ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL YAZILIR?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL YAZILIR?

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen çiftler, boşanmada ve boşanmaya bağlı hususlar olan nafaka, velayet ve tazminat gibi konularda fikir birliğine varmışlarsa anlaşmalı boşanma davası gündeme gelir. Eşler anlaşmalı boşanma davasını ıslak imzalı bir anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesini aile mahkemesine sunmak suretiyle açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre anlaşmalı boşanma davasının şartları aşağıdaki gibidir:

 • Eşler arasındaki evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. 1 yıldan önce boşanma isteniyorsa çekişmeli boşanma davası açılmalıdır. Çekişmeli boşanma ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz.
 • Eşler, boşanma ve boşanmaya bağlı hususlarda tam bir fikir birliğine varmış olmalıdır
 • Eşler, duruşmada hazır bulunarak, boşanma ve sonuçlarına ilişkin konularda mutabık olduklarını beyan etmelidir
 • Eşler arasındaki boşanma anlaşması, hakim tarafından uygun bulunmalıdır

Anlaşmalı Boşanma Davası Açabilmek İçin 1 Yıl Evli Kalmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanma davası bakımından bir yıllık evlilik süresi kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre 1 yıldan az süreyle evli olan çiftler, anlaşmalı boşanma davası açarak evlilik birliğine son verme yoluna gidememektedirler. Çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az bir yıl süreyle evli kalmış olmaları şarttır.

Ancak şu da not edilmelidir ki tarafların çekişmeli boşanma davası açabilmeleri bakımından 1 yıl süre ile evli kalmış olma koşulu kanunda öngörülmüş değildir. Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler, ister 6 ay ister 2 ay evli kalmış olsun, çekişmeli boşanma davası açabileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açarken, dava dilekçesinin yanında anlaşmalı boşanma protokolünü de mahkemeye sunmalıdırlar. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin, boşanma ve boşanmanın sonuçları olan nafaka ve velayet gibi hususlarda kendi koşullarını düzenleyip mahkemeye sundukları bir anlaşma metnidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken sunulan anlaşmalı boşanma protokolü, hakim tarafından uygun bulunduğu takdirde boşanma anlaşmalı boşanma protokolünde öngörüldüğü şekilde gerçekleşecek ve boşanmanın sonuçları bu doğrultuda doğacaktır. Anlaşmalı boşanma protokolü bakımından tecrübeli bir boşanma avukatından yardım alınması tavsiye edilir çünkü protokol içeriğinin hukuka uygun olması bir başka deyişle hukuken sonuç doğurma kabiliyetine müsait maddelerden oluşuyor olması çok önemlidir, ayrıca protokolün yine mahkemece uygun şekilde karara geçiriliyor olması da bir diğer önemli husustur, uygulamada sıklıkla avukatsız devam eden davalarda hakimlerin protokol metnini karara eksik geçirdiği ve taraflardan birinin mutlaka mağdur olduğu görülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde “…boşanma kararı verilebilmesi için, … ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.” denilmek suretiyle düzenlenmiştir.

Buna göre, anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturmaktadır ve oldukça önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünün, boşanmaya ilişkin konularda net bir şekilde hazırlanması ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmaması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken bir boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolünün usulüne uygun olarak hazırlanmaması veya kanunun emredici hükümlerine aykırı olması ya da yeterince kapsamlı hazırlanmaması durumlarında eşler hak kaybına uğrayabileceğinden boşanma protokolünün en iyi şekilde hazırlanması hak ve menfaat kaybı yaşanmaması bakımından çok önemlidir.

Türk Medeni Kanunu’nun boşanma protokolüne yer veren 166. maddesine bakıldığında, anlaşmalı boşanma protokolüne ilişkin üç zorunlu unsurun varlığından söz etmek mümkündür. Bunlar; serbestçe açıklanan irade beyanları, çocukların durumu ve mali sonuçlara ilişkin düzenlemelerdir.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken,

 • Metinde yer alması gereken ilk husus tarafların adı, soyadı ve kimlik bilgileri ve adresleri olacaktır
 • Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde, kendi hür iradeleriyle boşanmak istediklerine ilişkin bir ibareye yer vermelidir
 • Çocuğun adı, soyadı ve yaşı da belirtilmek suretiyle, çocuğun eşlerden hangisine bırakılması konusunda varılan karar sonucu protokole yazılmalıdır
 • Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hususlara protokolde yer verilmelidir (çocuk kendisine bırakılmayan eşin çocukla hangi gün, hangi saatler görüşeceği vs.)
 • Çocuğun eğitimi, bakımı ve geçimi için öngörülen iştirak nafakasına ilişkin olarak nafakanın kim tarafından, ne miktarda ve hangi çocuk için ödeneceği hususları açıkça belirtilmelidir
 • Yoksulluk nafakası kararlaştırılmışsa, açıkça “yoksulluk nafakası” olarak belirtilmeli ve nafakayı kimin ödeyeceği, nafakanın kime ödeneceği ve ne miktarda olacağı hususlarına açıkça yer verilmelidir. Taraflar yoksulluk nafakası ödenmeyeceği konusunda mutabıksalar, bu da ayrıca yoksulluk nafakasına ilişkin bir talebin olmadığı yönünde bir ibareyle belirtilmelidir
 • Eşlerden birinin maddi tazminat talebi var ise, bu da hangi eş tarafından ne miktarda ödeneceği hususlarına yer verilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir; eşlerin maddi tazminata ilişkin talebi yoksa, bu da açıkça belirtilmelidir
 • Eğer eşler manevi tazminat ödeneceğini kararlaştırılmışsa, tazminatın türü, ne miktarda ödeneceği, hangi eş tarafından ödeneceği açıkça belirtilmelidir; eşlerin manevi tazminata ilişkin bir talepleri yoksa, bu da açıkça belirtilmelidir
 • Boşanma davasına ilişkin harç ve giderlerin kimin tarafında ödeneceğine de protokolde yer verilmelidir

Yukarda maddeler halinde bahsedilenler, anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken zorunlu unsurlardır. Ancak unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma protokolü oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bunun sebebi zorunlu unsur olmayan ve protokolde yer almayan hususların daha sonra dava yoluyla talep edilebileceğidir.

Örneğin mal rejimi boşanma protokolü açısından TMK m. 166’da sayılan zorunlu unsurlardan birisi olarak öngörülmemiştir. Ancak taraflar boşanma protokolünde mal rejimine ilişkin hususlara yer vermediği takdirde eşlerden biri boşanma davasından sonra mal rejimine ilişkin olarak bir dava açabilecektir.

Görüldüğü üzere, anlaşmalı boşanma davası açılırken sunulması gereken anlaşmalı boşanma protokolü oldukça önemlidir. Boşanma protokolünün zorunlu unsurları eksiksiz olarak içermesi ve mümkün olduğunca kapsamlı olması gerekir. Hak ve menfaat kaybı yaşamamak için tecrübeli bir boşanma davası avukatından yardım alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eşler, yukarda bahsedilen anlaşmalı boşanma protokolünü hazırladıktan sonra dava dilekçesiyle birlikte görevli ve yetkili mahkemede gerekli harçları yatırdıktan sonra dava açabileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davaları kural olarak Aile Mahkemelerinde görülmekle birlikte, Aile Mahkemeleri bulunmayan yerlerde anlaşmalı boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme (hangi şehir, ilçede açılacağı anlamına gelir),

 • Davacı veya davalı eşin ikamet ettiği yer mahkemesi
 • Eşlerin son 6 aydan beri son defa birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir.

Anlaşmalı boşanma davasının bunlardan birinde açılması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Harçlar Ne Kadardır?

Boşanma davası açarken yatırılması gereken bazı harç ve masraflar bulunmaktadır. Bunlar,

 • Başvuru Harcı
 • Peşin Harç
 • Gider Avansı
 • Vekalet Pulu

şeklindedir.

2024 yılı itibariyle harçlar şu şekildedir:

Başvuru Harcı 427,60 TL
Peşin Harç 427,60 TL
Gider Avansı (2 adet) 1.450,00 TL
Vekalet Pulu 96,00 TL

Boşanma davasının seyrine göre ortaya çıkabilecek başka masraflar da mevcuttur. Bunlara pedagog masrafı, bilirkişi masrafı örnek gösterilebilir. Bunlar için kesin bir ücreti önceden tayin etmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında, taraftar dava safhasına gelinmeden önce boşanma ve sonuçlarına ilişkin olarak fikir birliğine varmış olduğundan ve bunu da anlaşmalı boşanma protokolünde somutlaştırdıklarından, eğer taraflar duruşmaya katılır ve hakimin sorularına eksiksiz yanıt verirse tek celsede sonuçlanması mümkündür.

Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvurulmasından sonra, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta veya bir ay sonrası gibi bir süre için duruşma günü belirlenir. Taraflar duruşmada hazır bulunurlar ve herhangi bir uyuşmazlık olmazsa hakim boşanmaya karar verir. Dolayısıyla 1 hafta ila 1 ay kadar sürecektir. Mahkemenin iş yoğunluğu ve diğer sebeplere bağlı olarak daha uzun sürmesi de mümkündür. Avukatla takip edilen dosyaların daha hızlı sonuçlandığı bilinmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların bizzat duruşmada hazır bulunmaları gerekmektedir. Tarafların vekilinin duruşmaya katılması da yeterli olmayacaktır, anlaşmalı boşanma davası bakımından taraflar bizzat duruşmaya katılım sağlamalı ve hakimin sorularına yanıt vermelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakim Eşlere Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma davasının temelini, tarafların düzenlendiği anlaşmalı boşanma protokolü oluşturmaktadır. Bu sebeple hakim, duruşmada hazır bulunan eşlere, protokolün kendi serbest iradeleri ile hazırlanıp hazırlanmadığına ve imzaların kendilerine ait olup olmadığına ilişkin sorular soracaktır; hakim, protokolde anlaşılması zor bir husus görürse açıklanmasını da isteyebilir.

Yukarda bahsi geçen sorulardan dolayı anlaşmalı boşanma protokolünün doğru şekilde hazırlanmasının çok önemli olduğu gibi anlaşmalı boşanma duruşmalarına bizzat katılmak da bu sebeplerle zorunludur. Anlaşmalı boşanma davasının temelini anlaşmalı boşanma protokolü ve onu da iradeler oluşturduğundan, hakim tarafların serbest iradelerinden emin olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Bu durum, ciddi bir rahatsızlığa yakalanmış bir kimsenin doktor yardımı olmaksızın iyileşmeye çalışarak işleri daha da kötüleştirmesine benzemektedir. Boşanma davaları ciddi davalardır. Geri dönüşü olmayan sorunlarla karşılaşmamak için uzman bir boşanma avukatı yardımına mutlaka başvurulmalıdır. “Ben kendim hallederim” mantığı çoğunlukla maddi manevi kayıplara ve “pişmanlıklara” sebep olmaktadır. Her sorunun ehli bir meslek grubu vardır ve de vatandaşlar sorunu neyse ilgili meslekten yardım almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından, anlaşmalı boşanma protokolünün öneminden yukarda söz edilmişti. Protokolün yanlış hazırlanması veya yeterince kapsamlı hazırlanmaması durumlarında hak kaybı yaşanabileceği gibi zaman kaybı da yaşanacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davasının temelini oluşturan anlaşmalı boşanma protokolünün bir boşanma avukatı marifetiyle hazırlanması çok önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından usul hukuku da oldukça önem arz eder. Boşanma davalarında yapılan usuli hatalar, tek celsede sonuçlanabilecek davalar bakımından zaman kaybı yaşatacak ve süreci uzatacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası açılırken boşanma avukatından yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Boşanma davaları, gerek anlaşmalı boşanma davası olsun gerek çekişmeli boşanma davası olsun ciddi ve önemli davalardır ve kişilerin boşanmadan sonraki tüm hayatını etkileyebilmektedir. Bu bakımdan bu sürece dair her şeyin en doğru şekilde yapılması gerekir. Bu sebeple tüm bu süreçte bir boşanma avukatı yardımına başvurmak çok önemlidir. Ofisimiz uzun yıllardan beri boşanma avukatlığı konusundaki tecrübesiyle yanınızdadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Eğer taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlendiği hususlara ilişkin olarak anlaşmalı boşanma açıldıktan sonra uyuşmazlığa düşer veya taraflardan biri boşanma isteminden vazgeçerse dava artık çekişmeli boşanma davasına dönüşebilecektir. Anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşebilmesi mümkündür.

Buna göre,

 • Eşlerin düzenledikleri anlaşmalı boşanma protokolüne aykırı hareket etmeleri,
 • Protokoldeki hususlara ilişkin anlaşmazlıklar yaşamaları,
 • Eşlerin, anlaşmalı boşanma davasında duruşmalara katılmaması,
 • Eşlerin, anlaşmalı boşanma davasında duruşma esnasında anlaşmanın bozuluğunu beyan etmeleri,
 • Duruşmada boşanma isteminden vazgeçtiklerini belirtmeleri

hallerinde, anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşebilecektir.

Bu durumda mahkeme, taraflara; çekişmeli boşanma davası için gerekli olan dava dilekçesi, iddia ve delillerin hazırlanması gibi usuli hususlar için süre tanıyacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karşı Taraf Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların duruşmaya bizzat katılmaları zorunludur. Bu sebeple taraflardan biri duruşmaya gelmediği takdirde bu durum çeşitli sonuçlara yol açabilecektir.

Buna göre,

 • Eğer duruşmaya gelmeyen tarafın, mahkemede hazır bulunmamakta haklı bir mazereti varsa duruşma bir sonraki oturuma ertelenebilir
 • Taraflardan biri haklı bir mazereti olmaksızın duruşmaya katılım sağlamazsa, davanın reddine karar verilebilir
 • Taraflardan biri duruşmaya gelmezse, anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Karşı Taraf Duruşmaya Gelmezse Boşanma Gerçekleşir Mi?

Anlaşmalı boşanma davaları bakımından serbestçe öne sürülmüş irade beyanları esastır. Dolayısıyla hakimin, anlaşmalı boşanma davalarında tarafların anlaşmalı boşanma protokolündeki hususları serbestçe kararlaştırdığını ve boşanma ve sonuçlarına ilişkin hususlarda mutabık olduklarını teyit etmesi açısından duruşmaya katılım zorunludur.

Anlaşmalı boşanma davalarında esas olan duruşmalara katılıp iradelerini doğrulamak olduğundan, taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmediği takdirde boşanmanın gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak duruşmaya gelmemesinde haklı bir mazereti varsa, duruşmanın ertelenmesi de mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmamanın Cezası Var Mı?

Anlaşmalı boşanma davası bakımından duruşmalara katılmak zorunludur. Ancak bu zorunluluk, duruşmalara haklı bir mazereti olmaksızın katılmayan tarafın cezai bir yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelmemektedir. Fakat bu durum boşanma sürecini uzatmak suretiyle diğer tarafa maddi veya manevi bir zarar verdiği takdirde anlaşmalı boşanma davasında duruşmaya katılmayan taraf tazminat yükümlülüğü ile karşılaşabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sırasında Nafaka İstemeyen Eş Sonradan Nafaka İsteyebilir Mi?

Boşanma davaları bakımından eşlerin kendi lehine talep ettikleri nafaka “yoksulluk nafakası”dır. Taraflar, anlaşmalı boşanma davası açarken sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde yoksulluk nafakası talepleri olmadığına ilişkin bir hükme yer verirlerse, boşanma davasından sonra bir daha yoksulluk nafakası talep etmek mümkün olmayacaktır.

Ancak iştirak nafakası bakımından durum böyle değildir. İştirak nafakası, müşterek çocuğun bakım ve eğitim giderleri için öngörülen nafaka türüdür. İştirak nafakası anlaşmalı boşanma davasında talep edilmemiş olsa bile, anlaşmalı boşanma davası sona erdikten sonra da bağımsız olarak bir dava açıp çocuk için iştirak nafakası talep etmek mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Velayetin Değiştirilmesi İçin Tekrar Dava Açılabilir Mi?

Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandıktan sonra da velayet kendisine bırakılmayan eş yeniden bir dava açarak çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep edebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Bittikten Sonra Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davası bittikten sonra kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde karara itiraz edilmezse kesinleşecektir. Eğer taraflar 2 hafta beklemek istemiyorlarsa, bu sürenin geçmesinden evvel istinaf haklarından feragat ederek daha erken kesinleşmesini de sağlayabilirler. Bu hususta bir boşanma avukatı yardımına başvurulması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukat Nasıl Bulunur?

Anlaşmalı boşanma davasında usul hukuku oldukça önem arz eder. Anlaşmalı boşanma davası açılırken, anlaşmalı boşanma protokolü de son derece önemlidir. Bu bakımdan anlaşmalı boşanma protokolünün bir avukat marifetiyle hazırlanması hak ve zaman kaybını önleyecektir.

Bu bakımdan Burak Temizer Hukuk Bürosu, tecrübeli boşanma avukatları ile ihtiyacınız olan konularda destek sunar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti Nedir?

Avukat marifetiyle yürütülen boşanma davalarında ödenecek olan ücret, boşanma avukatının uzmanlığı, dava sürecinin uzunluğu, harcanacak olan zamana bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Boşanma avukatı ile iş sahibinin kararlaştıracağı ücret tabanı, TBB tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde öngörülen tutardır.

Boşanma davası avukat ücreti Türkiye Barolar Birliği’nin ücret tarifesinin altında kalmamak üzere boşanma davasının görüleceği şehre göre değişkenlik gösteren, yerel baroların yayınladığı ücret tarifeleri de bulunmaktadır. Ancak yasal olarak boşanma davası avukat ücreti, avukatlık ücreti mutlaka resmi olarak yayınlanan tarifenin üstünde olmak zorundadır.

Boşanma avukatı tarifeye uygun değerlendirme yaparak, avukat yardımına başvuracak kişi ile birlikte ücret tayin edecektir. Avukatlığın serbest bir meslek olduğu unutulmamalıdır.

SONUÇ 

Evlilik aslında karşılıklı atılan imzalardan ötürü hukuki bir akittir. Kanaatimizce de evlilik akdi bir başka deyişle evlilik sözleşmesi; insanoğlunun imza attığı hayattaki en önemli sözleşmesidir, evlilik akdinin sona erdirilmesi de hayattaki en önemli sözleşmenin feshedilmesi  anlamına gelmektedir. Bu akit sona ererken, boşanma sebeplerinin iyi irdelenmesi doğru sebeplere doğru gerekçeler ile dayanılması ve de dava süreci neticesinde maddi manevi tüm hakların elde edilebiliyor olması elzemdir. Bu yüzden boşanma davalarında mutlaka ama mutlaka aile hukuku alanında uzman bir Nişantaşı Boşanma Avukatından destek almanızı tavsiye ederiz, aksi durum manevi ve maddi kayıplara yol açabilecektir. Hastalandığınızda nasıl ki doktora başvuruyorsanız, hukuki meselelerinizde mutlaka işin boşanmada uzman bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Boşanma davaları, bilhassa çekişmeli olduğunda hem taraflar hem de çocuklar bakımından oldukça yıpratıcı olmaktadır. Boşanma davaları sırasında psikolojik destek alınması da faydalı olabilir. Boşanma davalarının en çabuk şekilde sonuçlanması ve bu süreçte hak ve menfaat kaybı yaşanmaması taraflar için önemlidir.

Bu sebeple, boşanma davalarının birçok açıdan aleyhte sonuçlanmaması için Nişantaşı boşanma avukatından; yani tarafımızdan yardım alınması tavsiye edilir.