen ve gerçekleşen tarafların kusurlu davranışları yanında davalı-k.davacı erkeğin annesinin müdahalelerine sessiz kaldığı, kadını babasının evine göndererek almaya gitmediği, belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

Karar

2. Hukuk Dairesi    2021/4314 E. , 2021/5859 K.

MAHKEMESİ: Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ:Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından kusur belirlemesi, erkeğin kabul edilen davası, reddedilen tazminat ve yoksulluk nafakası ile tedbir nafakasının miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, kadının kabul edilen davası tazminat miktarları ve tedbir nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-          Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin tüm, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

2-          Mahkemece kadın ağır, erkek az kusurlu kabul edilerek karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; bölge adliye mahkemesince belirlenen ve gerçekleşen tarafların kusurlu davranışları yanında davalı-k.davacı erkeğin annesinin müdahalelerine sessiz kaldığı, kadını babasının evine göndererek almaya gitmediği, belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden kadının ağır, erkeğin ise az kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

ÖNERİLEN MAKALE :  “Allah belasını versin” sözleri tanrısal ceza dileme, beddua anlamında olup, hakaret ve aşağılamadan bahsedilemez.

3-          Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere, tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat yükümlüsünün kusurlu, talep eden eşin ise, kusursuz veya diğerine göre daha az kusurlu olması gerekir (TMK m. 174/1-2). Durum böyleyken, mahkemece davacı-karşı davalı kadının, davalı- karşı davacı erkeğe nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı-karşı davacı erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

4-          Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları, davacı-k.davalı kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı-karşı davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına (TMK m.175) hükmedilmesi gerekirken bu isteğinin reddi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukarıda 2.,3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın …’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 292.10 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran …’ye geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 06.07.2021 (Salı)

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir