BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

Evlilik birliğinde huzursuzluk baş gösterdiği ve ayrılığa yönelik sinyaller ortaya çıkmaya başladığında, çiftler genellikle boşanma sonrasında mal paylaşımını araştırmaya başlamakta ve maddi olarak da en az kayıpla boşanabilmeyi planlamaktadırlar. Bunun için de taraflar çoğunlukla ellerinde bulunan malvarlıklarını boşanma davası sürecine girmeden önce veya boşanma davası sürecinde danışıklı olarak 3. Kişilere devretmeye başlamaktadırlar. Bu durum şüphesiz muvazaa yani mal kaçırma anlamına gelmektedir. Makalemizde de bu hususlara hukuken değinecek ve inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Boşanma davası, mal rejimi davası, mal paylaşımı davası, katılma alacağı davası, boşanmadan önce mal kaçırma, boşanmadan önce malları devretme, boşanmada mal kaçırma, boşanma sırasında mal kaçırma, boşanmada ihtiyati tedbir, aile konutu devredilebilir mi?, boşanmada kaçırılan malları geri alma, boşanma davasından geriye 1 yıl içinde, kişisel mal ne demek, mal paylaşımı nedir, boşanma muvazaalı devir

BOŞANMA

Öncelikle boşanmanın tanımını yapacak olursak; BOŞANMA, ölüm, gaiplik, hükümsüzlük halleri gibi evlilik birliğini hukuki olarak sona erdiren sebeplerden biri olmakla birlikte 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almaktadır.

MAL PAYLAŞIMI NEDİR?

Boşanma sonucu evlilik birliğinin sona ermesiyle, mal tasfiyesi bir başka deyişle mal paylaşımı gündeme gelmektedir.

Bu makalemizin yanı sıra EŞLER ARASINDA MAL PAYLAŞIMINDA MERAK EDİLENLER konulu makalemizi de mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. –> https://temizerhukuk.com/esler-arasinda-mal-paylasimi-nasil-olur-2024/

Mal rejiminin tasfiyesi, eşler arasında evlilik birliği içerisinde alınmış malların paylaşımı olup söz konusu paylaşım, mal ayrılığı rejimi ve edinilmiş mallara katılma rejimlerinden biri uygulanarak tasfiye işlemlerinin yapılmasıdır.

Görevli mahkeme bakımından Yasal mal rejiminin tasfiyesi davalarına, 4787 sayılı hüküm gereğince Aile Mahkemeleri bakmaktadır.

Evlilik birliğinin sona ermesinden sonra eşler arasında yapılacak olan mal paylaşımı noktasında 2002 yılı öncesi ve 2002 yılı sonrası önem arz etmekte olup aşağıda detaylıca açıklanacaktır.

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA NEDİR?

Bahse konu mal paylaşımı gerçekleşmeden önce eşlerden biri kötü niyetli bir tasarrufta bulunabilir; boşanma öncesinde veya boşanma sırasında kendi adına kayıtlı malları elinden çıkarması söz konusu olursa burada mal kaçırmadan bahsedilebilecektir.

Evlilik birliği içerisindeyken veya boşanma dava süreci başladıktan sonra eşlerden biri kötü niyetli tasarrufta bulunarak evlilik birliği içerisinde alınan malların bahse konu mal paylaşımına tabi olmasını engellemek maksadıyla tescili kendisinde bulunan malları elinden çıkarması durumuna boşanmada mal kaçırma denilmektedir.

Mal kaçırma konumuzun detaylarına girmeden önce Kanun ile 2002 yılında yapılan değişiklikle getirilen edinilmiş mallara katılma rejimine de değinmemiz gereklidir.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almayan evlilik birliği içerisinde “edinilmiş mallara katılma rejimini”, “yasal mal rejimi” şeklinde kabul etmiştir. Bu bağlamda TMK m. 202/I hükmünde yasal mal rejimi açıklanmıştır.

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ NEDİR?

TMK m. 219’da edinilmiş malların tanımı yapılmış olup şu şekildedir;

“Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği değerlerdir.” 

Bu bağlamda hukukumuzda 2002’den önce evlenenlerde ve 2002’den sonra evlenenlerde olacak şekilde mal rejimi türleri iki şekilde ele alınmaktadır.

Şayet taraflar arası arasında;

 • 1 Ocak 2002 yılı öncesinde kurulmuş bir evlilik söz konusu ise boşanmada, “Mal Ayrılığı Rejimi uygulanacaktır.
 • Ancak 1 Ocak 2002 tarihinden sonra özellikle kadın eşler açısından bir takım haksız sonuçlar doğurduğu gerekçesiyle mal ayrılığı rejimi yerine “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ’’uygulanmaya başlamıştır.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere boşanma sonucunda evlilik birliğinin sona ermesiyle mal paylaşımı söz konusu olmakta olup 2002 yılı ve sonrasında evlenen eşler bakımından taraflarca aksi öngörülmediği müddetçe edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

BOŞANMADA EŞTEN MAL KAÇIRMA NASIL YAPILMAKTADIR ?

Boşanma davasında mal kaçırmanın hangi şekillerde olabileceği hususuna Türk Medeni Kanunu’nun 229. ve 251. maddelerinde yer verilmiştir.

TMK Madde 251

“Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini hakkaniyete uygun olarak belirler.”

TMK Madde 229

“Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

 1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
 2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.
 3. Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

İlgili hükümler ve Yargıtay kararları uyarınca boşanmada mal kaçırma olarak kabul edilebilecek hususlar şu şekildedir:

 • Diğer eşin katılma alacağını azaltmak maksadıyla yapılan devirler,
 • Bedelinin çok aşağısında bir fiyata muvazaalı (anlaşmalı) olarak yapılan devirler,
 • Bağış adı altında muvazaalı (anlaşmalı) olarak yapılan devirler,
 • Eşlerden birinin rızası alınmadan boşanmadan önceki yani mal rejiminin sona ermesinden önceki 1 yıl içerisinde yapılan, olağan hediyeler dışındaki karşılıksız kazandırmaların diğer eşin payını azaltmak kastıyla yapılması,

BOŞANMADAN ÖNCE YAPILAN MAL KAÇIRMALARIN(DEVİRLERİN) İPTALİ MÜMKÜN MÜDÜR HANGİ DAVA AÇILIR?

Öncelikle mal kaçırma davasının açılabilmesi için mal kaçırma eyleminin hangi zaman dilimi içerisinde ve hangi yöntemlerle yapıldığının tespit edilmesi önem arz etmektedir.

Zira söz konusu olan bu mal kaçırma işlemi boşanmadan önce veya boşanma davası esnasında gerçekleşebilmektedir. Bu durumda izlenecek yol;

 • Söz konusu zaman dilimlerinin ayrı ayrı irdelenmesi,
 • Bu irdelenme bağlamında yol alınması,
 • Aynı zamanda bu mal kaçırma eylemini gerçekleştirmek için hukuka aykırı işlemlerin tespit edilmesi,

gerekmektedir.

Belirtilen durumlarda, Boşanma davası açılmadan önce geçmişe yönelik süre sınırı olmaksızın mal kaçırma maksadıyla bir devir işlemi söz konusuysa ya da malların karşılıksız devri yapılmışsa, bu devirlerin iptalinin sağlanması mümkündür.

Ve iptali sağlanan bu devirler mal hiç elden çıkmamış gibi mal rejimi tasfiyesine dahil olmakla birlikte eşlerin payları da bu şekilde belirlenmiş olur. Bu durumda boşanmadan mal kaçıran kötü niyetli eş, diğer eşin hakkı olan değeri ödemekle yükümlü olur.

Örneğin; eşlerden birinin arabayı kaçırması durumunda veya evlilik birliği içerisindeyken oturdukları aile konutunu muvazaalı(anlaşmalı) olarak devretmesi durumunda diğer eş, her iki durum için de devirlerin iptalini isteyebilir ve bu konuda iptal davası açabilir.

ÖNERİLEN MAKALE :  ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI NEDİR? ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR 2024?

BOŞANMADA EŞLERDEN MAL KAÇIRMAK SUÇ MUDUR?

Türk Ceza Kanunu’nda “eşten mal kaçırma” şeklinde özel bir suç türü düzenlenmemiştir. Mal kaçırma suçu veya mal kaçırma suçunun cezası şeklinde kanunda yer alan bir tabir bulunmamaktadır. Dolayısıyla buna ilişkin cezai bir yaptırım söz konusu olmayacaktır.

Şayet mal kaçırma eylemi, Türk Ceza Kanunu kapsamındaki herhangi bir suç işlenmek suretiyle sağlanmışsa kişi bu konuda cezalandırılacaktır.

Örneğin; boşanmada mal kaçırma davasına konu malı sahte vekaletname ile devretmek, Türk Ceza Kanunu’nun 204. Maddesi uyarınca “resmî belgede sahtecilik” suçunu oluşturacak ve cezası bu suç kapsamında değerlendirilecektir.

TCK m. 204: “Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA MAL KAÇIRMAYI ENGELLEME NASIL YAPILIR?

 1. Eşlerin birlikte yaşadığı aile konutunun tapu kaydına şerh Bu şekilde konutun devri ve konut üzerinde muvazaalı(anlaşmalı) bir işlem yapılması engellenebilecektir.
 2. Ortak konuta “aile konutu” şerhi konulmamışsa ve üzerinde konutun tescili bulunan eş, işbu konutu eşinin rızası olmadan satmış ise rızası alınmayan eş, bahse konu konutun devrinin iptali için dava açabilme hakkına sahiptir.
 3. Boşanma davası sonrasında mal rejimi tasfiyesibaşlatılarak, bu sayede ortak malların devri engellenebilir.
 4. Boşanma sırasında mal kaçırmanın önlenmesi amacıyla mahkemeden ihtiyati tedbir talep edilebilir.

BOŞANMADA İHTİYATİ TEDBİR KARARI

Evlilikte ortak mallara tedbir konulabilmesi için boşanma davasından ayrı olarak mal rejimi tasfiyesi davası açılmalıdır.  Ve bu mal rejimi tasfiyesi/katılma alacağı davası kapsamında ihtiyati tedbir kararı mahkemeden talep edilebilir.  Mahkeme davanın başında öncelikle ihtiyati tedbir hususunu bir karara bağlayacaktır.

İhtiyati tedbir kararı sayesinde, dava sonuçlanıncaya kadarki süreçte kesin hüküm verilinceye dek davacıya geçici bir hukuki koruma sağlanır ve   eşlerin sahip olduğu malların dava süresince elden çıkarılma imkânı ortadan kaldırılmış olur.

Şayet, İhtiyati tedbir kararı verildikten sonra eşlerden biri tarafından evlilik birliği içerisinde alınan malların üçüncü kişiye devri gerçekleştirilmeye kalkılırsa; ihtiyati tedbir, işbu tasarrufu engelleyecek ve boşanmadan mal kaçırma durumu da bu tedbir sayesinde engellenmiş olacaktır.

Bu konuda Yargıtayın çeşitli kararları bulunmakta olup bunlardan Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin, 2016/14276 esas, 2019/196 Karar, 16.1.2019 tarihli kararı aşağıda gösterilmiştir.

“Davacı vekili, davacı ile davalı …’nın 29/06/1980 tarihinde evlendiklerini, davalı …’nın bundan 3-4 ay önce hiçbir geçerli sebep olmaksızın davacının da evde bulunmadığı sırada şahsi eşyalarını alarak müşterek konutlarını terk ettiğini, davacının daha önce müşterek ödemiş oldukları … tapusunda tescilli tapuda 1165 ada 1 parsel A Blok 3. Kat 7 nolu taşınmazı 08/10/2008 tarihinde erkek kardeşi …’ya 40.000,00 TL bedelle sattığını, bu satışı öğrenen davacının mal kaçırmaya yönelik müşterek evlilik birliğinden doğan haklarının zarar görmesi nedeniyle mal kaçırmak gayesi ile yapılan satışın iptali ile taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve geriye dönük olarak eşit paylarda tapunun tesciline, her türlü yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı … vekili, davanın reddini talep etmiştir.

… devredildiği ancak taşınmazın satış tarihindeki gerçek değerinin 141.580,75 TL olduğu, bununda satış bedelinin çok üzerinde olduğu, arada nispetsizlik olduğu, davalıların kardeş olduğu, boşanma davasının açılma tarihinden 3-4 ay önce davalı …’un evi terk ettiği, satışın ise evi terk ettiği tarihe denk geldiği, taşınmazın evlilik birliği içerisinde edinildiği, söz konusu vakaalar nazara alındığında davalının taşınmazı gerçekte satmadığı, açılacak boşanma davası kapsamında davacının şahsi haklarına ilişkin olarak elde edeceği alacaklarının tahsilinin engellenmesi amacıyla muvazaalı olarak kardeşine satış yaptığı, davacının talebinin ıslah etmesi sonucu söz konusu taşınmazın davalı adına olan tapusunun iptali ile devir öncesi malik olan diğer davalı … adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı … ve … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere mahkeme kararının gerekçesinde ve değerlendirilmesinde usul ve Sayfa 1/2 yasaya aykırı bir yön bulunmamasına boşanma davasının kesinleşmesine ve katkı payı alacağı davasının derdest olduğunun anlaşılmasına göre, davalı … ve … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA

Yukarıda bahsedilen konular hakkında boşanma avukatından hukuki destek alınması muhtemel hataları önleyecektir.

BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN 1 YIL ÖNCE SATILAN MALLAR PAYLAŞIMA DAHİL MİDİR VE NASIL PAYLAŞILIR? 

Evlilik birliği içerisinde bulunan eşler, malları üzerinde istedikleri gibi işlem ve tasarrufta bulunabilirler. Ancak uygulamada, kötü niyetli eşin boşanma davasının açıldığı tarihten sonra, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların devrini gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir.

Bu sebepten ötürü kanun koyucu, boşanma davasının bir yıl öncesinde veya boşanma davası esnasında yapılan mal kaçırmalara karşı iyi niyetli eşi hukuki açıdan korumuştur.

Bu konu kapsamında mahkeme tarafından dava tarihinden geriye dönük olarak 1 yıl içerisindeki devirler hiç gerçekleştirilmemiş gibi mal paylaşımına dahil edilmektedir.

Bu durum gereğince elden çıkarılan malların değerini hakim hakkaniyet ilkesi kapsamında belirleyerek diğer eşin alacağının tespitini yapacaktır.

Eşler, evlilik birliği süresince malları üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunabilirler. Ancak, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş olan” ve elden çıkarılan tüm mallar, boşanmada mal paylaşımına dahil edilecektir.

Esasen bir başka anlatımla bir karine olarak TMK m. 229/1’de boşanma davasından önceki 1 yıl içinde gerçekleşen karşılıksız kazandırmaların eşlerin birbirinin mal rejiminden olan haklarını azaltmak saikiyle yapıldığı kabul edilmektedir. Türk Medeni Kanunu bilindiği üzere İsviçre Medeni Kanunu’ndan çeviridir, İsviçre Medeni Kanunu’nda söz konusu karine “5 yıl” dır.

Türk Medeni Kanunu oluşturulurken işbu madde 5 yıl olarak değil 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu, İsviçre Medeni Kanunu’nu iç hukuka uyarlarken İsviçre Medeni Kanunu’ndaki boşanmadan önce yapılan işlemlerin geriye doğru 5 yıl mal kaçırmaya karine teşkil edeceği hususundan sapmış ve bir irade ortaya koyarak işbu 5 yılı iç hukuka ve yerleşik düzenimize uygun şekilde 1 yıl olarak düzenlemiştir. Kanun koyucunun uyuşmazlıkların çok geriye götürülmemesi ve çok uzun süreleri kapsar karinelerin ortaya çıkmaması adına irade ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. (ZEYTİN s. 241; KILIÇOĞLU, S. 131; DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 239; ACAR, s. 294; SARI, s. 196 dn 233, 197; GÜMÜŞ s. 369, ÖZTAŞ s. 560; ERDEM(Aile Hukuku), s. 304. OKUR, s.160)

ÖNERİLEN MAKALE :  Aldatma (Zina) Sebebiyle Boşanma

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA DAVASINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

Boşanma davası eşler tarafından herhangi bir süreyle bağlı olmaksızın açılabilmektedir.

Boşanmanın gerçekleşip evlilik birliğinin son bulmasıyla birlikte söz konusu olan mal kaçırma davasını açmak için 10 yıllık hak düşürücü süre söz konusudur.

Bahse konu bu süre, boşanmada mal kaçırma gibi durumlar söz konusu olduğunda eşin mal varlığını hukuki anlamda korumak veya hakkaniyete uygun bir paylaşım gerçekleşmesi maksadıyla önem arz etmektedir.

Dolayısıyla hak kayıpları yaşanmaması adına bu alanda uzman bir İstanbul boşanma avukatından profesyonel hizmet alınması sizlerin büyük ölçüde yararına olacaktır.

BOŞANMADA MAL KAÇIRMA DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NEDİR?

Boşanmada mal kaçırma davasında yetkili ve görevli mahkeme, boşanma davasının görüldüğü  YERDEKİ aile mahkemesidir.  Ancak boşanma davası ve mal rejimi davasının illa ki aynı mahkemede görülmesi şart değildir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi bu sıfatla davalara bakmaktadır.

BOŞANMADAN ÖNCE MAL KAÇIRMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER,BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA ÖRNEKLERİ

 • Evlilik birliği içerisindeki boşanmaya karar veren eşin, eşlerden birinin edinilmiş malı olan taşınmazını muvazaalı(anlaşmalı) olarak, aynı zamanda gerçek değerinin 450,50 TL olmasına rağmen, satış bedelinin çok altında 75.350,00 TL’ye boşanma davası açıldığından haberdar olan kardeşine devretmesi,
 • Evlilik birliği içerisindeki boşanmaya karar veren eşin, tapuda adına tescilli olan zeytin bahçesini, boşanma sonucunda mal paylaşımına dahil edilmemesi maksadıyla bağış olarak gösterilmek suretiyle devredilmesi,
 • Evlilik birliği içerisindeki boşanmaya karar veren eşin, mal paylaşımına dahil olmaması maksadıyla, adına tescilli olan yazlığını boşanmadan sonra geri almak suretiyle babasına devretmesi,
 • Evlilik birliği içerisindeki boşanmaya karar veren eşin, kafasında planlayarak boşanma sonucunda mal paylaşımı sırasında diğer eşin katılma alacağını azaltmak maksadıyla arabasını iş arkadaşının üstüne devredip aslında gerçek bir devir gerçekleştirmeden bahse konu mal paylaşımına dahil olması gereken arabaya halen binerek devir sözleşmesi gerçekleştirmesi,

TMK m.229, yukarıda bahsedilenler ışığında katılma alacağı bakımından diğer eşi korumayı amaçlayan bir hükümdür.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. 2002 yılı öncesinde hangi mal rejimi uygulanmakta idi?

1 Ocak 2002 yılı öncesinde kurulmuş bir evlilikte boşanmada, “Mal Ayrılığı Rejimi uygulanacaktır.

Mal ayrılığı rejimi, eşlerden her birinin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olmasını ifade etmektedir.

 1. Edinilmiş mallara eklenecek değerler nedir?

Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,

Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler.

 1. Mal kaçırmanın önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı alınabilir mi?

Evet, alınabilir. Boşanma davasının görüldüğü mahkemeden boşanma davasından ayrı bir dava olan mal rejimi tasfiyesi davası açılarak bu kapsamda bir dilekçe yazılmak suretiyle talep edilebilir.

 1. Mal kaçırma davası zamanaşımına tabi mi?

Evet, 10 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

 1. Boşanmada hangi mallar paylaşıma dahildir?

Boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilmiş mallar (ortak değerler), hukuki olarak evlilik birliğinin bitmesiyle birlikte paylaşıma tabidir.

 1. Boşanmada hangi mallar paylaşıma dahil değildir?

Kişisel mallar, eşlerden birine kalan miras, karşılıksız kazanma ile elde edilen malvarlığı değerleri bahse konu mal paylaşımı işlemine dahil değildirler.

 1. Kişisel mallar nelerdir?

TMK m. 220 bakımından, sadece eşlerden birinin kişisel kullanımına yarayan eşya, o eşin kişisel malı olarak sayılmıştır. Örneğin; kişisel bakım ürünleri, kıyafetler, takılar, evlilik birliği kurulmadan önce alınan araba bu kapsamda kişisel mallara girmektedir.

 1. Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılmaktadır?

Evlilik birliğinin hukuki olarak sona ermesinden sonra boşanmada mal paylaşımı, edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında eşit olarak paylaşılmasıdır.

 1. Boşanmada mal kaçırma nasıl ispatlanabilir?

Hukuka uygun olarak elde edilen; elektronik iletişim kayıtları, banka hesap ve özetleri, mali belgeler ispat açısından delil olarak sunulabilir.

10.Boşanmada mal kaçırma davası hangi durumlar söz konusu oluğunda açılabilir?

-Boşanmadan önceki 1 yıl içerisinde gerçekleşen mal kaçırma,

-Boşanma davası süreci içerisinde gerçekleşen mal kaçırma,

hallerinde boşanmada mal kaçırma davası açılabilir.

SONUÇ :

UNUTULMAMASI GEREKEN HUSUSLAR ŞUNLARDIR Kİ;

Boşanma öncesi kaçırılan haksız şekilde 3. Kişilere devredilen malların geri alınabilmesi mümkündür. Muvazaalı işlemlerin iptali için gereken hukuki aksiyonlar doğru zamanlarda alınmalıdır. Boşanma davası ve boşanmayla ilgili ve doğrudan veya dolaylı alakalı her konu; gerek tedbir nafakası gerek yoksulluk nafakası gerek iştirak gerek yardım gerekse de maddi manevi tazminat ve dahi ziynet eşyalarının durumu, evlendikten sonra edinilen mallar, evlendikten önce alınsa dahi evlendikten sonra kredisi ödenmekte olan taşınır veya taşınmazlar, taraflar arasındaki kusur tayini, davalardaki ispat, hukuk sistemimiz içinde kaçırılmaması gereken süreler gibi , hususlardan mütevellit mutlaka uzman bir boşanma avukatından ve uzman bir boşanma hukuku ofisinden/boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Ofisimiz Nişantaşı/Şişli’de uzmanlık alanlarından olan boşanma avukatlığı ve dahi tazminat hukuku alanlarında aktif hizmet vermektedir. Maddi manevi hak kaybına uğramamak için profesyonel yardım alınız.

                                                                                                   YAREN KARINDAŞ

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU

 

iyi boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı, istanbul en iyi boşanma avukatı, nafaka avukatı, nişantaşında iyi avukat, boşanma için avukat, boşanma için iyi avukat, boşanma avukatı bul, mal paylaşımı avukatı, mal rejimi avukatı, aile hukuku avukatı, ünlü avukatlar, en ünlü boşanma avukatı, ünlü boşanma avukatları, şişli en iyi avukat, nişantaşı en iyi avukat, nişantaşı avukatları, şişli avukatları, nişantaşı boşanma avukatları, istanbul boşanma avukatları, istanbul iyi boşanma avukatları, en iyi boşanma avukatları, boşanma öncesi satılan malları geri alma

 

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞAN

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

BOŞANMADAN ÖNCE SATILAN MALLAR, BOŞANMADA MAL KAÇIRMA 2024

MADA MAL KAÇIRMA 2024

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir