Çocuklara Karşı Cinsel Taciz Suçu

TCK 105 KAPSAMINDA ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL TACİZ SUÇU

Çocuklara karşı cinsel taciz suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümü olan ‘’Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’’ kategorisinde suç olarak düzenlenmiştir. Buna göre TCK’nin 105.maddesi, cinsel taciz suçuna birtakım yaptırımlar öngörmüştür. Türk Ceza Kanunu’nda özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçları ve suçların yaptırımlarını ele almıştık. Bu yazımızda çocuklara karşı işlenen suçlardan biri olan çocuklara karşı cinsel taciz suçunu, suçun konusunu ve suçun cezasını detaylıca ele alacağız.

CİNSEL TACİZ SUÇU NEDİR?

Cinsel taciz, cinsel iyilik beklentisi içerisinde istenmeyen ve uygunsuz olarak açık veya örtülü cinsel imaların kullanılmasını içeren bir taciz çeşididir. Cinsel taciz, sözlü ihlallerden saldırıya kadar bir dizi eylemi içerir. Cinsel taciz ile cinsel ilişki birbirlerinden farklı kavramlardır.

Cinsel taciz, suçunu işlemek için failin, mağdurun vücut bütünlüğünü ihlal etmesine gerek yoktur. Sözlü saldırı halinde TCK 105 kapsamındaki ‘’cinsel taciz’’ suçu oluşur. Eğer mağdura karşı fiziksel temas söz konusuysa, cinsel taciz değil, TCK 102 kapsamındaki cinsel salıdır suçu meydana gelir.

Örneğin; Bir kişinin, bir başkasına ‘’ne güzel dudakların varmış’’ tarzı söylemleri, cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir.

ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL TACİZ SUÇUNUN KAPSAMI

Türk Ceza Kanunu’nun 105.maddesinin 1.fıkrasına göre ‘’bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis ya da adli para cezasına, çocuğa karşı işlenmesi durumunda ise altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ

Kanun, bu suça birtakım nitelikli haller öngörmüştür. Bunun sebebi, nitelikli hallerin varlığı halinde ‘’cinsel taciz’’ suçunun daha kolay işlenebilecek olmasıdır. Aşağıdaki durumların varlığı halinde faile verilecek ceza yarı oranda artırılır. Ayrıca, mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise ceza bir yıldan az olamaz.

A-Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle

 • Kamu görevinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle: Çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçunun faili, çocuğa herhangi bir yardım etme yükümlülüğü o esnada bulunan bir polis memuru gibi bir kamu personeliyse suçun nitelikli hali oluşur.
 • Hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle: Çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçunun faili, örneğin; tuvalet temizliğinden sorumlu bir hizmetçiyse suçun nitelikli hali oluşur.
 • Aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle: Çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçunun faili, aile içinden anne, baba, kardeş, ağabey veya abladan herhangi biri ise suçun nitelikli hali oluşur.

B- Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler

 • Vasi tarafından işlenmesi: Çocuğa mahkeme tarafından atanan vasi (amca, hala, dayı, teyze vs.) tarafından cinsel taciz suçunun işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturur.
 • Eğitici, öğretici, bakıcı tarafından işlenmesi: Çocuğa karşı işlenen cinsel taciz suçunun faili, okuldaki öğretmeni, özel kurs yerindeki öğretmeni veya bakımını üstlenen koruyucu aile tarafından işlenirse suçun nitelikli hali oluşur.
 • Sağlık hizmeti veren kurumlar tarafından işlenmesi: Çocuğa karşı işlenen taciz suçunun, failin doktoru tarafından işlenmesi halinde suçun nitelikli hali oluşur.
 • Koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler: Çocuğa karşı işlenen taciz suçunun, çocuğa bakmakla yükümlü ailesi, ailesinin emanet ettiği, büyükannesi ya da dedesi tarafından işlenmiş olması suçun nitelikli halidir. Ayriyeten bakımevlerindeki çocuklara bu suçun işlenmesi de suçun nitelikli halini oluşturur.

C- Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle

15 yaşını doldurmuş çocuklar, kendi rızaları doğrultusunda çalışabilir. Çalıştığı işyerinde işveren ya da iş arkadaşı tarafından bir çocuğa karşı cinsel tacizde bulunulması durumunda suçun nitelikli hali oluşur.

D- Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle

Posta ve elektronik haberleşme araçları (telefon, bilgisayar vs.), mağdura erişilmesini kolaylaştırdığından mağdurla bu yollarla iletişime geçmek suçun nitelikli halini oluşturur. Örneğin; failin mağdura bir WhatsApp mesajı yollayarak ‘’ne güzel dudakların var o dudakları bir güzel öperim’’ demesi, cinsel taciz suçunun oluşumu için yeterlidir.

E- Teşhir Suretiyle

Fail, mağdura eğer cinsel uzvunu göstererek tacizde bulunmuşsa suçun nitelikli hali meydana gelir.

Çocuklara Karşı Cinsel Taciz Suçunun Soruşturulması Aşaması

ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL TACİZ SUÇUNUN SORUŞTURULMA AŞAMASI

Suçun maddi unsuru, bir kişiye yönelik cinsel nedenlerle birtakım rahatsız edici sözler sarf etmek veya mesaj atmaktır. Suçun manevi unsuru ise genel kasttır. Failin suçu işlediğinin kabul edilebilmesi için cinsel bir nedenle hareket etmiş olması gerekir. Failin cinsel olarak kendini tatmin etme çabasına girmesi, TCK 105 kapsamındaki cinsel taciz suçunun oluşumu için yeterlidir. Failinin tatmin olup olmaması, suçun oluşması bakımından önem teşkil etmez. Önemli olan failin tatmin olma çabasına girmesidir. Bu suçun soruşturulma aşamasında;

 • Tacize uğramış olan kişinin detaylıca ifadesinin alınması ve eylemin gerçekleştirilme şeklinin tespit edilmesi,
 • Eylem eğer ki fiziksel davranışlarla gerçekleşmişse, şüphelinin hareketlerini kayıt altına almış olan kamera kayıtlarının varlığının araştırılması. Kamera kayıtlarının bulunması halinde bu kayıtlara ilişkin tutanak tutulması,
 • Eğer eylem, teknolojik araçlar aracılığıyla (cep telefonu, bilgisayar vs.) gerçekleşmişse, mağdurun rızası alınarak eylemin meydana geldiği teknolojik aletlerin incelenmesi,
 • Şüphelinin detaylıca sorgulanması ve suçun nitelikli hallerinin varlığının ya da yokluğunun tespitine ilişkin birtakım sorular sorulması (Örneğin; akrabalık bağı, mağdur ile olan iş ilişkisi vs.),
 • Sorgulamanın ardından mağdur ile sanığın arasında akrabalık bağı, hizmet ya da iş ilişkisinin varlığı ya da yokluğunun tespiti,
 • Gereği halinde mağdura teşhis yaptırılması,
 • Cinsel taciz suçuna yol açan eylemin, mağdurun iş, okul hayatına son verip vermediğinin, ailesinden ayrılması gerekip gerekmediğinin araştırılıp netleştirilmesi,
 • Bir veya birden fazla görgü tanığı varsa, dinlenmesi gerekir.
ÖNERİLEN MAKALE :  HAYVAN ÖLDÜRMENİN CEZASI NEDİR? TÜRKİYE'DE HAYVAN HAKLARI 

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL TACİZ SUÇU ÖRNEKLERİ

Yargıtay, cinsel saldırı ile cinsel tacizin arasındaki çizgiyi temas kriteriyle belirlemiştir. Eğer mağdurun vücut bütünlüğünün ihlal edilmesi söz konusuysa cinsel taciz değil, cinsel saldırı suçu meydana gelir.

Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlarda, hangi eylemin hangi suç tipinde değerlendirileceği kimi zaman karıştırılmaktadır. Bu karışıklık genelde TCK 103 Çocuğun Cinsel İstismarı suçu ile TCK 105 Cinsel Taciz suçu arasında çıkmaktadır. Nitekim aşağıda örneğini vereceğimiz üzere sosyal medya üzerinden mağdura cinsel içerikli mesaj atılması durumunda Yargıtay, fiili TCK 103 değil TCK 105 kapsamında değerlendirmiştir.

Örnekler:

 • ’ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin’’ mesajını gönderen fail, Yargıtay 14. Ceza Dairesi, E. 2012/5627, K. 2012/5110 sayılı 04.05.2012 tarihli kararına göre failin TCK 105 yerine TCK 103’ten hüküm giymesini hukuka aykırı bulmuştur.
 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 29.06.2021, E: 2016/8018, K: 2020/2735 sayılı kararında;

Suç tarihinde 14 yaş içerisinde bulunan mağdura, dershane öğretmeni olan sanığın Facebook adlı sosyal medya platformundan “kanka çok yakışıklısın, sizin eve davet et, beraber duşa girelim, TV izler sonra da sevişiriz” şeklinde cinsel taciz içeren mesajlar gönderdiği olayda sanık hakkında cinsel taciz suçundan mahkumiyete karar verilmesi gerekirken cinsel istismar suçundan beraatine karar verilmesini” kanuna aykırı bularak hükmü bozmuştur.”

CİNSEL TACİZ SUÇUNU OLUŞTURMAYAN DAVRANIŞLAR

Eğer bir kişi, kendisine karşı söylenen cinsel içerikli sözlerden ya da kendisine atılan cinsel içerikli mesajlardan rahatsız olmamış ise suç oluşmaz. Çünkü cinsel taciz suçu, TCK 105/1 gereğince takibi şikayete bağlı bir suçtur. Flört aşamasında taraflar doğal olarak birbirlerine cinsel içerikli mesajlar gönderebilirler. Eğer taraflardan herhangi birisi bu mesajlardan rahatsızlık duymazsa, TCK 105 Cinsel Taciz suçu meydana gelmez.

Ayriyeten, hoşlandığı ve tanışmak istediği kişiye, ‘’benimle çıkar mısın?, seninle arkadaş olabilir miyiz?, sevgilin var mı?, kaç yaşındasın?’’ tarzı sorular cinsel taciz suçunu oluşturmaz. Ancak Yargıtay, mağduru takip edip, elindeki telefon numarası yazılı kağıdı mağdura verip ‘’beni bu numaradan ararsın’’ diyen sanığın eyleminin cinsel taciz suçunu oluşturacağı kanaatindedir.

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA ŞİKAYET SÜRESİ

TCK 105 kapsamındaki cinsel taciz suçunun basit hali, TCK 105/1 de belirtildiği gibi takibi şikayete bağlı bir suçtur. Yani suçun soruşturulma ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Mağdur, taciz edildiği andan itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olmalıdır. 6 ay geçtiği takdirde mağdurun şikayet hakkı düşer

Çocuklar bakımından da aynı husus geçerlidir. Taciz suçunun çocuklara karşı işlenmesi, cezanın ağırlaşma sebebidir ancak çocuklara karşı işlenen taciz suçu da TCK 105/1 kapsamında değerlendirildiğinden, suç çocuklara karşı işlense bile soruşturulma ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Şikayet, mağdurun taciz edildiği tarihten 6 ay içinde yapılmalıdır. Şikayeti çocuğun kendisi ya da velisi/yasal temsilcisi yapabilir.

TCK 105/2’de düzenlenen suçun nitelikli halleri ise şikayete bağlı değildir. Cumhuriyet savcısı olayı öğrendiği vakit, re’sen yani kendiliğinden soruşturma açabilir.

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI

Kanun koyucu TCK’nin 105.maddesinde düzenlenen cinsel taciz suçunun dava zamanaşımı hakkında sanığın yaşına göre farklı zamanaşımı süreleri öngörmüştür. Buna göre:

 • Sanık 12-15 Yaş Aralığındaysa: Olağan dava zamanaşımı süresi 4 yıl, olağanüstü dava zamanaşımı süresi 6 yıldır.
 • Sanık 15-18 Yaş Aralığındaysa: Olağan dava zamanaşımı süresi 5 yıl 4 ay, olağanüstü dava zamanaşımı süresi 7 yıl 12 aydır.
 • Sanık 18 Yaşından Büyükse: Olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, olağanüstü dava zamanaşımı süresi 12 yıldır.

Şüpheli ya da sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması ya da sorguya çekilmesi, şüpheli ya da sanıklardan biri hakkında tutuklama kararı çıkması, ya da suçla alakalı iddianame düzenlenmesi ya da sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi durumunda dava zamanaşımı kesilir. Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar. Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

Zamanaşımı süresi belirlenirken hapis cezası esas alınır. Cinsel taciz suçunda zaman zaman yeniden yargılanma süreci gerekebilir. Bu durumda mahkemenin de bu talebi kabul etmesiyle zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar.

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA UZLAŞMA

Cinsel taciz suçlarında uzlaşma hükümleri uygulanmaz (Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 253/3) Normalde soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanır ancak cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda kanun koyucu bu duruma bir istisna getirmiştir.

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK

Cinsel taciz suçlarında etkin pişmanlık mümkün değildir. Zaten suç tipinin yapısı, buna müsait değildir.

ÖNERİLEN MAKALE :  Yağma Suçu ve Cezası

CİNSEL TACİZ SUÇLARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Cinsel taciz suçunun cezası TCK 105/1’de düzenlendiği üzere üç aydan iki yıla kadar adli para cezası, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. 10 yıl hapis cezasının altında kalan suç tiplerinin konu olduğu davalar, ağır ceza mahkemesinde görülmez. Cinsel taciz suçunun basit ya da nitelikli hali 10 yılı aşmadığı için görevli mahkeme ’asliye ceza mahkemesidir.’’

Ceza Muhakemeleri Kanunu m.12 ve 13’e göre davaya bakmakla yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. (Örneğin; Edirne sınırları içerisinde cinsel taciz suçu işlendiği vakit yetkili mahkeme Edirne Asliye Ceza Mahkemesidir). Cinsel taciz teşebbüs aşamasında kalmışsa, son hareketin yapıldığı yerdeki asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

Suç zincirleme şekilde işlenirse (yani aynı kişiye karşı defalarca işlenirse), son hareketin icra edildiği yerdeki asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

Suç, basın/yayın organları aracılığıyla işlenebilir. Bu durumda eserin yayın merkezinde bulunan asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

Suçun işlendiği yer belli değilse, şüphelinin veya sanığın oturduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

Türkiye’de yerleşim yeri olmayanlar için Türkiye’deki son oturduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi yetkili mahkemedir.

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU OLARAK CEZA HUKUKU VE CEZA AVUKATLIĞINADAKİ UZMANLIĞIMIZ İLE CİNSEL SUÇLARDA DA MÜVEKKİLLERİMİZİN YANINDAYIZ.

İstanbul Ceza Avukatı, Şişli Ceza Avukatı, Nişantaşı Ceza Avukatı, İstanbul Ceza Hukuku Bürosu; Burak Temizer Hukuk Bürosu olarak;

Ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar vekil olarak müvekkillerinin yanındadır. Bu anlamda emniyet / jandarma, gözaltı, savcılık, sulh ceza hakimliği, tutuklamaya sevk, adli kontrol süreçleri, itiraz süreçleri, savcılık görüşmeleri, saha araştırması, delil araştırması ve yargılama aşaması, dava aşaması istinaf, temyiz başvuru sürecini yani tüm süreci başından sonuna titizlikle takip etmekteyiz. Hatta kararın kesinleşmesinden sonra ise infaz hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize müdafii sıfatıyla hukuki destek sağlamaktayız. İnfaz hukuku anlamında da müvekkillerimizin yanındayız.

Ofisimiz suçun mağduru olan müvekkillerine de suç nedeniyle zarar gördükleri andan failin cezasının kesinleşmesine kadar müşteki ve katılan vekili olarak her türlü hukuki yardımda bulunmaktadır. Hatta ofisimiz bu suçun mağdurlarına ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK DAHİ SAĞLAMAKTADIR; GEREKLİ OFİSLERE YÖNLENDİRMEKTEDİR.

Çocuğa karşı cinsel taciz suçunda da büromuz müvekkillerine öngörülü, agresif ve profesyonel ve stratejik hukuki destek sağlanmaktadır. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte ve tüm itirazları ve başvuruları süresi içinde yapmaktadırlar.

‘’18 yaşından küçük çocuklara karşı cinsel taciz suçu hakkında’’ hukuki destek almak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi davranışlar çocuğa karşı cinsel taciz oluşturur?

Örneğin; Bir kişinin, bir başkasına ‘’ne güzel dudakların varmış’’ tarzı söylemleri, cinsel taciz suçunu oluşturur. Cinsel taciz suçunun oluşması için, ‘’laf atma, mesaj yoluyla cinsel içerikli mesaj gönderme’’ unsurlarından en az birinin varlığı yeterlidir.

Çocuğa karşı cinsel tacizde failin ya da mağdurun cinsiyeti önemli midir?

Çocuğa karşı cinsel taciz suçunda cinsiyetin mağdur veya fail açısından herhangi bir önemi yoktur. Fail erkek ya da kadın olabilir. Mağdurun erkek ya da kadın olması, suçun niteliğini değiştirmez. Cinsel taciz suçu hemcinsler arasında da işlenebilir.

18 yaşından küçük birine uygunsuz fotoğraf atmak suç mu?

TCK 105/2-d’ye göre Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenen cinsel taciz suçu, nitelikli hal kapsamındadır. Yukarıda da açıklandığı gibi cinsel taciz suçunun nitelikli hallerine giren davranışlar, cumhuriyet savcısı tarafından re’sen soruşturulur.

18 yaşından küçük biriyle uygunsuz bir şekilde mesajlaşmak suç mu?

TCK 105/2-d’ye göre Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenen cinsel taciz suçu, nitelikli hal kapsamındadır. Uygunsuz bir şekilde mesajlaşmak, elektronik haberleşme araçlarıyla sağlandığından suçun nitelikli hali meydana gelir ve cinsel taciz suçunun nitelikli hallerine giren davranışlar, cumhuriyet savcısı tarafından re’sen soruşturulur.

Sosyal medyadan konuştuğum kişi 18 yaşından küçük çıktı. Bu durumda suç oluşur mu?

Bu hususun üzerinde dikkatlice durmak gerekir. Mağdur, eğer kendisini 18 yaşından büyük olarak tanıtıp karşısındakiyle konuşmuşsa ve gerçekten de 18 yaşından büyük duruyorsa faili yanıltmıştır. Dolayısıyla suç oluşmaz. Ancak mağdurun, 18 yaşından küçük olduğu bariz belliyse TCK 105 Cinsel Taciz suçu oluşur.

18 yaşından küçük olduğunu bildiğim ya da kendisini 18 yaşından büyük olarak tanıtan kişiyle flörtleşirken, flörtleştiğim kişinin yakınları tarafından ‘’bu yaptığın suç, eğer istediğimiz ücreti bize göndermezsen seni şikayet edeceğiz’’ şeklinde söylemlere maruz kalıyorum. Ne yapmalıyım?

Son zamanlarda sosyal medyadan 18 yaşından küçüklerle flört eden kişileri, ‘’eğer bana şu kadar para ödemezsen seni şikayet ederim’’ şeklinde tehdit eden kişi sayısı artış göstermiştir.

Şikayet edeceğinden bahisle söylemlerde bulunup maddi beklentiler içerisine giren fail, TCK 107’de düzenlenen Şantaj suçundan sorumlu tutulur. Çünkü burada fail, karşısındakini ihbar etmemenin karşılığı olarak kendisine haksız bir menfaat sağlamayı amaçlamıştır.

 

Mehmet KIŞLIK

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU

 

 

 

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir