18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE KARŞI CİNSEL SUÇLAR, ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL SUÇ TCK 103, TCK 104

18 yaşından küçüğe karşı cinsel suçlar

18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE KARŞI CİNSEL SUÇLAR, ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL SUÇ TCK 103, TCK 104

18 yaşından küçük kişilerle yani çocuklara karşı cinsel suçları Türk Ceza Kanunu (TCK), iki farklı suç tipi olarak düzenlemiştir. Birincisi 0-15 yaş aralığındaki çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, ikincisi ise 15-18 yaşındaki çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar. Biz de bu yazımızda, öncelikle TCK’ye göre ‘’çocuk’’ tabirinin kimler için kullanıldığını, TCK 103 ve 104’te düzenlenmiş çocuğa karşı işlenen cinsel suçların şartları neler olduğunu, bu suçları işleyenlere hangi yaptırımların uygulandığını, yargıtay kararlarıyla beraber tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar, çocuğa karşı işlenen suçlarda yaptırım, çocuğa karşı işlenen cinsel suçların soruşturma ve kovuşturulması, çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda görevli ve yetkili mahkeme, reşit olmak, çocuğa karşı işlenen suçlarda nitelikli hal, çocuğa karşı cinsel taciz tutuklama, çocuğa tacizin cezası, çocuğa karşı taciz cezası kaç yıl?, TCK 103, TCK 104

TCK’YA GÖRE KİMLERE ÇOCUK DENİR? TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE KİMLER ÇOCUK SAYILIYOR?

TCK, çocuğun tanımını çok net bir şekilde yapmıştır. TCK 6/1-c maddesi uyarınca, 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur denmektedir. Çocuğa karşı işlenen suçlarda, her ne kadar tartışmalı olsa da Türk Medeni Kanunu’nun (TMK), ‘’kişiyi ergin kılma’’ hükmü ceza hukuku açısından dikkate alınmamalıdır.

TMK 11/2 ye göre evlilik kişiyi ergin kılar. Ancak bu husus ceza hukuku açısından geçersizdir. TCK’nin 6.maddesi, çocuğun tanımını yaş aralığı olarak tanımladığı için 17 yaşında evlenmiş bir kişi, ceza hukukunda çocuk kabul edilir ve eşinin ona karşı işlediği cinsel suçlar da ‘’çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar’’ kapsamına alınır. Aynı şekilde, TMK 12’ye göre hakim, 15 yaşını dolduran küçüğü, kendi isteği ve ailesinin rızasıyla ergin kılınabilir. TMK’ye göre ergin kılınmış bir kişi, ceza hukukunda reşit kabul edilmez. Ceza hukukunda 18 yaşından küçüklerin evli olup olmadıklarına ve hakim tarafından ergin kılınıp kılınmadıklarına bakılmaksızın neden hiçbir türlü reşit kabul edilemeyeceğini aşağıda daha detaylı tartışacağız.

Aile bakanlığı da cinsel istismar suçlarını yakından takip etmektedir. 

TCK’YA GÖRE ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLAR NELERDİR? 18 YAŞINDAN KÜÇÜĞE KARŞI CİNSEL SUÇLAR NELER? TÜRK CEZA KANUNU’NDA CİNSEL SUÇLAR NELERDİR?

İç hukukumuzda çocuklara karşı işlenen cinsel suçların kapsamı ve yaptırımı TCK’de hükme bağlanmıştır. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, TCK’ye göre çocuğa karşı işlenen cinsel suçların faili 12 yaşından büyük herkes olabilir. Yani fail ile mağdur aynı cinsten olabilir. Ya da 12 yaşından büyük herhangi bir çocuk da fail olabilir. Ancak mağdur, 0-18 yaş aralığındaki kişiler, yani çocuklardır. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar hususunda Türk Ceza Kanunu’nda 2 farklı suç tipi mevcuttur.

 1. Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK 103):

Öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki, cinsel istismar, cinsel taciz ve cinsel ilişki birbirinden farklı kavramlardır:

 • Cinsel İstismar: TCK 103/1-a ve TCK 103/1-b bentlerinde tanımlanmıştır. Cinsel istismar deyiminden;
 • 15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı her türlü cinsel davranış
 • Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranış

anlaşılır.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK 103’e göre, henüz 15 yaşını tamamlamamış ya da tamamlamasına rağmen hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı işlenen her türlü cinsel davranış, cinsel istismar olarak tanımlanmıştır. Yani, 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen suçlar her halükarda TCK 103 kapsamında değerlendirilir. Cinsel istismara uğrayan küçük, 15 yaşını tamamlamadığı için cinsel anlamda rızası geçersizdir. 15 yaşından küçük birisine cinsel istismarda bulunulduğunda her halükarda fail, cezalandırılır.

Cinsel istismar, üzerine cinsel saldırı gerçekleştirilen çocuğun vücudu ve cinsel bütünlüğüdür. 15 yaşından küçük bir çocuğa karşı cinsel amaçla yapılmış her türlü eylem cinsel istismar kabul edilir.

Suçun Nitelikli Halleri

 • Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi: Bu durumda, faile uygulanacak ceza 10 yıldan az olamaz. Mağdur, 12 yaşın altında ise verilecek ceza 18 yıldan az olamaz. Görüldüğü üzere kanun, bu hükümde yaş ayrımına gitmiştir 0-12 ila 12-15 yaş aralığındaki çocuklara karşı cinsel istismar suçu, vücuda organ ya da sair bir cisim sokulması suretiyle işlenirse, farklı cezalar verilir. Vücuda cinsel ya da sair cisim sokma eylemi, 12 yaşından küçük bir çocuğa işlenirse daha ağır ceza verilir.
 • Suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi: Birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde faillere verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi: Bu hükümde neyin kastedildiği açıklığa kavuşturulmalıdır. Adalet Komisyonu görüşmelerinde bu hüküm tartışılmış, ‘’ öğrenci yurdu, okul pansiyonu, hastane’’ gibi yerler örnek olarak gösterilmiştir. Bu tip yerlerde çocuklar beraber yaşamak mecburiyetinde kalabilir. Dolayısıyla kanun koyucu, failin ortak yaşam koşullarından faydalanmaması açısından böyle bir hükmü kanunda öngörmüştür. Bu kolaylıktan faydalanıp çocuğun cinsel istismarını işleyen faile verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat tarafından işlenmesi: Çocuğa karşı, başlıkta sayılan ilişki içerisinde bulunan kişiler tarafından cinsel istismar gerçekleştirilirse, faile verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi: Çocuğun ailesinden olmayan fakat çocuğun bakımını üstlenmiş bakıcı, öğretmen, koruyucu aile vs. ya da sağlık hizmeti veren çocuk doktoru bu suçun faili olursa, faile verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle suçun işlenmesi: Bir kamu görevlisinin ya da çocukla hizmet ilişkisi bulunan bir kişinin, bu suçu işlemesi halinde faile verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • Cinsel istismarın, çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da çocuklara silah kullanmak suretiyle işlenmesi: Cinsel istismar suçu; çocuğa zor kullanılarak, çocuğu tehdit ederek ya da çocuğa karşı silah kullanılarak işlenirse faile verilecek ceza yarı oranda artırılır.
 • Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine yol açması durumunda: Cinsel istismarda bulunmuş olan fail, çocuğa karşı şiddet uyguladığında bu şiddet çocuğun;
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına
 • Konuşmasındaki sürekli zorluğa
 • Yüzünde sabit ize
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmuşsa faile verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Duyularından ya da organlarından birinin işlevini yitirmesine
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına
 • Yüzünün sürekli değişikliğine neden olmuşsa faile verilecek ceza iki kat artırılır.
 • Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü durumunda: Eğer cinsel istismar, çocuğun bitkisel hayata girmesine yol açmış ya da çocuğu öldürmüşse, faile verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

Suçun Manevi Unsuru

Suç, kasten işlenebilen bir suçtur. Taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

Suçun Sarkıntılık Düzeyinde Kalması

Cinsel istismar, sarkıntılık düzeyinde kalmışsa 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ancak mağdur, 0-12 yaş aralığında ise sarkıntılığa verilecek hapis cezası 5 yıldan az olamaz.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun faili eğer 18 yaşından küçükse soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

 1. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104):

Bu suç tipini anlayabilmek için öncelikle ‘’cinsel ilişki’’ deyiminden tam olarak neyin kastedildiğini açıklamak gerekir.

 • Cinsel İlişki: Vücuda cinsel organ ya da sair cisim sokulması suretiyle yapılan ilişkidir. Bu durumda bir erkek ile bir kadının veya erkek ile erkeğin yaşadığı birleşme (vajinal, anal ya da oral yoldan) cinsel ilişki olarak tanımlanır. Ön sevişme niteliğindeki hareketler (örneğin; boynunu ve elini ısırma, çıplak bir şekilde vücuda sürtünme) Yargıtay’ın 23.05.2011 tarihindeki içtihatınca cinsel ilişki olarak kabul edilmez. Bu türdeki davranışlar, mağdurun rızasının olmaması halinde cinsel taciz olarak değerlendirilir.

15 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenen her türlü cinsel eylemin, cinsel istismar olduğuna yukarıda değinmiştik. Dolayısıyla bu suç tipinin mağduru 0-15 yaş aralığındaki çocuklar olamaz. Suçun mağduru 15-18 yaş aralığındaki çocuklardır.

TCK 104/1’e göre; Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, 15 yaşını doldurmuş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılır.

Kanunun tanımından şu sonucu çıkartmak mümkündür: Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun cinsel ilişkiye yönelik rızası vardır. 15-18 yaş aralığındaki mağdurun, cinsel ilişkiye rızası olmadan eylem gerçekleştirilmişse bu olayda TCK 104 hükümlerinin uygulanması söz konusu olamaz. O halde yukarıda açıklamış olduğumuz TCK 103, yani çocuğun cinsel istismarı suçunun ön gördüğü yaptırımlar, faile uygulanır.

15-18 yaş aralığında bir çocuğa, cinsel amaçlı mesaj gönderen fail ise Yargıtay 14.Ceza Dairesi’nin 4.05.2012 tarihli E. 2012/5627, K. 2012/5110 numaralı içtihadında TCK 105 hükümlerinden yani cinsel taciz suçundan sorumlu tutulur. İlgili içtihatta fail, mağdur ile cep telefonunda konuşurken mağdura ‘’ay çok tatlı alo deyişin var ya, tanışmak ister misin?’’ şeklinde mesaj göndermiş ve Yargıtay, bu davranışı cinsel taciz olarak yorumlamıştır.

Suçun Nitelikli Halleri

 • Suçun mağdurla ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi: Evlenme yasağının kapsamı, TMK hükümlerine göre belirlenir. 15-18 yaşında bir çocuk, ensest ilişkiye girmişse, şikayet aranmaksızın fail, 10 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.
 • Suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi: 15-18 yaş arasındaki çocukla arasında bu tip alt üst ilişkisi bulunmasına rağmen cinsel ilişkiye girilmişse fail, 15 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Suçun Manevi Unsuru

Suç, ancak kasten işlenebilir. Ancak fail, suç işlediği kişiyi 18 yaşından büyük zannediyorsa failin ceza sorumluluğunun olup olmadığı TCK 30’da düzenlenen hata hükümlerine göre belirlenir.

ÇOCUĞA KARŞI İŞLENEN CİNSEL SUÇLARDA SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA VE GÖREVLİ-YETKİLİ MAHKEME

Çocuğun cinsel istismarı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mahkeme tarafından kendiliğinden yani re’sen yapılır. Mağdur veya mağdurun ailesi tarafından herhangi bir şikayet aranmaz.  Ancak suç, sarkıntılık düzeyinde kalmışsa ve fail çocuksa çocuğun cinsel istismarı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır.

Çocuğun cinsel istismarı suçunda eğer sarkıntılık düzeyinde kalmışsa, görevli mahkeme Asliye ceza mahkemesidir. Ancak suç, temel şekilde ya da nitelikli halleri bakımından meydana gelmişse görevli mahkeme Ağır ceza mahkemesidir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, şikayete bağlıdır. Yani, kendi rızasıyla ilişkiye girmiş 15-18 yaş aralığında bir çocuk, eğer bundan dolayı bir pişmanlık beslemeyip şikayetçi olmazsa suç oluşmaz. Ailesi, 15-18 yaş aralığında ilişkiye giren çocuğunun ilişkiye girdiğini öğrenip şikayetçi olmak isterse burada mağdurun iradesi esas alınır.  Mağdur, bu fiilin suç olduğunu cinsel ilişkiyi yaşadığı andan itibaren biliyorsa, şikayet için zamanaşımı süresi 6 aydır.  Çocuk, kendisine yönelmiş olan cinsel ilişki niteliğindeki fiili yaşadığını sonradan öğrenmiş veya farkına varmışsa farkında olduğu tarihten itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi başlar.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, işlenen fiil suçun basit hali (yani 1.fıkrası) ise yetkili ve görevli mahkeme, cinsel ilişkinin gerçekleştiği yerdeki Asliye ceza mahkemesidir. Ancak suçun nitelikli halleri meydana gelmişse, yetkili ve görevli mahkeme cinsel ilişkinin gerçekleştiği yerdeki Ağır ceza mahkemesidir.

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU OLARAK CEZA HUKUKU VE CEZA AVUKATLIĞINADAKİ UZMANLIĞIMIZ İLE CİNSEL SUÇLARDA DA MÜVEKKİLLERİMİZİN YANINDAYIZ.

İstanbul Ceza Avukatı, Şişli Ceza Avukatı, Nişantaşı Ceza Avukatı, İstanbul Ceza Hukuku Bürosu; Burak Temizer Hukuk Bürosu olarak;

Ofisimiz suçun işlendiği ilk andan infaz aşamasına kadar vekil olarak müvekkillerinin yanındadır. Bu anlamda emniyet / jandarma, gözaltı, savcılık, sulh ceza hakimliği, tutuklamaya sevk, adli kontrol süreçleri, itiraz süreçleri, savcılık görüşmeleri, saha araştırması, delil araştırması ve yargılama aşaması, dava aşaması istinaf, temyiz başvuru sürecini yani tüm süreci başından sonuna titizlikle takip etmekteyiz. Hatta kararın kesinleşmesinden sonra ise infaz hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize müdafii sıfatıyla hukuki destek sağlamaktayız. İnfaz hukuku anlamında da müvekkillerimizin yanındayız.

Ofisimiz suçun mağduru olan müvekkillerine de suç nedeniyle zarar gördükleri andan failin cezasının kesinleşmesine kadar müşteki ve katılan vekili olarak her türlü hukuki yardımda bulunmaktadır. Hatta ofisimiz bu suçun mağdurlarına ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK DAHİ SAĞLAMAKTADIR; GEREKLİ OFİSLERE YÖNLENDİRMEKTEDİR.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda da büromuz müvekkillerine öngörülü, agresif ve profesyonel ve stratejik hukuki destek sağlanmaktadır. Kolluk ve savcılık ifadelerinde müvekkilleri ile birlikte hazır bulunan avukatlarımız, Sulh Ceza Hâkimliği sorgularına da iştirak etmekte ve tüm itirazları ve başvuruları süresi içinde yapmaktadırlar.

‘’18 yaşından küçük çocuklara karşı cinsel suçlar hakkında’’ hukuki destek almak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Çocuğa karşı cinsel suçlar şikayete bağlı mıdır?

Eğer cinsel münasebet, 0-12 yaş aralığında bir çocuğa karşı işlenmişse, soruşturma ve kovuşturma aşaması, mahkeme tarafından kendiliğinden yapılır. Yani takibi şikayete bağlı değildir. Ancak 15-18 yaş aralığındaki bir çocukla rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmişse, suçun soruşturma ve kovuşturulması için mağdur şikayetçi olmalıdır.

Çocuğa karşı işlenen cinsel suçlarda zamanaşımı süresi var mıdır? Varsa ne kadardır?

Çocukların cinsel istismar suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda ise dava zamanaşımı süresi 6 aydır. Mağdur, eğer ilişkiye girdiği esnada bunun bir suç olduğunu biliyorsa zamanaşımı, ilişkiye girdiği tarihten itibaren başlar. Ancak fail, bunun bir suç olduğunu sonradan öğrenmişse, zamanaşımı süresi öğrendiği tarihten itibaren 6 aydır.

18 yaşından küçük birisiyle sevgili olunursa ne olur?

Eğer sevgililerden birisi 0-15 yaş aralığındaysa, sevgiliye karşı yapılan her türlü cinsel davranış (öpme, cinsel içerikli mesaj, cinsel ilişki, elleşme vs.) cinsel istismar kabul edilir ve fail, TCK 103’ten sorumlu olur

Eğer sevgililerden birisi 15-18 yaş aralığındaysa, sevgiliye karşı rıza dahilinde bir cinsel birliktelik varsa ve sevgili, sonradan şikayetçi olmazsa suç oluşmaz. Ancak 15-18 yaş aralığındaki sevgiliye karşı rıza dışı cinsel taciz meydana gelirse fail TCK 105’te düzenlenen Cinsel taciz suçundan, eğer cinsel ilişki meydana gelmişse TCK 103’te düzenlenen çocuğun cinsel istismarından sorumlu tutulur.

Çocuğa karşı cinsel suçlarda cinsiyet ayrımı var mıdır?

Cinsel suçlarda cinsiyet ayrımı yoktur. Fail, erkek olabileceği gibi kadın da olabilir. Aynı şekilde mağdur, kız olabileceği gibi erkek de olabilir. Faille mağdur, aynı cinsiyette de olabilir. TCK’de bazı suç tiplerinde (örneğin; kasten öldürme, kasten yaralama vs.) suçun kadına karşı işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Ancak yazımızda ele aldığımız çocuğun cinsel istismarı ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında böyle bir ayrım mevcut değildir. Kanun koyucu, reşit olmayan kızla erkek arasında herhangi bir ayrım yapmamıştır.

Reşit Olma Yaşı Kaçtır?

TCK’ye göre reşit olma yaşı 18’dir. Burada TMK ile TCK birbirinden ayrışmaktadır. TMK’ye göre 17 yaşında evlenen birisi ya da 15 yaşından büyük olup hakim tarafından ergin kabul edilmesi o kişiyi TCK’ye göre reşit yapmaz. Yani, 15 yaşından büyük olup hakim tarafından ergin kılınmış birisine karşı cinsel suç işlendiği zaman ceza hukukunda o mağdur, çocuk kabul edilir. Yetişkin kabul edilmez.

17 Yaşında Evlenmiş Birisi Reşit Kabul Edilir mi?

17 yaşında evlenmiş birisi, ceza hukukunda reşit kabul edilmez. 17 yaşında olmasına rağmen evlilik içinde cinsel suça maruz kalmış mağdura karşı çocuğun cinsel istismarı veya reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlenmiş olur. Yani 17 yaşında evlenmiş birisi, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan dolayı eşine karşı suç duyurusunda bulunabilir. Bu durum, evliliğin en temel şartlarından biri olan ‘’cinsel ilişki’’ hususuna aykırı olduğundan doktrinde tartışmalıdır. Doktrindeki yaygın görüş, bu sorunun ‘’evlenme yaşının 18’e çıkartılarak’’ çözülebileceğine kanaat getirir.

MEHMET KIŞLIK

BURAK TEMİZER HUKUK BÜROSU